Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 5 april 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: lied 686

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur,
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt.
Kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Openingsgebed

Schiftlezing: Johannes 16:12-24

12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. 15Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft. 16Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug.’
17Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat Hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? 18Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt Hij toch?’ 19Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? 20Werkelijk, Ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 21Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. 22Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal jullie je vreugde afnemen. 23Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven. 24
Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

Gedachten bij de tekst
Hadden de discipelen van Jezus het makkelijker dan wij?
De discipelen hadden Jezus de hele dag in hun buurt.
Ze konden de dingen van de dag rechtstreeks met hem bespreken en direct zijn antwoord horen of zien hoe hij reageerde.
Wie zou dat niet willen?
Jezus, luister eens, zus en zo, wat moet ik nu doen?

Uit het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben blijkt iets anders.
Het was niet altijd zo gemakkelijk om Jezus te begrijpen.
Hij sprak soms over dingen die de discipelen pas na zijn dood en opstanding zijn gaan begrijpen.
Wist Jezus meer?
En wat wist hij dan?
Hadden de discipelen er wat aan gehad als Jezus zou hebben gesproken over wat ze in de verre toekomst zouden gaan meemaken?

Zouden wij dat willen?
Weten wat er van ons geworden is over twintig jaar?
Hadden wij in 2002 kunnen bedenken wat we nu beleven?

De Dagwacht heeft te maken met het besef dat wij bij de dag leven.
Wat is goed voor deze dag en wat is goed met het oog op morgen en op de grote lijnen naar de toekomst?

Jezus voelt aankomen dat hij op een gegeven moment niet meer bij zijn discipelen zal zijn.
Dan zullen ze op een andere manier met hem om moeten gaan.
Dat is: door de Geest van de waarheid, de Geest van God.

Dat geeft ons allemaal een rol: de Geest van God is er voor iedereen.
En samen probeer je open te staan voor die geest van Jezus en te bedenken wat we nu moeten doen.

Jaren geleden droegen mensen van die polsbandjes: What would Jesus Do?
De vraag is: hoe kunnen wij in de geest van Jezus met de dingen van vandaag omgaan.
Maar Jezus zegt; jouw geest kan iets van mijn Geest opvangen.
Ga de dag maar in, samen, in mijn Geest.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek:
Comfort ye my people; Händel, Messiah.