Nieuwe classis Zuid-Holland Noord

Nieuws met betrekking tot de nieuwe classis Zuid-Holland Noord – Per 1 mei is de classicale structuur van de Protestantse Kerk in Nederland ingrijpend gewijzigd: 74 classes hebben opgehouden te bestaan en daarvoor in de plaats zijn 11 nieuwe classes gekomen.

Het ressort van classis Leiden is samengevoegd met dat van de classes Alphen aan den Rijn, Den Haag 1+2, Gouda, Katwijk en Zoetermeer tot de nieuwe classis Zuid-Holland Noord.

Op donderdagavond 17 mei vergaderde de nieuwe classis voor de eerste keer en werd een moderamen en breed moderamen verkozen. Ook werd een classispredikant verkozen en beroepen. Tot classispredikant werd verkozen en beroepen: mw. ds. J.S. van Rijn te Amsterdam. Tot preses werd verkozen mw. ds. E. Mandemaker te Woubrugge en tot scriba diaken J. Kapteyn uit Leiderdorp. Samen met de classispredikant vormen zij het moderamen.

Tot leden van het breed moderamen werden verkozen: diaken C.A. Guijt te Katwijk; predikant mw. A. Haasnoot te Rijnsburg; ouderling-kerkrentmeester J.G. Hilgers te Gouda; ouderling K. Mak te Nootdorp; diaken B. Oosthoek te Leiden; ouderling C. Roos te Waddinxveen. Mirjam Huizer, scriba