Na de zomer van 2017 is binnen de PGO het gesprek gestart om voortaan, gelijk aan wat gebruikelijk is geworden tijdens de zomerperiode, de erediensten op zondagmorgen in één gebouw te houden. Dit was een van de uitkomsten van het proces dat de naam ‘Meer Samen’ heeft gekregen. Met alle belanghebbenden is hierover gesproken en tijdens de gemeenteavonden in januari 2018 is de gemeente gehoord. In april heeft de kerkenraad, gehoord hebbende de gemeente, besloten om per 1 oktober 2018 de zondagse erediensten om het halfjaar afwisselend in de Groene Kerk en de Regenboogkerk te houden. Daarbij is er ook voor gekozen om op de hoogtijdagen, zoals Pasen, Pinksteren en kerst en bij de herdenking van de overledenen, rond begin november, diensten in beide kerkgebouwen te houden.
Het houden van één eredienst op de zondagochtend heeft diverse gevolgen. De kerkenraad heeft een werkgroep gevraagd met voorstellen voor de implementatie te komen. De werkgroep heeft met alle betrokkenen gesproken en is tot een advies gekomen. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni jl. heeft besluitvorming plaatsgevonden over de implementatie. De commissie had haar advies geclusterd naar algemene punten, jeugd- en jongerenwerk en kerkmuziek en cantorijen. De belangrijkste besluiten die de kerkenraad heeft genomen zijn:

Kosters
Tot nu toe kende de PGO twee kosterfuncties. Als gevolg van ‘Meer Samen’ is er nog maar één koster nodig. De kerkenraad heeft daarom besloten het aantal kosters terug te brengen naar één. De koster van de Regenboogkerk heeft aangegeven haar dienstverband niet te willen verlengen. We zullen op gepaste wijze afscheid nemen van Mariëtte Keppel en zijn haar zeer dankbaar voor haar inzet het afgelopen jaar. De huidige koster van de Groene Kerk, Dirk Jan de Ruijter jr., wordt de PGO-koster.

Organisten
De kerkenraad heeft besloten het aantal organisten terug te brengen naar één. Hans de Jong wordt de PGO-organist. Het dienstverband met Cor de Jong wordt, om deze reden, niet verlengd. Bij zijn benoeming was al met deze ontwikkeling rekening gehouden. Het contract met Cor de Jong loopt per september 2018 af. Als gemeente nemen we op gepaste wijze afscheid van hem en we zijn hem zeer dankbaar voor de jaren dat hij met veel passie en kunde onze diensten ondersteunde en opluisterde.

Kerkmuziek
Het Willibrordensemble o.l.v. Hans de Jong is door de kerkenraad aangemerkt als een PGO-activiteit die de PGO structureel blijft faciliteren. Overige kerkmuzikale activiteiten die plaatsvonden onder de vlag van de PGO zijn niet structureel. Jaarlijks bepaalt de kerkenraad, op basis van advies van de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK), welke kerkmuzikale activiteiten nodig zijn voor de ondersteuning van de gemeente en de eredienst.

Cantorijen
Naast de instrumentale ondersteuning wordt de eredienst ook ondersteund door twee cantorijen, de Willibrordcantorij en de Regenboogcantorij. Door het proces van ‘Meer Samen’ kwam ook de mogelijkheid van het al of niet samengaan van de cantorijen ter sprake. Hierover is door de werkgroep Implementatie met beide cantorijen gesproken. De kerkenraad heeft advies gevraagd aan de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) over de taak en functie van een cantorij in de kerk. Het advies van de TEK is door de kerkenraad overgenomen. Samengevat: ‘een cantorij is een groep gemeenteleden die de samenzang van de gemeente ondersteunt en stimuleert en daarmee bijdraagt aan de verrijking van de eredienst.’ Op basis van dit advies heeft de kerkenraad een beleidsbeslissing genomen als basis voor een praktisch besluit.
Het houden van één eredienst, als één gemeente in één gebouw, gecombineerd met het advise van de TEK, heeft de kerkenraad doen besluiten tot het opheffen van de beide bestaande cantorijen en het instellen van één PGO-cantorij voor de ondersteuning van de gemeente. Deze ene PGO-cantorij komt onder leiding van Pauline Verkerk als PGO-cantrix. De muzikale begeleiding van de PGO-cantorij komt in handen van PGO-organist Hans de Jong. De kerkenraad nodigt leden van beide bestaande cantorijen van harte uit om lid te worden van de nieuwe cantorij.
De kerkenraad heeft uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen die dit besluit met zich meebrengt. Wij realiseren ons dat leden vaak heel bewust hebben gekozen voor de cantorij en zich jarenlang met veel plezier hebben ingezet voor de cantorij waarvan zij lid zijn. Het opheffen van beide cantorijen zal gevoelens van teleurstelling opleveren. Het perspectief van één nieuwe PGO-cantorij zal nieuwe mogelijkheden geven. In het gesprek met de Willibrordcantorij kwam sterk naar voren dat diverse leden met veel plezier en onder leiding van Hans de Jong een bepaald repertoire zingen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om, gedurende twee jaar, een koor te faciliteren onder leiding van Hans de Jong als dirigent. In deze twee jaar krijgt het koor de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een zelfstandig koor. Na twee jaar stopt de ondersteuning vanuit de PGO. Het lidmaatschap van het koor staat, wat de kerkenraad betreft, open voor leden van binnen en buiten de PGO.

Anderen die de diensten ondersteunen, zoals de ontvangstcommissies, koffieschenkteams, autodiensten en het jeugdwerk (crèche, kindernevendienst en Jeugdkapel), makers van de orden van dienst hebben in overleg met de werkgroep Implementatie of onderling met enthousiasme aan nieuwe werkafspraken gewerkt die door de kerkenraad dankbaar zijn overgenomen. Op de ambtsdragerszondag, 26 augustus a.s, zullen mensen die taken neerleggen worden bedankt en mensen die nieuwe taken op zich nemen van harte worden welkom worden geheten.
Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met
Marien den Boer,
voorzitter van de kerkenraad