Dagwacht 6 september 2022

08.25 uur      Kerk open

08.30 uur      Muziek: Lied 97:1 , 3 , 6

08.35 uur      Welkom door de voorganger van de dag

Lied 97: 1 , 3 , 6

1   Groot Koning is de Heer.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.
3   De hemel, Heer, verbreidt
alom uw majesteit,
uw glorie komt getogen
voor aller volken ogen.
Hen, die zich wendden tot
een beeld, een leugengod,
hebt Gij beschaamd, o Heer;
gij goden, buigt u neer:
Hij heeft uw macht geknot.
6   Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

We lezen vandaag verder uit het geschiedenisboek met de verhalen over de koningen van Israël (het koninkrijk van de tien stammen) en het koninkrijk Juda dat bestond uit twee stammen.

Naast het boek Koningen (twee delen) bevat de Bijbel ook het boek Kronieken (ook twee delen).  In het boek Koningen wordt vaak voor meer informatie verwezen naar Kronieken. Daarnaast is er tussen beide boeken een verschil in waardering voor de koningen en hun daden. De schrijvers leggen hun eigen accenten.

In Kronieken worden we voor meer informatie over Rechabeam dan weer doorverwezen naar de geschriften van de profeet Semaja (onbekend, verloren gegaan) en de geslachtsregisters van de ziener Iddo (weten we ook niets over).

We lezen uit 1 Koningen.

Schiftlezing: 1 Koningen 14:21-31

21Rechabeam, de zoon van Salomo, was dus koning van Juda. Hij was eenenveertig jaar oud toen hij koning werd. Zeventien jaar regeerde hij in Jeruzalem, de stad die de HEER uit alle steden van Israëls stammen had uitgekozen om er zijn naam te laten wonen. Zijn moeder was Naäma, een Ammonitische.

22De Judeeërs deden wat slecht is in de ogen van de HEER. Met hun wangedrag ergerden ze Hem nog meer dan hun voorouders ooit hadden gedaan. 23Op alle hoge heuvels en onder elke bladerrijke boom bouwden ook zij offerplaatsen, richtten ze gewijde stenen op of plaatsten ze Asjerapalen. 24Ook waren er in het land mannen en vrouwen die zich aan afgoden hadden gewijd. Kortom, men gaf zich over aan alle verfoeilijke praktijken van de volken die de HEER voor de Israëlieten verdreven had.

25In het vijfde jaar van de regering van koning Rechabeam trok koning Sisak van Egypte tegen Jeruzalem op. 26Hij roofde de schatten uit de tempel van de HEER en het koninklijk paleis en nam alles mee, ook de gouden schilden die Salomo had laten maken. 27Koning Rechabeam liet toen bronzen schilden maken en gaf deze in bewaring aan de bevelhebbers van de koninklijke garde, die het paleis bewaakte. 28Telkens als de koning naar de tempel van de HEER kwam, namen de leden van de garde de schilden mee, en daarna brachten ze die weer terug naar hun kazerne.

29Verdere bijzonderheden over Rechabeam zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. 30Rechabeam en Jerobeam waren voortdurend met elkaar in oorlog. 31Toen Rechabeam stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburcht. Zijn moeder was Naäma, een Ammonitische. Zijn zoon Abiam volgde hem op.

Gedachten bij de tekst

Van gouden naar bronzen schilden.

Dat is nog eens inflatie.

Salomo, de vader van Rechabeam, was zo invloedrijk geweest, dat hij kon trouwen met een dochter van de farao van Egypte.

Hij was zo rijk dat zijn lijfwachten gouden schilden hadden.

Maar Rechabeam wordt verslagen door koning Sisak van Egypte en is waarschijnlijk jarenlang een soort zetbaas, vazalkoning van Egypte geweest.

Rechabeam liet bronzen schilden maken. Als je ze goed poetste en in de zon hield, dan… glommen ze wel maar het werd nooit goud.

Symbool van de teloorgang.

Zo gaat dat in de geschiedenis: het verhaal van de generaties is niet alleen maar het verhaal van sociaal en economisch stijgen.

In de Bijbel wordt nog vanuit een ander perspectief naar geschiedenis gekeken.

De koningen worden ook beoordeeld op hun omgang met God, de God van Israël zoals hun voorvader David die diende.

Een koning die God diende, diende ook het volk, was een koning die opkwam voor recht en gerechtigheid.

Zie de psalmen, zoals Psalm 97 : 6

Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Hoe volgende generaties over ons zullen denken, hangt af van hoe wij God en de mensen dienen.

Die vraag leggen de verhalen over de koningen van Juda en Israël steeds weer op tafel.

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.           

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: een klassieke uitvoering van Lied 868?