Collecten zondag 2 januari

De eerste collecte is bestemd voor:
Toerusting voor werkers in de kerk.
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk ook wel genoemd.
Er zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot pastoraal werkers en diakenen.
Het is belangrijk dat zij goed toegerust zijn. Daarom ondersteunt de PKN hen met een groot en gevarieerd trainingsaanbod.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Toerusting voor werkers in de kerk.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending