Dagwacht 21 juni 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: lied 478: 1 , 4
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied 478: 1 , 4
1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

4. O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Openingsgebed

Inleiding op de lezing
Nee, het was geen vergissing, dat kerstlied aan het begin van de zomer op de langste dag van het jaar.
Het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen sluit af met een vers waarin Paulus de betekenis van de komst van Jezus weergeeft; zeg maar Paulus’ ‘kerstevangelie’.
Namelijk, dat Jezus zijn eigen positie, bij God waar alles goed is, opgaf om naast ons te komen staan in de druk van het bestaan waar zoveel misgaat.
Maarten Luther, de kerkhervormer, noemt dat de ‘vrolijke ruil’, Jezus neemt onze plaats in en wij krijgen Jezus’ plaats in het licht van God.
Dat maakt verschil in hoe je omgaat met de dingen in het leven, zoals bijvoorbeeld met geld.

Schiftlezing: 2 Korintiërs 8:1-9

1Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: 2ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld maar zijn toch, vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede, zeer vrijgevig. 3Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. 4Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. 5En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. 6We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. 7U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt – blink dus ook uit in dit goede werk. 8Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. 9Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

Gedachten bij de tekst
Er wordt een collecte gehouden voor Jezus’ volgelingen in Jeruzalem.
De gemeenteleden in Jeruzalem dachten dat Jezus na zijn hemelvaart heel snel terug zou komen in zijn heerlijkheid.
Werk en bezit zouden in Gods koninkrijk niet belangrijk meer zijn. Daar liepen ze alvast op vooruit: ze verkochten grond en lieten hun baan lopen; ze zetten zich met alles wat ze hadden in voor het leven als gemeenschap van Jezus’ volgelingen.
Daarnaast werd er veel belasting geheven door de Romeinse overheid, om het militaire apparaat van de keizers te kunnen betalen.
Er was armoede in Jeruzalem.

In Gods koninkrijk zou het anders gaan met de economie.
Dat was voor Paulus een kern van het geloof.
De meeste machthebbers in deze wereld, voor en achter de schermen, zijn uit op geld voor zichzelf.
Jezus had laten zien dat het in Gods koninkrijk anders ging.
Zijn macht was nou juist dat hij zijn rijkdom opgegeven had en er voor armen en machtelozen wilde zijn.

Als je door die ruil, door dat omkeren van de ‘gebruikelijke patronen’ in de wereld, geraakt bent, dan ga je ook anders om met geld en bezit.
Je ogen gaan open voor wie het niet zelf kunnen redden en je probeert met wat jij hebt en kunt naast hen te gaan staan, je in hun positie te verplaatsen.
Omdat je geraakt bent door die vrolijke ruil die Jezus met jou heeft gedaan.
Je wordt er lichter van.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek:
‘Lobt Gott, ihr Christen allzugleich’ gezongen door Stuttgarter Hymnus Chorknaben