Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 3 mei 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: lied 649
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied 649

1
O Heer, blijf toch niet vragen.
Gij weet dat ik U haat,
dat ik geen kruis wil dragen,
niet gaan waarheen Gij gaat.
O Heer, blijf toch niet vragen.

2
O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen,
dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.

3
Gij vraagt ten tweeden male.
Gij, Herder, spreekt zo zacht
van schapen die verdwalen
en kermen in de nacht.
Gij vraagt ten tweeden male.

4
Heer, blijf mij niet ontroeren.
Ik stond wel voor U klaar,
als ik een zwaard mocht voeren;
maar dit is mij te zwaar.
Heer, blijf mij niet ontroeren.

5
Ten derden male vraagt Gij.
Gij laat niet van mij af.
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
begraaft ze in uw graf.
Ten derden male vraagt Gij.

6
Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief. Gij weet:
liefde zal mij verteren,
zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.

7
O Heer, vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.
Het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing
Na het lied dat we hoorden hebt u wel begrepen welk Bijbelverhaal we gaan lezen.
Het gaat over Jezus die na zijn opstanding verschijnt aan het meer van Tiberias in Galilea.
Daar confronteert Jezus Petrus met zijn verraad en geeft hem zijn grote opdracht.
De eerste regels van het lied van dichter Jan Wit over dit verhaal vind ik altijd weer confronterend.
“Heer blijf toch niet vragen.
Gij weet dat ik u haat…”

Haat is een hard woord.
Maar het laat wel voelen hoe heftig de confrontatie is voor Petrus.
Zo’n spiegel doet pijn, daar wil je voor weglopen, dat haat je.
Jan Wit is niet een dichter van harde woorden.
In dit lied gebruikt hij wel confronterende taal: om de omkeer in Petrus te beschrijven.
Van haat – is het haat van Petrus/de dichter naar Jezus of haat hij zichzelf vanwege zijn verraad? – van geen kruis willen dragen naar de bekentenis dat hij ook niet zonder Jezus’ liefde verder kan.
Huurlingen worden herder.
Huurling, ook zo’n hard woord.
Wat een wonder dat ook zo iemand herder kan worden.

Schiftlezing: Johannes 21:15-25

15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’
20Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou uitleveren. 21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’ 23Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.’
24Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Gedachten bij de tekst
We lazen het slot van het Evangelie volgens Johannes.
Eigenlijk een heel open einde.
De discipelen zijn in verwarring.
Wat gaat er gebeuren?
Met Petrus en met Johannes.
Komt Jezus al snel terug of niet?
Hoe moeten we het geloof bewaren?
Wat schrijven we wel op en wat niet; er zijn zoveel meer verhalen van en over Jezus te vertellen…
De wereld zou te klein zijn voor het aantal boeken dat nog geschreven zou moeten worden.
Dat zal wel een beetje overdreven zijn maar het geeft aan hoezeer Johannes onder de indruk is van alles wat hij met Jezus heeft meegemaakt.

Uit die ruime keuze kiest Johannes het verhaal over de opdracht voor Petrus.
De verrader, de huurling wordt herder.

Zou de boodschap kunnen zijn:
Petrus, broeder, zuster, mensen wereldwijd: er is nog veel meer te vertellen, maar dit ene mag je nooit vergeten: in je omgang met andere mensen zul je altijd beseffen dat de ander ‘mijn mens’ is?
Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen…
De Tweede Wereldoorlog, antisemitisme, vernietigingskampen, oorlog tegen Oekraïne, Marioepol… het begint allemaal waar mensen vergeten dat ze elkaars herder en hoeder zijn.

We gaan weer een dag beginnen met oorlog en slachtoffers, morgen gedenken we hen die vielen in de Tweede Wereldoorlog.
Confronterend voor de hele mensheid.
De vraag van Jezus aan Petrus graaft diep.
Om de liefde op te delven die ons van huurling tot herder maakt.
Alleen liefde doet ons beseffen dat elke ander Zijn mens is.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek: The Lord is my shepherd.