Dagwacht 16 augustus 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Lied: Psalm 72 : 1 , 2 , 4
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied: Psalm 72 : 1 , 2 , 4

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv’len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

2 Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

4 Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing
De verhalen over de koningen van Israël zijn opgeschreven in de tijd dat er twee kleinere koninkrijken waren ontstaan, na de dood van koning Salomo.
Dat waren het tienstammenrijk in het noorden, met de hoofdstad Samaria en het tweestammenrijk in het zuiden, met als hoofdstad Jeruzalem.
We denken dat de schrijver van het boek Koningen het liefst die twee koninkrijken weer samen zou zien. In de tijd van Salomo was het nog één koninkrijk en dat waren ‘goede tijden’ volgens de schrijver. Dat hoor je in hoe hij over het koningschap van Salomo schrijft.

Schiftlezing: 1 Koningen 10:1-9
1De roem van Salomo, die de naam van de HEER tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen. 2Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan dromedarissen beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud, en edelstenen. Ze bracht Salomo een bezoek en legde hem alle vragen voor die ze had bedacht. 3En Salomo wist op al haar vragen een antwoord, er was er niet één waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. 4Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en ze het paleis zag dat hij gebouwd had, 5de gerechten die bij hem op tafel kwamen, de wijze waarop zijn hovelingen aanzaten, de kleding en de goede manieren van zijn bedienden, de dranken die werden geschonken en de offers die hij opdroeg in de tempel van de HEER, was ze buiten zichzelf van bewondering. 6Ze zei tegen de koning: ‘Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. 7Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. 8Wat zijn uw hovelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen, bevoorrecht! 9Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat Hij u op de troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat Hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.’

Gedachten bij de tekst
Dat waren nog eens tijden…
Koninginnen uit het buitenland kwamen naar Jeruzalem om wijsheid te zoeken!
Internationaal aanzien dus.
Het is mooi beschreven: de koningin van Seba komt Salomo testen, kijken of die verhalen over zijn wijsheid wel kloppen.
Ze had raadsels bedacht.
Dat klinkt als kinderspel maar dat was het niet.
Het waren waarschijnlijk casussen, verhaaltjes over situaties, ethische kwesties ook, die veel wijsheid vroegen om ze goed op te kunnen lossen. Wat is goed, wat niet? Wat mag wel, wat niet, en hoe maak je de juiste keuze?

Wat ik mooi vind is dat die koningin van Seba zo eerlijk is.
Ze komt kennismaken met Salomo en dan wil ze wel eens weten wat hij denkt.
Ze hebben goede gesprekken over de vragen waar de koningin van Seba zelf waarschijnlijk ook mee worstelde.
Ze wil wel eens weten hoe Salomo daar mee omgaat.

Maar tegelijkertijd ziet ze ook zijn paleis, zijn hofhouding, hoe de mensen erbij lopen, wat er gegeten en gedronken wordt, hoe er met geloof omgegaan wordt.
Niet alleen de theorie is belangrijk, de praktijk ook!

Weet u van uzelf hoe u met mensen kennismaakt?
Testen doen we bewust of onbewust allemaal.
We horen wat iemand zegt en we kijken hoe iemand doet.
Dan krijgen we een indruk van iemand en dat bepaalt dan of en hoe je met elkaar verder gaat.

En helemaal mooi is het dan als je over iemand anders kunt zeggen dat je iets van God in hem of haar hebt gezien.
Zoals de koningin van Seba over Salomo zei:
‘Ik zie Gods liefde in wie u bent en wat u doet, namelijk: recht en gerechtigheid’.
Dat is een mooie manier van kijken: zien wij iets van Gods liefde in de mensen die wij tegenkomen?
Laten we het maar proberen vandaag.

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek: Uit het oratorium Solomon van G.F. Händel; Arrival of the Queen of Sheba