Dagwacht 27 september 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag              GWK, 27 september 2022

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Muziek: Psalm 2 : 1 , 4

08.35 uur      Welkom door de voorganger van de dag

Lied Psalm 2 : 1 , 4

1   Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
’t Is tegen het gezag van God de Here
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
“Komt”, zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt”!
4   O machtigen, o koningen, wees wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vrees God den Heer en dien Hem naar zijn eis,
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede.
Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Vandaag begint het leesrooster van het Bijbelgenootshap een serie van 4 lezingen (t/m vrijdag) over twee oorlogen tussen het koninkrijk Israël en het koninkrijk Aram, een buurland.

Israël is ontstaan na de scheuring van het koninkrijk van David en Salomo. De stammen Juda en Benjamin vormen het koninkrijk Juda met als hoofdstad Jeruzalem en de overige tien stammen zijn het koninkrijk Israël met de hoofdstad Samaria. Op dit moment is Achab daar de koning.

Wij kennen Achab het beste uit de verhalen over de profeet Elia, maar in dit verhaal over de oorlog met Aram is er sprake van een andere profeet; tenminste de naam Elia wordt niet genoemd.

Het hele verhaal is een wonderlijk verhaal waarin Israël uiteindelijk van Aram wint.

Uit andere bronnen over de geschiedenis van Israël dan de Bijbel zelf, weten we dat Achab inderdaad een vrij succesvolle koning was.

Maar in de ogen van God komt hij er niet best af.

Dat geldt in de Bijbel wel van meer koningen, hoor maar.

Schiftlezing: 1 Koningen 20:1-12

1Koning Benhadad van Aram riep al zijn troepen onder de wapenen. Met tweeëndertig andere koningen, uitgerust met paarden en wagens, rukte hij op tegen Samaria en omsingelde het. 2Benhadad stuurde afgezanten naar de stad, naar koning Achab van Israël. 3Ze moesten de volgende boodschap overbrengen: ‘Dit zegt Benhadad: “Uw goud en zilver komen mij toe, en uw mooiste vrouwen en flinkste zonen ook!”’ 4De koning van Israël liet antwoorden: ‘Het is zoals u zegt, mijn heer en koning: ik behoor u toe met alles wat ik bezit.’ 5De afgezanten kwamen opnieuw naar Achab toe en zeiden: ‘Dit zegt Benhadad: “Ik heb afgezanten naar u toe gestuurd met de boodschap dat u uw goud en uw zilver en uw vrouwen en uw zonen aan mij moet geven. 6Welnu, morgen om deze tijd stuur ik mijn dienaren naar u toe. Zij zullen uw paleis en de huizen van uw dienaren doorzoeken en alles meenemen waaraan u waarde hecht.”’

7De koning van Israël riep alle oudsten van het land bij zich en zei: ‘Zoals u ziet heeft die Benhadad het slecht met ons voor. Hij had mijn vrouwen en zonen en mijn goud en zilver al opgeëist, en ik heb het hem niet geweigerd.’ 8De oudsten en de andere Israëlieten zeiden tegen de koning: ‘Doe niet wat hij zegt, willig zijn eis niet in.’ 9Hierop zei Achab tegen de afgezanten van Benhadad: ‘Zeg tegen mijn heer en koning: “Alles waar u mij de eerste keer om hebt gevraagd zal ik u geven, heer, maar op uw tweede eis kan ik niet ingaan.”’ De afgezanten vertrokken en brachten dit antwoord aan Benhadad over. 10Daarop zond Benhadad de volgende boodschap: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als er van Samaria genoeg stof overblijft om er alle soldaten die voor mij vechten een handvol van mee te geven.’ 11De koning van Israël antwoordde: ‘Zeg hem dat wie zich opmaakt voor de strijd, niet moet juichen voor hij de wapens weer heeft afgelegd!’ 12Benhadad zat met de andere koningen onder een dak van bladeren te drinken toen hij dit antwoord ontving, en onmiddellijk beval hij zijn aanvoerders hun stellingen tegenover de stad te betrekken.

Gedachten bij de tekst

Oorlogspropaganda; Benhadad en Achab kunnen er wat van…  

‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als er van Samaria genoeg stof overblijft om er alle soldaten die voor mij vechten een handvol van mee te geven.’ 

Het is nog een soort poëtische taal van die Benhadad, maar het is ook gebral van een dronkenlap.

Hij had er al een paar op, samen met zijn bondgenoten onder dat bladerdak.

En grappig is het in ieder geval niet.

Want wat is het dicht bij ons, vandaag.

De gedeeltelijke mobilisatie in Rusland, de dreiging met kernwapens – ik bluf niet zei Poetin – en de motie in ons parlement om wettelijk vast te leggen dat de defensiebegroting 2% van onze nationale begroting moet beslaan.

In wat voor wereld zijn we beland?

Gisteren zei iemand: niets om je over te verbazen; mensen met macht willen altijd meer macht en mensen met geld willen altijd meer gel.

Naar maar waar.

Het Bijbelboek Koningen laat in ieder geval ook zien wie de slachtoffers zijn: eerst de vrouwen en de jongens: slavinnen voor in alle kamers van het huis, inclusief de slaapkamer en de jongens als soldaten die zullen vallen op het slagveld.

En het roven van goud en zilver; de economie gaat naar de knoppen.

We weten wie daar slachtoffer van worden.

Het verhaal over de oorlog tussen Aram en Israël stelt ons voor de vraag: wie zijn de slachtoffers van onze wereldhuishouding?

En wie durft het aan om op te komen voor die slachtoffers?

Lees in de komende dagen dit verhaal maar uit en let op wat de profeet uiteindelijk namens God zegt.

Heul niet met wie macht en geld misbruiken over de rug van hun volk heen!

Je hebt wel wat beters te doen!

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.           

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Salvator Mundi; Tallis