26 januari 2020 Thema: Jezus begon met vier volgers… en werd een grote “influencer”

Matteüs 4, 12 – 22 en Jesaja 49, 1 – 7                                        RBK, 26 januari 2020

Thema: Jezus begon met vier volgers… en werd een grote ‘influencer’.

Gebed van toenadering

Here, onze God,

Uw kerk is ook mensenwerk.

Mensen in uw dienst

Blijven mensen

Met alle gebreken die wij vertonen.

Daarom komen we steeds weer hier.

Om te blijven beseffen

Dat wij van U zijn.

Houd ons bij U.

Door Jezus Christus, onze Heer.

Amen

Kyrie gebed

Voor mensen in angst voor een ziekte, een virus,

Voor mensen die ziek zijn en de vreugde van het leven kwijt,

Voor een wereld die de holocaust gedenkt, de vernietiging van miljoenen mensen

En die de mensen niet kent die nog steeds

Slachtoffer worden van wat niet zou mogen bestaan,

Voor onszelf en de kreukels in ons bestaan,

Zelf gemaakt of opgelopen aan anderen, meer of minder schrijnend,

Roepen wij tot u om ontferming en zingen:

Gebed van de zondag

Met de kinderen

Met wie ben je hier gekomen?

Vorige week: een weg getekend.

Over die weg lopen we, samen met anderen.

En we komen anderen tegen.

Daar leer je van, je vertelt, je laat zien…

Vandaag over mensen die met Jezus mee gaan lopen over de weg die hij gaat.

Leren kijken zoals hij kijkt naar mensen en dingen.

Volgen noemen we dat.

Veel te ontdekken langs die weg.

We zingen: Heer blijf bij ons, neem ons mee… op de weg die u met ons gaat.

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

1.

Simon Petrus en Andreas, twee broers en Jakobus en Johannes, nog twee broers.

Jezus had toen hij begon met zijn boodschap uit te dragen dus 4 volgers.

Dat maakt in onze tijd weinig indruk.

Niki Tutorials heeft 12 miljoen volgers en na alle aandacht voor haar levensverhaal als vrouw die als jongetje geboren werd zijn er misschien nog wel een paar miljoen bij gekomen.

Volgers heb je tegenwoordig bij de miljoenen.

Zo gaat dat met onze zogenaamde influencers, mensen die op Twitter, Instagram en via andere sociale media de aandacht trekken.

Hoe meer volgers ze krijgen hoe interessanter ze worden voor bedrijven die via hen bij de ‘volgers’ aandacht willen trekken voor hun producten.

En verkopen natuurlijk.

Boeiend hoe zo’n woord als ‘volger’ ineens weer heel modern kan worden nadat we het lange tijd vooral kenden uit de wereld van het geloof.

Volgelingen van Jezus Christus of van de profeet Mohammed.

Godsdienst en godsdienstige leiders als ‘influencers’, als bronnen voor hoe je tegen het leven aankijkt en welke keuzes je maakt.

Denk aan het boek Navolging van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer uit 1937.

We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding, en gedenken dan ook dat Bonhoeffer 75 jaar geleden werd geëxecuteerd.

Zijn boek Navolging, zijn denken heeft veel mensen al beïnvloed, en ïnspireert nog steeds.

2.

Er is nog een andere vorm van navolging waarbij we deze dagen erg bepaald worden.

Vandaag is het Holocaust herdenkingsdag.

Vijfenzeventig jaar geleden kwam er een einde aan het vernietigingskamp Auschwitz.

Nog steeds is het een raadsel dat mensen zo blind een leider hebben kunnen volgen in een ideologie die zulke verwoestende gevolgen heeft gehad.

En schrik je er nog steeds van als zelfs de herdenking van die gruwelijke ontsporing van de menselijkheid op zichzelf weer inzet wordt van politiek gehakketak tussen bijvoorbeeld Rusland en Polen, over wie wel en niet mag spreken bij de herdenking in Jeruzalem en wie er morgen wel of niet bij zal zijn om het einde van Auschwitz te gedenken.

Volgen.

Wie volg je, wie en wat heeft invloed op ons denken en handelen?

Welke inzichten en denkpatronen bepalen hoe wij in het leven staan?

Hoe vrij staan wij tegenover alles wat invloed op ons uit wil oefenen en hoe vrij zijn we om keuzes te maken.

En hoe bewust zijn we ons daar dan van?

En wat mogen die keuzes ons dan kosten?

3.

Het is wel heel herkenbaar wat Matteüs vertelt over hoe Jezus zijn volgelingen riep.

Daar zit een bepaald patroon in bij Matteüs en dat is een belangrijk patroon.

Eerst zijn er de woorden uit de profetie van Jesaja: een oude, krachtige belofte over de komst van een schitterend licht voor wie in het duister ronddolen.

