Dagwacht 4 oktober 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Lied 1008
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied 1008

1 Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleug’len ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2 Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3 Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind’lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing
We hoorden in het openingslied over bittere gebeden.
Bitter vanwege de inhoud van de gebeden: over het lijden en het kwaad, het gebrek aan vrede en recht.
Maar ook bitter in de betekenis van: bittere gevoelens over het uitblijven van verhoring. Hoort God die gebeden wel, en gebeurt er dan ook nog eens wat?
Ongeduld en opstandigheid tegenover God.
Kan dat; mag dat?
Jezus zelf maakt nog een veel scherpere vergelijking.

Schiftlezing: Lucas 18:1-8
1Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: 2‘Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. 3Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, 5toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. 8Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’

Gedachten bij de tekst
God vergelijken met een rechter die van geen kant deugt, en dat nog hardop zegt ook! Je moet maar durven.
Jezus durft.
Wat doet zo’n vergelijking?
Een paar dingen.
Jezus maakt ruimte voor de boosheid en de frustratie bij ons.
Als je lang en vaak bittere gebeden hebt te bidden, dan snapt Jezus dat je soms over God kunt denken als een kille afstandelijke man die alleen op zijn eigen belang uit is.
Wat kun je je opwinden over onrecht, onderdrukking en uitzichtloosheid.
En over het uitblijven van ingrijpen van Gods kant…
Jezus maakt ruimte voor boosheid, ook in de gebeden.

En Jezus overdrijft: door God met zo’n schurkachtige rechter te vergelijken roept hij ook tegenspraak op. ‘Dat kan natuurlijk niet, zo is God niet’.
Via de weg van het negatieve kom je dan uit bij wie God wel is en wat Hij wel wil: recht en aandacht voor kleine mensen en hun leven en lot.

Daar gaat geloof over.
En je zou zelfs kunnen denken: is God soms ook niet als die weduwe?
Al zolang vraagt God van mensen op aarde om recht en gerechtigheid te doen, maar het lijkt wel of mensen er steeds meer een rommeltje van maken. Steeds meer slachtoffers maken ook.
Mensen laten God ook in de steek, als het onrecht maar blijft duren.

Bidden is het wakker houden van verlangen.
Verlangen van God naar zijn mensen en verlangen van de mensen naar God.
Om elkaar recht te doen, om God en mens te worden in een leven waar God en mensen in vrede leven met elkaar.
Aan de onverschilligheid – en de tranen daarover – voorbij!

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.
Dagwacht gaat door!

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek: Hear my prayer, O Lord; Henry Purcell