Dagwacht 14 juni 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag                           GWK, 14 juni 2022

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Muziek: lied 938

08.35 uur      Welkom door de voorganger van de dag

Lied 938

  1. Christus die u wilt tooien
    in het gewaad der schrift,
    ik berg mij in haar plooien.

Met mijn bestaan op drift,

met mijn gemiste kansen,

mijn schaamte en mijn spijt,

mag ik mij daar verschansen.

Uw woord alleen bevrijdt.

  • Christus die u bekleed hebt

met wat geschreven staat,
en die terdege weet hebt
van wat mij lijden laat,

U grijp ik bij uw kleren

en laat niet los tenzij

Gij u tot mij wilt keren,

uw zegen legt op mij.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Schiftlezing: Lucas 8:40-56

40Toen Jezus terugkeerde, werd Hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar Hem uit te kijken. 41Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte Hem mee te gaan naar zijn huis, 42want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. 43Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – ze had al haar geld aan artsen uitgegeven, maar niemand kon haar genezen – 44naderde Hem van achteren en raakte de zoom van zijn mantel aan; meteen hield de bloedvloeiing op. 45Jezus vroeg: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: ‘Meester, de mensen om U heen staan te duwen en te dringen!’ 46Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft Me aangeraakt, want Ik voelde kracht van Me uitgaan.’ 47Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor Hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. 48Hij zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter, ga in vrede.’

49Nog voor Hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ 50Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ 51Toen Hij bij het huis kwam, stond Hij niemand toe om met Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. 52Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven, ze slaapt.’ 53Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. 54Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ 55Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. 56Haar ouders waren verbijsterd; Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.

Gedachten bij de tekst

Veel mensen in onze tijd hebben moeite met wonderverhalen, vooral met wonderlijke genezingen.

Ze zijn niet wetenschappelijk verklaarbaar en als ze toch gebeuren vragen wij ons af: waarom gebeurt een wonder bij de één wel en bij de ander niet?

Onverklaarbaar wordt al gauw: onmogelijk of onrechtvaardig.

Twee weken geleden waren we op Patmos.

Vanaf Patmos bezochten we het eiland Lipsi. Daar hadden we in 2018 een kapelletje gevonden, op het erf van twee oude mensen, achter de groentetuin en de waslijnen. De binnenkant van het kerkje was helemaal beschilderd met iconen, voorstellingen van Bijbelverhalen en heiligen, in frisse, sprekende kleuren.

We belden aan bij Andreas en zijn vrouw.

De oude baas liet ons weer in de kapel en vertelde ons zijn verhaal.

Hij had ruim 50 jaar in Australië (Tasmanië) gewerkt.

Toen was hij weer teruggekomen naar zijn geboorte-eiland.

Hij kreeg rugklachten en lag drie-en-een-half jaar op bed.

Iemand bracht heilig water uit het Rafael-klooster uit Leros, een eiland verderop, voor hem mee.

Hij dronk het water, of het werd op zijn rug gewreven, en die nachts had hij een droom dat hij werd gemasseerd.

De andere ochtend stond hij op en de klachten waren verdwenen.

Hij en zijn vrouw bouwden de kapel uit dankbaarheid.

Onverklaarbaar? Ja, maar hij geloofde vast dat de aartsengel Rafael aan zijn genezing had meegewerkt.

Onrechtvaardig? Hij kon alleen maar zeggen dat hij dankbaar was en hoopte dat hij met zijn verhaal en zijn kapel mensen kon bemoedigen.

Ik dacht: hoe help ik mensen met ernstige gezondheidsproblemen – mijn broer is ernstig ziek – eigenlijk?

Door te benadrukken dat genezing zo goed als onmogelijk is?

Of door te zeggen dat andere mensen ook grote problemen hebben?

Dat helpt in ieder geval niet.

De verhalen over mensen die door Jezus genezen werden en weer opstonden, zo’n verhaal van Andreas: ik weet niet hoe het kan en hoe graag ik het iedereen zou gunnen… ik weet dat dat niet vaak gebeurt.

Maar wat ik wel kan doen is dankbaar zijn met wie bijzondere ervaringen van moed of kracht in het leven meemaken.

En mensen serieus nemen die zeggen: er mag wel een wonder gebeuren wil ik hier nog uitkomen. Want moed verloren is al verloren.

En als er geen wonder gebeurt, kan het toch wonderlijk zijn hoe mensen met elkaar mee blijven leven en steun kunnen geven, ook als het heel moeilijk wordt.

Dat is ook om dankbaar voor te zijn.

God zou dáár ook wel eens achter kunnen zitten…

Wij zullen niet zo gauw een kapelletje bouwen in de tuin, maar een verhaal over kracht die we van God kregen kan soms wonderlijk goed doen.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.           

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: ‘Jesus lebt und wir mit Ihm’