Beroepingsprocedure, hoe nu verder?

Afgelopen donderdag, 25 november, vond de gemeentevergadering plaats over de stand van zaken in de beroepingsprocedure voor de huidige vacante predikantsplaats. Na de gemeentevergadering heeft de Kerkenraad gesproken over het vervolg.

Graag informeer ik u over de uitkomsten van deze waardevolle bijeenkomsten.

Gemeentevergadering: nieuwsgierigheid en twijfel
Op 22 november heeft de PGO bericht ontvangen dat de kandidaat zich terugtrok uit de procedure. Dit meldde de kandidaat in een telefonisch contact met de secretaris van de beroepingscommissie en per brief. Daarop volgend hebben de voorzitter van de kerkenraad en ds. Verldman contact gehad met de kandidaat en bleek er nog ruimte te zijn voor nader gesprek.

Van het doorlopen proces en deze stand van zaken is op de gemeenteavond verslag gedaan door de voorzitter van de beroepingscommissie. Ook heeft de beroepingscommissie het profiel van de kandidaat beschreven. De kandidaat is een vrouw van midden 50. Ze heeft een gezin met twee kinderen waarvan een studerend en een die gaat studeren. Haar man is werkzaam in het onderwijs. Haar karakter wordt getypeerd als ‘mensenmens’. Ze zoekt verbinding met de mensen met wie ze samenwerkt. Zij heeft 20 jaar ervaring als predikant, in de afgelopen jaren heeft zij een missionaire training gevolgd en heeft zij zich verdiept en bekwaamd in nieuwe vormen van vieren en geloofsexpressie. Wie zij is als mens en als predikant past goed in het door ons opgestelde profiel voor onze nieuwe predikant.

De reacties en vragen vanuit de gemeenteleden waren uiteenlopend van twijfel tot (grote) nieuwsgierigheid en het verlangen haar te leren kennen.
Ook waren er reflecties op het proces, over wie wij als PGO zijn en welke richting we met elkaar op willen, zoals dit beschreven staat in ons recent vastgestelde beleidsplan. De Kerkenraad werd meegegeven dit voor ogen te houden in het vervolg van het proces.

Kerkenraadsvergadering: eerst samen kennismaken dan beroepen
Na de gemeentevergadering is de Kerkenraad samengekomen om het vervolg te bespreken. Met elkaar hebben we uitgesproken dat het belangrijk is om elkaar, voor er een eventueel beroep uitgebracht wordt, verder te leren kennen. Hierbij is ook aandacht voor de twijfel die er is. Dit realiseert de kandidaat zich.
Verder hebben we uitgesproken dat we de kennismaking vooral samen willen vormgeven. Dit vanuit de gedachte dat predikant en gemeente samen een verbinding, een relatie, aangaan.
De kennismaking bevat, onder andere, ontmoetingen met de Kerkenraad, gemeenteleden en Oegstgeest als woongemeente.
De ontmoetingen willen we zo snel mogelijk laten beginnen en een klein groepje vanuit de Kerkenraad en beroepingscommissie bereidt dit, samen met de kandidaat, voor.
Na de kennismakingsperiode volgt een mogelijk beroep. Hierover vindt eerst nog een gemeentevergadering plaats. Naar verwachting zal dit begin januari 2022 zijn.
Deze uitkomsten zijn door de voorzitter met de kandidaat gedeeld en zij ziet uit naar de komende periode.
Over het verdere vervolg wordt u geïnformeerd via de kanselmededelingen op zondagochtend, de GEMBER en de website van de PGO.
Los van elkaar hebben we als kandidaat en Kerkenraad deze week gedacht aan de analogie van een beginnende relatie. Zo voelt het ook. We gaan samen een bijzondere tijd tegemoet waarin we verlangen naar de geboorte van onze Heer Jezus Christus en een mooie kennismaking met elkaar.

Ik verwacht u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad,
M.A. den Boer, Voorzitter 
M.E. van den Brink, Scriba