Dagwacht 26 juli 2022

08.25 uur Groene Kerk open

08.30 uur Muziek: Lied 1001 ; 1 , 2 , 3

08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied 1001 ; 1 , 2 , 3

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Vorige week lazen we een lofrede op de wijsheid van koning Salomo. Hij en zijn regering werden geprezen om de aandacht die zij gaven aan een goed leven.

Goed leven voor de mensen – iedereen kon onbezorgd onder zijn of haar eigen wijnrank en vijgenboom zitten. En goed leven voor de hele schepping: Salomo schreef over bomen en planten en over alle soorten dieren.

In de Bijbellezing van vanmorgen verwijst Jezus naar Salomo.

Schiftlezing: Lucas 11:29-36

29Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei Hij: ‘Dit is een verdorven generatie! Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. 30Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. 31Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! 32Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij waren na de prediking van Jona tot inkeer gekomen, en hier zien jullie iemand die meer is dan Jona!

33Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis of onder een korenmaat, maar plaatst hem op de standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. 34Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. 35Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. 36Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht.’

Gedachten bij de tekst

Jezus gebruikt krasse taal over zijn tijdgenoten, de mensen die belangstelling voor hem hebben: ‘Dit is een verdorven generatie!’.

Is dat ‘cancel-taal’? Schrijft hij ze af?

Of is het een strenge toespraak om mensen tot inzicht en tot verandering van levensstijl te brengen?

Dat is wat Jezus wil: dat mensen gaan nadenken over zichzelf en hun manier van leven en dan tot verandering komen.

Dat is het teken van Jona: Jona was een onbekende profeet voor de mensen van Ninevé en hij sprak namens een voor hen onbekende God. En zijn woorden werkten: Jona bracht de mensen en de koning, de regering van Ninevé tot andere gedachten over hoe het leven in hun stad was.

Ze gingen het anders doen in hun stad, beter, meer op zijn Salomoos.

Jezus legt de vinger op een zere plek.

Veel van de mensen die achter hem aanlopen willen een teken.

Jezus doet tekenen, hij geneest mensen die lichamelijk en geestelijk ziek zijn.

In de taal van die tijd: Jezus drijft boze geesten uit.

En dan ontstaat de discussie over hoe Hij dat doet en of dat van God of van de duivel komt.

En dat is Jezus’ punt: er ontstaat discussie over de buitenkant.

Dan blijven mensen op een afstand over hem praten, dan gebeurt er niets met henzelf.

Je kunt over je geloof praten op een manier dat er niets met jouzelf, vanbinnen gebeurt.

Het kan ook anders zoals bij die koningin uit het zuiden, de koningin uit Sheba die op reis ging om van de wijsheid van Salomo te luisteren.

Als mensen en dieren, bomen en planten er ‘beter’ van worden, als er in goede harmonie geleefd kan worden, dan wil je die wijsheid binnenlaten.

De koningin van Sheba kwam wijsheid ophalen, downloaden zouden wij zeggen.

Ze liet het binnenkomen en ging er anders door leven.

Jezus zegt: je hoeft niet te wachten tot het einde der tijden om te kijken wie het bij het rechte eind heeft gehad.

Laat Jezus woorden nu binnenkomen, met het oog op mensen en dieren, bomen en planten. En zó ook met het oog op jezelf.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.           

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: ‘The arrival of the queen of Sheba’ uit het oratorium Solomon van G.F. Händel