Dagwacht 24 mei 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 24 mei 2022

08.25 uur Groene Kerk open

08.30 uur Muziek: lied 785

08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied 785

Dat heb je soms.
Je weet je geen raad.
Je weet niet hoe of wat

hoe het nu met je gaat.

Je hebt het helemaal gehad.

En juist dan onverwacht
wat je niet had gedacht
vind jij je weg terug.
Zijn hand is een steun in de rug.

Dat heb je soms.
Dat je ’t echt niet meer ziet

door verdriet en door spijt.

Je weet de uitweg niet

bent de weg helemaal kwijt.

Dat heb je soms.
Je weet niet waar je bent.

Je weet niet wat je moet

dat je je weg niet meer kent

En ’t gaat helemaal niet goed.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Vandaag lezen we weer een bijzonder stukje uit de levensgeschiedenis van Jeremia.

De mensen die nog niet uit het koninkrijk Juda zijn weggevoerd naar Babel, denken dat ze aan de macht van Babel, het grote rijk ten Noordoosten van Juda kunnen ontsnappen door politieke steun te zoeken bij Egypte, het andere machtsblok, in het Zuidwesten.

Jeremia ziet niets in dat hulp zoeken bij Egypte.

Het volk van God in Juda heeft niet geleefd zoals God het leven bedoeld heeft.

En nu is de koning van Babel het ‘instrument’ dat God gebruikt om zijn volk weer naar zich toe te halen.

Maar dan zal het eerst generaties lang in ballingschap zijn om te leren hoe zeer ze God en zichzelf kwijtgeraakt zijn.

In Jeremia 40 is opnieuw een groep inwoners van Judea bij elkaar gebracht, in Rama, om weggevoerd te worden naar Babel.

Nebuzeradan is de bevelhebber die dit uitvoert namens koning Nebukadnezar.

Hij ontdekte dat Jeremia tussen die op transport gestelde Joden zat.

En liet hem vrij…

Schiftlezing: Jeremia 40:1-6

1De HEER richtte zich tot Jeremia nadat Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, hem in Rama had vrijgelaten. Hij had Jeremia daar geboeid aangetroffen onder de ballingen van Jeruzalem en Juda, die naar Babel zouden worden gevoerd. 2De commandant van de lijfwacht nam Jeremia apart en zei: ‘De HEER, uw God, heeft Juda dit onheil aangekondigd, 3en de HEER heeft gedaan wat Hij gezegd heeft, want jullie hebben tegen Hem gezondigd en niet naar Hem geluisterd. Daarom is dit alles jullie overkomen. 4Maar uw boeien maak ik los. Als u wilt, kunt u met mij meegaan naar Babel. Ik zal u in bescherming nemen. Maar als u niet met mij mee wilt, doe het dan niet. Het hele land ligt voor u open; u kunt gaan en staan waar u wilt.’ 5Toen Jeremia nog steeds niet wegging, zei Nebuzaradan: ‘Ga terug naar Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, die door onze koning als gouverneur over de steden van Juda is aangesteld. Ga bij hem te midden van uw volksgenoten wonen, of waar u maar wilt.’ De commandant van de lijfwacht gaf Jeremia voedsel en geschenken en liet hem gaan. 6Jeremia ging naar Gedalja, de zoon van Achikam, in Mispa, en ging bij hem wonen, te midden van zijn volksgenoten die nog in het land waren overgebleven.

Gedachten bij de tekst

Twee gedachten bij dit verhaal:

Wat moeten de mensen van Juda wel gedacht hebben van Jeremia?

Hij wordt door Nebuzeradan, de bezetter, vrijgelaten.

Is Jeremia wel ècht een profeet van God of is hij eigenlijk een opportunist die de kant van koning Nebukadnezar kiest uit eigen belang?

Die Nebuzeradan bewijst Jeremia natuurlijk niet zomaar een vriendendienst… door hem vrij te laten.

Ons eerste lied ging over steun ontvangen uit onverwachte hoek, Gods hand als steun in de rug, maar kan je dat zeggen van Nebuzeradan?

Dat hij een o verwachte steun in de rug is voor Jeremia?

Hij is toch gewoon een militair uit dat heidense Babel?

Daar komt de tweede gedachte.

Die Nebuzeradan zegt tegen Jeremia:

De Heer uw God heeft Juda dit onheil aangekondigd en hij heeft woord gehouden omdat jouw volk niet naar Hem heeft geluisterd.

Hier spreekt een en bevelhebber die niet blind is door zijn eigen positie en macht.

Deze militair beseft dat hij een ‘instrument’ is in Gods hand.

Hij laat Jeremia niet vrij omdat hij ‘zomaar’ een vriend van Jeremia is, of omdat Jeremia aan zijn kant staat.

Hij laat Jeremia vrij omdat hij beseft dat Jeremia en hij beiden een rol spelen in het grote plan dat God voor mensen en de mensheid heeft.

Dat is een bijzondere basis voor een bijzondere vriendschap.

Een verrassend teken van vriendschap tussen die militair en de profeet.

Verrassend inderdaad, maar zo is God ook wel vaker!

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.           

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Onze Vriendschap, door Trijntje Oosterhuis.

https://www.youtube.com/watch?v=iF3jTVNLeEM