Dagwacht 17 mei 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 17 mei 2022

08.25 uur Groene Kerk open

08.30 uur Muziek: lied (psalm 27) : 1 , 4 , 7

08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied 27 : 1 , 4 , 7

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HEERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal!

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart!

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den HEER en houd u onversaagd.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Het eerste vers van psalm 27 die we aan het begin hoorden klinkt heel gelovig en bijna naïef of zelfs uitdagend positief.

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HEERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?

Uit de rest van de psalm blijkt dat het geloven voor de dichter niet altijd zo licht en luchtig is.

Ik wil uw aangezicht zoeken Heer, wilt u het niet zo verborgen houden?

Waar bent U bijvoorbeeld nu, als het tegenzit, als we maar zo weinig tekens zien dat we met heet geloof op het goede spoor zitten?

Hoe zou de profeet Jeremia dat beleefd hebben?

We lezen vandaag verder over zijn leven en loopbaan.

Hij moest van God blijven verkondigen dat de mensen uit Juda en Jeruzalem uiteindelijk door Nebukadnessar weggevoerd zouden worden naar Babel.

Maar de mensen in Jeruzalem hoopten op hulp (politieke bescherming) van de koning van Egypte.

En Jeremia maar tegen de stroom inroeien.

Hoe houd je dat vol?

Schiftlezing: Jeremia 37:1-10

1Koning Nebukadnessar van Babylonië liet Jechonja, de zoon van Jojakim, als koning van Juda opvolgen door Sedekia, de zoon van Josia. 2Noch Sedekia, noch zijn hof, noch het volk luisterde naar de woorden van de HEER, die Hij bij monde van de profeet Jeremia sprak.

3Op een dag stuurde koning Sedekia Juchal, de zoon van Selemja, en de priester Sefanja, de zoon van Maäseja, naar de profeet Jeremia met het verzoek: ‘Wilt u voor ons tot de HEER, onze God, bidden?’ 4Jeremia was toen nog op vrije voeten, ze hadden hem nog niet gevangengezet. 5En de Chaldeeën hadden kort daarvoor het beleg van Jeruzalem opgebroken, nadat ze hadden gehoord dat het leger van de farao vanuit Egypte naderde. 6Toen richtte de HEER zich tot de profeet Jeremia: 7‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Zeg tegen de koning van Juda, die jullie heeft gestuurd om Mij te raadplegen, dat het leger van de farao, dat jullie te hulp komt, naar Egypte zal terugkeren. 8De Chaldeeën zullen terugkomen, de stad aanvallen, haar innemen en in vlammen doen opgaan. 9Dit zegt de HEER: Misleid jezelf niet door te denken dat de Chaldeeën voorgoed weggaan, want zo is het niet. 10En ook al zouden jullie de Chaldese troepen, die jullie zullen aanvallen, verslaan, dan zouden zelfs de gewonden die overblijven uit hun tenten komen en deze stad in vlammen doen opgaan.’

Gedachten bij de tekst

Tegen de stroom in roeien, blijven geloven dat jouw koers de koers is die overeenkomt met wat God wil.

Soms kan ik Jeremia erom bewonderen, soms heb ik met hem te doen.

Want soms denk ik dat ik met het ‘gelovig willen zijn in deze tijd’, ook al lijkt het tegen de stroom op roeien, toch de goeie koers te pakken heb.

Maar op andere momenten denk ik: het is tevergeefs, is wat ik probeer, wat wij proberen in de kerk niet roeien tegen de stroom op, houden we het wel vol…?

Hoe deed Jeremia dat?

Met een flinke dosis psalm 27?

Zeggen dat je God blijft zoeken, maar tegelijkertijd ervaren dat God zich wel erg schuilhoudt?

We hoorden dezer dagen veel over Titus Brandsma; hoe deed hij dat?

Afgelopen zondag overleed Mient Jan Faber die grote acties voerde tegen de kruisraketten, atoomwapens.

Ook zo iemand die tegen de stroom op roeide.

Hoe hield hij vol?

Ik houd het voor mij maar op een grote portie psalm 27:

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

Tegen de stroom op als het nodig is.

En blijven zingen, vooral als het je voor de wind gaat.

Dan houd je het makkelijker vol als je tegen de stroom op moet roeien.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.           

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Een klaaglied over Jeruzalem.