Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG en de PGO

Op vrijdag 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) in werking is getreden. De AVG is de vervanger van de eerdere Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG krijgen mensen meer rechten die hun privacy beschermen en krijgen organisaties, waaronder kerken, meer plichten om de gegevens van hun leden beter te beschermen om datalekken en/of onjuist gebruik van gegevens te voorkomen.

De AVG draait om de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals naam, adres of een persoonlijk e-mailadres. Maar ook een foto of een geluidsopname. De AVG geldt ook voor de PGO. Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u meer lezen over wat de plaatselijke gemeenten moeten doen met betrekking tot de AVG,lees hier

De PGO moet aangeven hoe zij met persoonsgegevens omgaat. De PGO heeft een privacyverklaring gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe de PGO omgaat met de persoonsgegevens van haar leden. De coördinatie van het privacybeleid binnen de PGO is vooralsnog belegd bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
Marien den Boer, voorzitter kerkenraad