Dagwacht 1 november 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag GWK, 1 november 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Lied
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Tekst van het openingslied

Psalm 84:1-2

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
het huis waarGij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart n og liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
Beschermt en koestert al wat leeft
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Openingsgebed

God van alle pelgrims,
Op deze morgen komen we bij U
vanuit onze verschillende huizen,
een nieuwe dag, een geschenk is het
wij tasten naar U als onze Reisgenoot;
laat deze dag doorschenen zijn van U
schrijf uw taal van liefde door onze dagen heen,
zodat we getroost en opgericht kunnen leven
met kracht in onze ziel, vandaag en al onze dagen.

Inleiding op de lezing

Vandaag is het allerheiligen. De kerk gedenkt de heiligen vanouds – en de dag erna is het Allerzielen. De protestantse traditie viert 31 oktober als hervormingsdag. We lezen vandaag een pelgrimslied, psalm 84.

Schiftlezing: Psalm 84

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.
Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.

3Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

4Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.

5Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven.Sela

6Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U.

7Trekken zij door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.

8Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.

9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob. sela

10God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

11Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten,
liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.
Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert Hij niet aan wie oprecht hun weg gaan.

13HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.

Gedachten bij de tekst

Ik wou dat ik een vogel was – zei ze tegen mij. Een vrouw van in de 80. Ik had dat vroeger al, zei ze. Dat ik weg wou vliegen. Ontsnappen. Naar een andere plek, een plek om gelukkig te zijn. In de psalmen komen we her en der vogels tegen. Ook in psalm 84. Zelf de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waar ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, o God. Ergens in dat giga tempelcomplex nestelen zwaluwen en mussen. Ze vinden er geborgenheid, een overhangende rand waaronder of waarop ze kunnen zitten. Niet alleen vermoeide reizigers, niet alleen pelgrims, niet alleen personeel. Maar ook vogels. Ook ik. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Wat een intieme persoonlijke tekst. Het verlangen om naast wat kranten en tv brengen, naast de verhalen van mensen, dol, dwaas en down soms, bij God te zijn, de Levende. Een ander spoor te vinden in je leven. Gelukkig wie wonen in uw huis. Een plek om thuis te komen, om met je rafelranden thuis te zijn. Even je oortjes uit, en je hart aan. Deze psalm gaat over contact, helend contact. Alles doet mee: hart en lijf, de schreeuw van je ziel. Je hele binnenkant en buitenkant. In de tempel woont de Eeuwige, in het donker. En vreemd genoeg, kom je daar tot de ontdekking dat De Heer een zon en een schild is. Een bron van licht en bescherming. Hij is het die je optilt en vreugde geeft, onderweg al. Genade en glorie schenkt de Heer. Herstel en bevrijding, toekomst en kracht. Wat wil een mens nog meer?

Dit pelgrimslied bestaat uit drie zaligsprekingen. Gelukkig wie wonen in uw huis, wie bij U hun toevlucht zoeken. Zaligsprekingen, dat zijn woorden die gaan over het fundament in ons leven: wat er werkelijk toe doet. Wat alles overstijgt en wat je leven bij elkaar houdt. Zalig wie naar en met U op reis zijn. Nu al veranderen zij hun omgeving, van woestijn in een oase. Van een dor dal tot een groene vallei. Als je op weg bent naar een feest, ben je onderweg al in de stemming. Kun je anderen aansteken?

Stilte – Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit in eeuwigheid.

Er is straks koffie in Willibrords Erf, we gaan uiteen met een zegenbede. Daarna klinkt nogmaals psalm 84 in de versie van psalmen voor nu.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig. Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.Amen.

Muziek