Dagwacht 23 augustus 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Lied: Psalm 27 : 1 , 7
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied: Psalm 27 : 1 , 7

4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart!

7 O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing
We lezen vandaag psalm 112.
Die psalm zou je een psalm van de duurzaamheid kunnen noemen.
Ontzag voor God en voor hoe God met het leven omgaat levert een levensstijl op die perspectief geeft aan toekomstige generaties.
Laten we zeggen: een mooi houvast in dagen van crisis op crisis.

Schiftlezing: Psalm 112

1Halleluja!
Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER
en grote liefde voor zijn geboden.
2Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.
3Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.

5Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
6De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

7Voor slechte tijding vreest hij niet,
zijn hart is gerust: hij vertrouwt op de HEER.
8Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

9Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.
10Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.

Gedachten bij de tekst
Karel Eykman, van o.a. de Kinderbijbel Woord voor Woord schreef gedichten bij alle psalmen (Een knipoog van u zou al helpen; Zoetermeer 2013).

Bij psalm 112 schreef hij: Zoek de rechtvaardige.

Je hebt van die mensen, die leven puur van chagrijn
Ze wantrouwen mensen omdat ze zelf niet te vertrouwen zijn.
In bars tandenknarsen hoopt zich hun ergernis op
Achter hun gedachten zit achterdocht in hun kop.
Ze hebben geld voorhanden, maar houden het muurvast op slot
En blijven bezeten op hun bezit zitten, verbeten tot op het bot.
Ze blijven dreigend zwijgen als iemand wat van ze vraagt
En zien halsstarrig, zwartgallig, beklagenswaardig, Godgeklaagd.
Er zijn zo veel van die mensen, wat heeft de wereld eraan?

Je hebt van die mensen, daar zie je het zo vanaf
Dat ze horen tot het soort, waar ik altijd al om gaf.
Steeds bereid om bij te schieten, zo’n gulle ruimhartige meid
Ze straalt alle goed uit, een en al goudeerlijkheid.
Vrijgevig en vrij gaat ze haar eigen, bescheiden gang
Trekt zich van de rotzakken niets aan, voor de duivel niet bang.
Ze staat voor haar mensen, zij gaat voor wat echt is en waar
Als ooit de wereld gered wordt, dan is dat om haar.
Er zijn niet veel van die mensen, wees dankbaar dat ze bestaan.

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek: J.S. Bach, Kantate BWV 74: 1 „Wer mich liebet, der wird mein Wort halten“