7 juni 2020 Doopdienst Thema: Drieëenheid: God “groter” dan wij, God naast ons en God in ons

Matteüs 28,16 – 20  Doop van Meike Ilse Spek
GWK, 7 juni 2020

Thema: Drieëenheid: God ‘groter’ dan wij, God naast ons en God in ons.

Intrede

Muziek bij binnenkomst

Welkom en mededelingen door de ouderling

Muziek tot verstilling

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken.

Groet en bemoediging

  1. De Heer zal bij u zijn.
  2. DE HEER ZAL U BEWAREN.
  3. Onze hulp is in de naam van de Heer,
  4. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
  5. Om leven te bewaren,
  6. ONS LEVEN EN NIEUW LEVEN
  7. mensen en kinderen en heel uw schepping
  8. AAN ONS TOEVERTROUWD.

           

Kyrie; gebed om ontferming

Wij noemen uw naam vol verwondering en dankbaarheid, God, als we straks Meike Spek zullen dopen.

Nieuw leven, een nieuw mensenkind.

Maar het stormt ook in ons als we zien hoe racisme kan maken dat veel mensen de ervaring hebben dat hun leven minder waard is, er niet toe doet.

Is niet ieder mensenkind een parel in uw hand, zwart of wit, bruin of geel?

Is uw heilige Geest niet uitgestort op alle mensen?

Waarom wordt zoveel leven zo jong afgebroken, een jonge moeder, een jonge vader, een geliefde.

Ze hadden nog zoveel met elkaar willen meemaken, nog zoveel toekomst voor de boeg!

Wij danken u voor Jezus in wie wij U herkend hebben.

In hem bent u zo dichtbij gekomen dat wij U in alles naast ons mogen weten.

In vreugde en feest, maar ook in verdriet.

Hij kent de ervaring van niet verdragen te worden, uitgerangeerd, dood gemaakt.

En hij riep wat in ons allemaal vaak roept: Mijn God, Waarom?

 

Wij danken u voor de energie van uw Geest in ons mensen, warmte en glans.

Maar wat kunnen we ons verlamd voelen, koud en dof.

 

God, help ons, redt ons, laat ons niet vastdraaien op wat niet uw weg met ons is.

Schenk ons de lucht van uw genade om adem te halen, om moed te putten, om het uit te houden, om samen te verdragen of om opnieuw te beginnen en te blijven roepen om recht en gerechtigheid, tegen de botheid van mensen en de pijn van het leven in. Door Jezus Christus onze Heer.

Amen

Glorialied 305

 

De heilige Schrift

 

Gebed van de zondag

 

Lezing

Matteüs 28, 16 – 20

 

Uitzending van de leerlingen

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 

Uitleg en verkondiging

 

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

 

1.

De eerste zondag na Pinksteren is in de traditie van de kerk de zondag geworden waarop we de Drieëenheid van God vieren.

Dat ligt voor de hand omdat we met Pinksteren het feest gevierd hebben van de derde manier waarop wij God in ons leven ervaren.

Daarvoor is dat bijzondere woord Drieëenheid bedacht, om uit te drukken dat we Gods aanwezigheid in ons leven op drie manieren kunnen beleven.

In hoofdlijnen dan hè.

Ik kan God als Vader beleven: eerder dan ik, groter dan ik, God boven mij.

En ik kan God beleven zoals hij is in Jezus, die we de zoon van de vader noemen.

Jezus is in alles, zijn woorden en daden, sprekend zijn vader, maar dan niet boven mij, maar naast mij. Daarom gebruiken we dat beeld van broeders en zusters: God die heel dichtbij komt en alles meemaakt wat je ook in de kleinste kring, de kring van je gezin, meemaakt en moet verwerken.

Naast de ervaring van God boven mij is er dus ook de ervaring van God naast mij, die mee wil leven in de ervaringen van mijn leven.

En dan is er nog die derde manier waarop je God kunt ervaren; God vanbinnen.

Mijn energie, mijn creativiteit, mijn verlangen naar God en naar anderen, mijn liefde, mijn levenslust, de ervaring van troost en telkens weer opnieuw moed verzamelen, volhouden, de ander toch weer opzoeken, humor kunnen blijven zien en ondanks alles toch weer verder gaan…

Wat is dat voor een wonderlijke krachtbron daar vanbinnen?

Na Pinksteren zeggen we; dat is iets van God Geest, dat is God in mij.

