Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 19 april 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: lied 630
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied 630

1 Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond’ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3 Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4 Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Openingsgebed op deze ‘derde Paasdag’

Schiftlezing: Jeremia 29: 1 – 9

1Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 2Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de handwerkslieden en smeden al uit Jeruzalem waren weggevoerd. 3Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud:
4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed.
8Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. 9Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.

Gedachten bij de tekst
Vorige week hoorden we al dat Jeremia realistisch profeteerde.
De boodschap van God is niet altijd een boodschap die mensen graag willen horen.

De elite van de Joodse bevolking van Jeruzalem is al weggevoerd naar Babel en zit daar in ballingschap.
Dat is pijnlijk en iedereen wil zo snel mogelijk herstel, laat de oude tijden terugkeren.

Wie wil dat niet – in ieder geval af en toe – dat oude tijden terug zouden keren?
Oude tijden in je relatie, met je gezin of vrienden?
Oude tijden voor de kerk, toen de kerken nog vol zaten?
Oude tijden voor de samenleving, toen er nog vertrouwen was in wie ons land bestuurde.
Oude tijden voor de wereldsamenleving toen er alleen koude oorlog was en niet de hitte van de strijd nu in Oekraïne?

Maar de ballingen in Babel moeten zich instellen op minstens drie generaties leven in een land en een samenleving waar zij de weg niet weten.
En de dingen doen die het leven van de volgende generaties mogelijk maakt.
Huizen bouwen, voedsel verbouwen, kinderen krijgen en kleinkinderen.
Dat is: voorzien in de primaire levensbehoeften.

Jeremia is realistisch.
Maar ook in omstandigheden die niet vertrouwd zijn, in een land waar je de weg niet weet, kun je laten zien wat je roeping is.
Bid voor de stad, voor de omstandigheden waar je nu in bent, bid voor het heden en om voorspoed en vrede voor de situatie waarin je nu leeft.
Nostalgie is begrijpelijk en verleidelijk.
Maar je roeping is: handen uit de mouwen en handen vouwen voor het nu, vandaag en morgen, op de plek waar je nu leeft en verantwoordelijkheid draagt.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek:
U zij de glorie; uit: Judas Macabaeus van Georg Friedrich Händel