Dagwacht 9 augustus 2022

08.25 uur Groene Kerk open

08.30 uur Muziek: Lied: Psalm 127 : 1 , 2

08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied: Psalm 127 : 1 , 2

1. Wanneer de HEER het huis niet bouwt,
is, alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de HEER de wacht niet houdt,
geen wachter, die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.

2. Voor dag en dauw reeds op te staan
en op te zijn tot ’s avonds laat,
hard werken voor slechts weinig baat
en schamel brood, ’t is niets dan waan.
Hij geeft het immers wie Hij mint,
als in de slaap, als aan een kind.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Voor de Dagwacht, dit ochtendgebed, volgen we het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wie dat leesrooster ook thuis volgt om elke dag een stukje uit de Bijbel te lezen, leest sinds vorige week donderdag weer over koning Salomo, de opvolger van koning David.

Het was nog een heel gedoe geweest voordat Salomo zijn vader kon opvolgen.

De eerste hoofdstukken van 1 Koningen lezen als een spannend boek.

Als Salomo eenmaal koning is laat hij een tempel voor God bouwen en een paleis voor zichzelf.

In die volgorde, eerst een huis voor God en dan een huis voor zichzelf.

Het paleis is groter dan de tempel, dat dan weer wel.

Nu is de tempel klaar en wordt feestelijk ingewijd.

Het rooster voor vandaag begint bij vers 12, maar ik lees eerst een paar verzen die daaraan voorafgaan.

Schiftlezing: 1 Koningen 8:12-21

1Daarna liet koning Salomo de oudsten van Israël, de stamhoofden, allen die aan het hoofd van een familie stonden, in Jeruzalem bij zich komen om de ark van het verbond met de HEER over te brengen vanuit de Davidsburcht, de bergvesting op de Sion. 

6De priesters brachten de ark van het verbond met de HEER naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel, het allerheiligste, en zetten hem neer onder de vleugels van de cherubs, 7zodat de gespreide vleugels van de cherubs zich beschermend over de ark en zijn draagbomen uitstrekten. 

10Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de HEER. 11De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de HEER vulde de hele tempel.

12Toen sprak Salomo: ‘HEER, U hebt gezegd dat U in een donkere wolk wilde wonen. 13Welnu, ik heb voor U een vorstelijk huis gebouwd, dat voor altijd uw woning kan zijn.’ 14Hierna keerde de koning zich om en zegende de gemeenschap van Israël. Toen iedereen was gaan staan, 15zei hij: ‘Geprezen zij de HEER, de God van Israël, die het niet bij woorden heeft gelaten maar zijn belofte aan mijn vader David daadwerkelijk is nagekomen. Hij heeft gezegd: 16“Nooit, vanaf de dag dat Ik mijn volk Israël uit Egypte heb weggeleid, heb Ik een van de steden van Israëls stammen uitgekozen om er een tempel te laten bouwen waar mijn naam zou wonen. Wel heb Ik David gekozen om mijn volk Israël te regeren.” 17Toen mijn vader David het plan opvatte om een tempel te bouwen voor de naam van de HEER, de God van Israël, 18zei de HEER tegen hem: “Je hebt er goed aan gedaan een huis te willen bouwen voor mijn naam. 19Toch zul jij de tempel niet bouwen. Je zoon, die uit jou zal voortkomen, die zal voor mijn naam een huis bouwen.” 20En de HEER heeft zijn woord gestand gedaan. Ik ben mijn vader David opgevolgd en zit nu op de troon van Israël, zoals de HEER heeft beloofd. En ik heb voor de naam van de HEER, de God van Israël, een tempel gebouwd 21als verblijfplaats voor de ark, die het verbond bevat dat de HEER met onze voorouders sloot toen Hij hen uit Egypte wegleidde.’

Gedachten bij de tekst

De ark, een heilig voorwerp, het symbool van Gods verbond met zijn mensen, staat op zijn nieuwe plek, de tempel is klaar, God heeft een huis.

En dan is daar ineens een wolk die de hele tempel vult.

Zie je wel, God neemt zijn intrek.

Dat doet denken aan de inwijding van dit kerkgebouw, de Groene Kerk in Oegstgeest.

Willibrord had deze plek, een terp in het landschap, aangewezen om een kerk te bouwen en hij zou zelf komen om de kerk te wijden.

Toen de kerk af was verbleef Willibrord in Echternach en kon niet bij de inwijding zijn.

Maar op het moment dat er om een zegen over dit gebouw werd gebeden was er plotseling een wolk geweest waaruit regen op de kerk viel.

Zie je wel, zeiden de mensen: Willibrord stuurt zijn zegen.

Zo gaat dat, mensen geven betekenis aan de dingen.

En in de verhalen daarover horen en beleven we iets van Gods aanwezigheid.

Aan het verhaal over Salomo zit ook nog een andere kant.

In een ander Bijbelboek met verhalen over de koningen van Israël, 1 Kronieken 28 : 2-3 wordt het volgende verteld:

Als koning David de regering overdraagt aan zijn opvolger Salomo, zegt David:

‘Mijn broeders, mijn volk, hoor mij aan. Ik had graag zelf een tempel gebouwd waarin de ark van het verbond met de HEER, de voetenbank van onze God, een rustplaats zou vinden. Ik was al met de voorbereidingen begonnen, 3maar God zei tegen mij: “Jij zult voor mijn naam geen huis bouwen, want je hebt oorlogen gevoerd en bloed vergoten.” 

En Salomo beseft ook dat er wel een kanttekening te plaatsen is bij de tempel.

God woont het liefst in een wolk, die net als indertijd, in de woestijn na de bevrijding uit Egypte, met de mensen meetrekt door het leven.

Een tempel, gebouwd in een stad, een concentratie van menselijke macht kan ook zelf zomaar een symbool van macht worden.

En machthebbers in deze wereld hebben altijd weer de neiging om godsdienst te misbruiken voor hun eigen belangen.

God is vooral een God die met mensen meetrekt in zijn wolk van aanwezigheid.

Een gewijde plaats, een tempel, de Groene Kerk, is mooi, maar het belangrijkste is dat je daar beseft dat God altijd weer met ons meegaat, naar huis, het leven van alledag in.

Ook vandaag.

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.           

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Uit het oratorium Solomon van G.F. Händel, deel 1, nummer 8