Collectedoel Zendingsbussen & Collecterooster 2017 (07-01-17)

De Taakgroep Diaconaat en Zending vergadert 8 tot 10 maal per jaar.

Ons beleid is vastgelegd in een beleidsplan. download Beleidsplan

Bij mogelijke vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u altijd met één van onze leden contact opnemen.

Collecterooster

Jaarlijks wordt een collecterooster vastgesteld door de taakgroep.
Deze wordt deels bepaald door het rooster van de PKN/Kerk in Actie, en deels door inbreng van de leden. download Collecterooster

Zendingsbussen | Doel en Opbrengst

De collecteopbrengst van de zendingsbussen is het eerste halfjaar van 2017 bestemd voor de migrantenkerken in Nederland.

Samen Kerk in Nederland, kortweg SKIN, is de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland.

Hierbij kunnen we denken aan zo’n 800.000 migrantenchristenen en ongeveer 1200 migrantenkerken.

Lidkerken van SKIN zijn zowel de zogenaamde historische migrantenkerken afkomstig uit Indonesië, de Molukken en Suriname, als de ‘nieuwe’ migrantenkerken, van  migranten die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld.

De sociaaleconomische positie van migrantenchristenen is echter vaak erg kwetsbaar. Dat maakt dat ze minder geld aan de kerk kunnen geven en dat de kerk weinig middelen heeft.

Er zijn heel wat migrantenkerken die huisvestingproblemen hebben.

SKIN streeft ernaar om de internationale kerken en migrantenkerken toe te rusten om ten volle kerk te zijn in de Nederlandse samenleving.

De PKN heeft daarbij aangegeven ‘kerk te willen zijn met andere kerken’,

Wij hopen met dit collectedoel de migrantenkerken in Nederland te ondersteunen om samen met broeders en zusters van verschillende culturele achtergronden gestalte te geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de kerk in Nederland.

Van  harte aanbevolen

De opbrengst van de zendingsbussen van februari 2016 tot en met december 2016 is € 1.323. In die periode hebben we de opbrengst van de zendingsbus bestemd voor het project van Henriëtte Nieuwenhuis op Sumatra. Hartelijk dank voor uw bijdrage!