Gezocht: verbindend leiderschap

Ben jij iemand die graag leiding geeft en dat talent wil inzetten tot opbouw van onze geloofsgemeenschap? Dan zoeken we jou! 

Omschrijving werkzaamheden voorzitter kerkenraad PGO

De voorzitter

– is een verbindende leider en probeert samen met de andere ambtsdragers ons beleidsplan ‘Bezieling delen’ verder te ontwikkelen en uit te voeren.
– is ambtsdrager en wordt daartoe bevestigd in het ambt van ouderling of diaken
– leidt de gemeenteavonden en legt daar, samen met andere ambtsdragers, verantwoording af van het gevoerde beleid
– leidt de vergaderingen van moderamen en kerkenraad
– vertegenwoordigt de gemeente naar derden.

Wat moet je leuk vinden om te doen?

– Leiden van vergaderingen en daarbij oor en oog hebben voor alle deelnemers
– lijn in een discussie zien en besluiten durven nemen
– verbindend kunnen zijn en samenwerken
– oog hebben voor de breedte van het kerkelijke leven en kerkelijke presentie in de (plaatselijke) samenleving
– bezig zijn met kerk en geloof.

Tijdsbeslag

Circa 10 uur per week, incl. 6x per jaar een KR-vergadering en 11x per jaar een moderamenvergadering.

Wat kunnen wij je bieden?

– een goed en inspirerend team
– inwerkperiode en hulp.

Aandachtspunten voor het komende seizoenen voor de PGO o.a.
– concretiseren van het beleidsplan
– ontwikkelen van een goede communicatiestructuur
– netwerkverbreding i.v.m. afnemend aantal beschikbare vrijwilligers
– visie voor de toekomst ontwikkelen.

Reacties graag naar scriba Maureen van den Brink via Email