Vandaag vieren we dat allemaal bij elkaar; God boven, naast en in ons.

 

2.

Daarom is het ook zo’n mooie zondag om een kindje te dopen.

Daniëlle zal straks een gedicht voordragen.

‘Jouw liedje’ heet het.

Claudia de Breij zingt het en Daniëlle herkende er de verwondering in over nieuw leven dat in haar begon te kloppen.

Natuurlijk weet je hoe ’het werkt’, hoe voortplanting plaats vindt.

Maar als je ziet hoe mooi het is, klein en gelukkig zo gaaf, kun je ontroerd raken.

Dan kom je voorbij aan een technisch of wetenschappelijk begrijpen van het leven.

Dan ga je zingen of zoiets.

En dan spreken we over het leven als ‘een schepping’.

Hier is iets om je over te verwonderen en spreken of zingen we over God, de Schepper.

Dit is groter dan ik, dan wij samen, dit gaat boven ons uit.

God, zeggen we dan, wat mooi!

Dank U wel.

 

3.

Bij alle discussies over en demonstraties tegen racisme, nu weer naar aanleiding van de dood van George Floyd in Amerika en tegen het institutioneel of systemisch of hoe je het racisme in onze eigen samenleving ook noemen wilt… bij al die vormen van racisme denk ik dat wij niet radicaal genoeg geloven in God de Schepper.

Als je echt gelooft, als je de levenshouding hebt waarin je beseft dat God de schepper is van álle leven, van élk mens, dan laat je het uit je hoofd en uit je hart om een medemens als minderwaardig te zien en te behandelen.

Hé, roep je dan, God is ook zijn Schepper, ook haar Vader; weg die knellende knie, respect voor hem, voor haar, voor hen!

 

4.

Na de doop van Meike zullen Margreet en Marcel een lied van een vader en een dochter zingen.

‘Voor altijd samen’.

Ook zo’n ervaring.

Bij de voorbereiding van de doop zei Michaël: daar gaat dopen toch over: het is een teken van Gods onvoorwaardelijke liefde voor Meike, voor mensen.

Michaël beleeft iets van die onvoorwaardelijke liefde in zijn gevoel als vader voor Meike.

Hij wil er heel graag voor haar zijn, door dik en dun.

Dat zal niet altijd makkelijk zijn, vanwege dingen die je van buitenaf overkomen of vanwege wat er van binnenuit dwars kan zitten.

Maar je gaat ervoor, voor altijd samen.

Dat is ook het verhaal van Jezus.

In hem zien we God naast ons, op een feest, aan een ziekbed, ergens op bezoek, in relaties, worstelend met de grote vragen van het leven, over eten en drinken, recht en vrede en waardig mens-zijn.

 

5.

In het evangelie volgens Matteüs loopt het verhaal van Jezus uit op de Zendingsopdracht.

Dat is in de geschiedenis van de kerk en de zending – voorzichtig gezegd – niet altijd goed gegaan.

Jezus woorden dat alle macht aan hem gegeven is zijn nogal eens vertaald in: dan is de macht ook aan de kerk gegeven…!

Of de kerk stond wel heel dicht bij de macht van de westerse wereld in het koloniale verleden of neo-kapitalistische heden.

Maar dat was niet de bedoeling van wat Matteüs opschreef.

Matteüs schreef aan mensen die zich in hun tijd al afvroegen of die weg van Jezus, in wie zij God zo dichtbij hadden gevoeld, wel de goede weg was.

Ze herkenden in die tijd vooral de vragen van Jezus die samenkwamen in zijn lijden en sterven, in die grote Waarom-vraag.

God waar bent u nú? In deze crisis, in dit verdriet, bij dit sterven…?

Als God naast ons is, dan is hij ook in die klacht, in die aanklacht aan Gods adres naast ons.

Wonderlijk maar indrukwekkend evangelie!

 

6.

Jezus zoekt geen macht, maar leerlingen.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest.

Leer iedereen die je maar bereiken kunt vol te zijn van verwondering en eerbied voor het leven.

Leg uit dat de enige vorm van leven die aan Gods bedoeling beantwoordt, een leven is naast de mensen, in vreugde en verdriet, met respect en eerbied.

En juist als je denkt; ik zie het niet meer, deze vragen zijn te groot, hier zijn geen woorden voor, hier stopt de taal, hier is geen troost meer mogelijk…

Juist dan zul je merken dat er toch nog vonken van leven zijn, Heilige Geest.