Bij die belofte knoopt Jezus aan met zijn centrale boodschap: het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God dat nu is nabij.

Om dat verder uit te werken heeft Jezus leerlingen nodig.

Als hij die gevonden heeft, al zijn het er nog maar 4 die we op dat moment bij name kennen, dan gaat Jezus op een berg zitten en houdt daar de bekende Bergrede, voor alle mensen die hij al op de been gebracht heeft en voor zijn leerlingen.

Jezus zoekt mensen die met zijn blik naar de wereld en het leven willen kijken.

Het koninkrijk van God is een werkelijkheid die dwars staat op de werkelijkheid van de wereld, in een aantal opzichten.

Dat wil zeggen: dwars op die krachten in de werkelijkheid die het leven beschadigen, mensen vernielen en de natuur uitbuiten zonder oog te hebben voor duurzaamheid.

Volgelingen van Jezus, mensen die zich laten beïnvloeden door zijn kijk op het leven gaan ook hun weg door het gewone leven, maar proberen zich wel bewust te zijn van met wie ze optrekken en welke gedachten ze onderweg oppikken of juist afwijzen.

4.

Vorige week zondagmiddag hadden we hier een kinderviering, georganiseerd door de ouders van een doopoudergroep.

Het thema was: ‘je bent niet alleen’.

Ik vroeg de kinderen: met wie ben je gekomen, wie hoort er bij jou, bij wie hoor jij…

Ze mochten dat tekenen op een grote tekening van een weg.

Wie lopen er met jou over je levensweg, met wie loop jij mee?

Wie is er in verschillende fases van je leven belangrijk voor je?

En hoe groei je daar zelf door?

In wat je vindt, in wat je doet, in wat je wilt worden?

Jij maakt je keuzes onderweg, maar met wie heb je het erover, en wie heeft daar invloed op?

5.

Daar heeft roeping mee te maken.

Toen Maartje en ik de schriftlezingen van vandaag doornamen was er wel even opheldering nodig.

Jesaja 49 vers 5:

‘Toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar,

Om Jakob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen…’

Over wie gaat dat?

Toch niet over een nieuwe diaken Jeugd-oecumene, over Maartje?

De profetie van Jesaja gaat over de Knecht van de Heer.

Eerst slaat dat op het volk Israël in zijn geheel.

Later verschuift de betekenis en lijkt het ook te slaan op de profeet, op Jesaja.

Vooral als hij moe en teleurgesteld is omdat zijn werk toch weinig uit lijkt te halen.

En weer later is dat toegepast op Jezus als de Messias.

En dan met een verbreding naar alle mensen die op hun weg Jezus willen volgen en anderen uitnodigen voor het koninkrijk van God, die andere werkelijkheid die tegen het lelijke van de bestaande werkelijkheid in wil gaan.

Mensen die Jezus willen volgen op zijn weg, met hem optrekken en de weg zoeken van zijn koninkrijk.

Die mensen worden meegenomen in dat beeld van de Knecht des Heren en het worden veel knechten des Heren, samen met die ene Messias.

6.

Dan is de vraag die we als Protestantse Gemeente in Oegstgeest stellen: met wie zoeken we samen die weg.

En vooral: hoe brengen we jongeren met andere jongeren in contact, die hun weg begonnen zijn in een andere kerk, maar vooral ook de weg zoeken in wat er allemaal bij dat koninkrijk van God hoort.

Wie willen zich laten inspireren door dat koninkrijk?

De opdracht voor de diaken Jeugd-oecumene Is: probeer jongeren onderweg vanuit diverse kerken met elkaar in contact te brengen en loop met hen mee.

Er is veel te doen en te zien onderweg.

7.

Tegen Maartje en tegen jongeren en tegen elkaar als gelovigen zeggen we dus:

Goeie reis!

En vergeet niet, wil Matteüs nog zeggen, dat je gestart bent bij dat grote licht waarover Jesaja al sprak en dat in Jezus zo dichtbij gekomen is.

Aan het eind van zijn versie van het Evangelie vertelt Matteüs daar nog een keer over.

Vlak voor zijn hemelvaart zei Jezus nog: mij is gegeven alle macht, in de hemel en op aarde.

Dat is ook zo’n grote tekst, zo’n aanduiding van de betekenis van jezus Messias.

En dan volgt de opdracht: ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, mijn ‘volgers’.

Laten ze allemaal beïnvloed worden door die andere werkelijkheid van mijn koninkrijk dat dwars staat op wat er mis is met jullie dagelijkse werkelijkheid.

Van wege mijn ‘macht ben je vrij, geen kwade macht kan je uiteindelijk tegenhouden.

Je krijgt van mij de ruimte om de weg van het leven te gaan.

Samen, in alle vreugde.

Amen.