Dagwacht 11 oktober 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag              GWK, 11 oktober 2022

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Muziek: Lied

08.35 uur      Welkom door de voorganger van de dag;

Tekst van het openingslied lied 513: 1-3

God heeft het eerste woord

Hij heeft in den beginne

Het licht doen overwinnen

Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord

voor wij ter wereld kwamen

riep Hij ons reeds bij name

zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord

Wat Hij van oudsher zeide

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord.

Openingsgebed (voorstel)

Er was een tijd dat wij er nog niet waren.

Vandaag zijn wij, hier en nu.

Waar komen wij vandaan, waar gaan we naartoe?

Voordat wij er waren, was U, God.

Uit U, bron van liefde en leven, zijn wij voortgekomen.

Vandaag bent U naast ons, gaat U voor ons uit.

Daarom gaan wij de dag in met vertrouwen.

Met uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Amen.

Inleiding op de lezing (indien gewenst)

Wij lezen vandaag over het einde van koning Achab.In het voorafgaande heeft hij advies gevraagd aan 400 profeten of hij met succes ten strijde kan trekken tegen een buurland, en zij adviseren positief. Er is één profeet die niet tot de jaknikkers behoort, hij geeft aan dat het slecht zal aflopen. En zo gebeurt het, ondanks de list van koning Achab die incognito meedoet aan de strijd.

Schiftlezing: 1 Koningen 22:29-40 (volgens het NBG-rooster)

29De koning van Israël trok samen met Josafat, de koning van Juda, ten strijde tegen Ramot in Gilead. 30Hij zei tegen Josafat: ‘Ik wil niet als koning gekleed de strijd in gaan, maar houdt u uw koninklijke gewaad aan.’ De koning van Israël verkleedde zich dus voordat hij ten strijde trok. 31De koning van Aram had de bevelhebbers van zijn strijdwagens, tweeëndertig man, het volgende opgedragen: ‘Vecht niet met een willekeurige soldaat, maar alleen met de koning van Israël.’ 32Toen de bevelhebbers van de strijdwagens Josafat zagen, riepen ze: ‘Dat moet de koning van Israël zijn!’ Ze gingen op hem af om met hem te vechten, en Josafat schreeuwde om hulp. Maar toen de bevelhebbers van de strijdwagens merkten dat hij niet de koning van Israël was, lieten ze hem met rust. 34Een soldaat spande zijn boog en trof nietsvermoedend de koning van Israël tussen de schubben van zijn pantser. De koning zei tegen zijn wagenmenner: ‘Wend de teugel en breng me buiten het strijdgewoel; ik ben zwaargewond.’ Maar de strijd liep zo hoog op dat ze de koning voor de ogen van de Arameeërs in zijn wagen overeind moesten houden. Tegen de avond stierf hij; zijn wagen zat onder het bloed. 36Toen de zon onderging, werd in het kamp het sein tot opbreken gegeven.

37De koning was dus gesneuveld. Na terugkomst in Samaria werd hij daar begraven. 38De strijdwagen werd schoongespoeld bij het waterbekken van de stad, waar de hoeren zich baadden, en de honden likten zijn bloed op zoals de HEER had voorzegd. Verdere bijzonderheden over Achab, over het paleis van ivoor dat hij heeft laten bouwen en over alle steden die hij heeft versterkt, zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. 40Toen Achab bij zijn voorouders te ruste ging, werd hij opgevolgd door zijn zoon Achazja.

Gedachten bij de tekst

Als het fout loopt….Het boek Koningen vertelt over koningen in Israël die God verlaten. Ze houden zich niet aan de tora. Ze buigen voor de Baäl, beelden van succes en welvaart, van schone schijn en aantrekkelijkheid. Maar ook als het fout loopt, blijft God betrokken. Hoe en waarom loopt het fout? Hoe komt het dat het volk in ballingschap gaat? Het is voor ons een leerboek. Profeten brengen de koningen weer op koers. Is het goed wat je doet? Rust er zegen op?

Tegelijk is het moeilijk te luisteren naar mensen die lastige vragen stellen. Die niet alleen maar ‘ja-en-amen’ zeggen. Misschien heb je wel eens ervaren dat iemand die een heel ander perspectief inbracht, eigenlijk gelijk had en je ruimte gaf om een dappere beslissing te nemen. Ook wij hebben profeten nodig, critici, journalisten die zeggen: maar dit is er ook, zo ziet het eruit nu die en die hier aan de macht is.

Het bijzondere is dat Achab wel de profeten heeft gevraagd of hij met succes de veldslag kan aangaan, maar dat hij ze vervolgens niet vertrouwt. Hij gaat vermomd de strijd in, dat doe je niet als je rekent op succes. De grote koning van Israël, met zoveel macht, komt om door een verdwaalde pijl. Zo vergankelijk is het dus: succes en macht. Laten wij ons niet te snel neerleggen bij de gang van zaken. Profetische stemmen, die ons waarschuwen, bijvoorbeeld van de klimaatbeweging, laten we koesteren. Maar ook: stemmen van de zijlijn, mensen van de zijlijn, die iets waars te zeggen hebben. Het eigen gelijk, dat leren we uit het boek Koningen, is vaak betrekkelijk.

Stilte

Aansteken intentiekaarsen – wij beginnen onze gebeden met het aansteken van kaarsen voor mensen en situaties die in onze aandacht zijn.

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Wij bidden, Heer, voor de namen die we in het licht hebben gezet,

Vermeerder uw licht in onze wereld;

Voor wie het gevoel hebben dat het fout loopt en dat U ver weg bent,

Wil u laten kennen, dichtbij, als Vader, Zoon en troostende geest.

We bidden ook vandaag om de vreugde van de dankbaarheid

En de dankbare kracht van vreugde, dat we elkaar niet laten vallen

maar ook de verhalen vertellen als het soms fout loopt in ons leven

We bidden om vrede in onze wereld, (…)

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.           

Er is straks koffie in Willibrords Erf, we gaan uiteen met een zegenbede

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig. Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.Amen.

Muziek: https://www.youtube.com/watch?v=gtWOUK8xwpo&t=6098s

Koraal uit Elijah – Mendelsohn – wer bis an das Ende beharrt