Ongelofelijk, niet meer verwacht, je dacht dat het niet mogelijk was om verder te gaan, maar dan toch…

Wat is dat in mensen, in mij?

Die energie, die moed, dat uithoudingsvermogen, dat toch weer kunnen glimlachen, ergens overheen stappen, een woord, een gebaar, een gebeurtenis als troost ervaren en dan toch maar weer de boel bij elkaar pakken en gaan…

Dat moet wel iets van God zijn… in mij.

Heilige Geest, de derde manier van God ervaren.

 

7.

Alle volken dopen… wat kun je het de mensen gunnen, die ervaring van de verwondering over God die groter is dan wij, verwondering over de solidariteit in God naast ons en over steeds weer nieuwe energie van God in ons.

Je zou het alle volken gunnen.

Vandaag is het teken van die doop speciaal voor Meike Spek, één mensenkind tussen al die andere mensenkinderen.

Amen.

 

Lied                                       968 : 2 , 5

 

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk

 

Daniëlle is hier vandaag alleen, met Jasper en Timo, met opa’s en oma’s en andere naasten.

Michaël voelde zich vanmorgen niet helemaal lekker en uit voorzichtigheid hebben we besloten dat Michaël thuis zou blijven.

Hij volgt alles via de camera.

 

Straks even zwaaien met de kinderen.

 

Ook via de camera:

Familie in Limburg en Nieuw-Zeeland

 

Dopen met de stok of met de hand?

 

Bediening van de doop

 

Presentatie van de dopeling

  1. v. Vandaag heten we Meike Spek welkom in onze gemeente,

op handen gedragen, omringd door familie en vrienden.

Haar ouders ervaren hem als een geschenk van God

dat aan hen is toevertrouwd.

 

v          Daniëlle en Michaël

Willen jullie dat jullie dochter gedoopt wordt

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

 

D&M   Ja, dat willen wij.

 

  1. v. Met welke naam zal zij gedoopt worden?

 

D&M.  Meike Ilse Spek

 

Gedicht door Daniëlle: Jouw Liedje; Rogier Wagenaar/Sander Geboers         

 

Mijn hart sloeg even over,
Toen dat van jou begon.
Ik kon het niet geloven,
Niet geloven dat het kon.
Als er nu een wedstrijd was,
Een wedstrijd tussen mij,
En de zon,
Wie het hardste stralen kon,
Dan denk ik dat ik won.

 

Want als jij je hartslag voelt,
Dan voel je die van mijn mij,
En ben ik steeds dichtbij,
Ik ben altijd dichtbij.

 

Ik kreeg je in mijn armen.
Ik hield je heel goed vast.
Ik hield je lekker warm,
Je was nog in je blote bast.
Jij moest heel hard huilen,
En ik deed heel zachtjes mee.
Ik was zo blij,
Met je lijfje op mijn lijf
En je hart op dat van mij.

 

Want als jij je hartslag voelt,
Dan voel je die van mijn mij,
Dan ben ik weer dichtbij,
Ik ben altijd dichtbij.

 

Jij bent van ons samen,
Van allebei de helft.
En je lijkt op ons,
Maar nog het meeste op jezelf.…

Ik hou je in mijn armen
Nu het kan
Je bent zo klein
Ik blijf bij jou
Ben er altijd geweest
En ik zal er altijd zijn

Want als jij je hartslag voelt
Dan voel je die van mijn mij
Dan ben ik weer dichtbij
Ik ben altijd dichtbij

Doopgebed en bediening van de doop

 

Zending en zegen

 

Slotlied         Liefde doet ons mensen leven (melodie lied 769)

 

Liefde doet ons mensen leven,

geeft ons grond om te bestaan.

Liefde moeten mensen geven

Als zij door het leven gaan.

Meike jij mag liefde leven

als de grond van je bestaan.

 

Hoop houdt onze wereld open

naar een nieuw horizon,

geeft ons oog voor Gods belofte

die zijn werk aan ons begon.

Meike jij mag voortaan hopen

Putten uit de levensbron.

 

Woord van recht en woord van vrede

maakt ons mensen reisgenoot.

God reist immers met ons mede,

Sterkt en steunt ons, geeft ons troost.

Laten wij dan samen reizen

mens met mens en feestgenoot.

 

Zegen