Dagwacht 5 juli 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: lied 838 : 1 , 2
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied 838 : 1 , 2

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Openingsgebed

Schiftlezing: Lucas 10:25-37

25Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. 34Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

Gedachten bij de tekst
‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven’?
Zou het gek geweest zijn als Jezus zou hebben gezegd; is dat eeuwig leven alleen voor jezelf of denk je ook nog aan anderen?
Als blijkt dat de wetgeleerde de wet goed kent, zegt Jezus: doe dat en u zult leven.
Eeuwig leven begint met gewoon leven, hier op aarde, door te doen waar de wet van God over gaat: God liefhebben en je naaste als jezelf.

En dan die vraag: Wie is mijn naaste?
Jezus keert de vraag om met een verhaal uit de praktijk van het leven toen.
Wie is de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?
Niet wie is mijn naaste maar voor wie ben ik een naaste?

En dan is de vraag dus: wil ik wel een naaste zijn?
Er zijn altijd wel mensen bij wie ik afstand bewaar.
Om allerlei redenen wil ik of kan ik voor hen geen naaste zijn.

Wat heb ik nodig om een naaste te durven zijn?
Ik denk: vooral onbevangenheid.
Ik houd van dat woord.
Onbevangen: niet klem of gevangen zitten in gedachten die je op een afstand houden, zoals:
Ze zien me aankomen, ze zullen wel denken…
Of: ik kan het toch nooit zo goed doen als die of die, ik ben nu eenmaal minder geschikt…
En hup, daar gáán weer kansen om gewoon maar te proberen naaste te zijn.
Soms zit ik vast in teleurstelling over mensen, chagrijn, boosheid, jaloezie, gevoel van minderwaardigheid.
Mens; wat kun je ‘bevangen’ zijn!

Wat volgens Jezus helpt om onbevangen te worden, is medelijden kunnen hebben.
Compassie, in de schoenen gaan staan van iemand die dat nodig heeft.
En dan gewoon maar doen wat er gedaan moet worden.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek:
‘Van Uw barmhartigheid en uw trouw wil ik altijd zingen, Heer’
(Misericordias Domini in aeterum cantabo – Taizé