Dagwacht 10 januari 2023

08.25 uur Groene Kerk open

08.30 uur Muziek: Psalm 20 : 1 , 5

08.35 uur Welkom

Tekst van het openingslied

Moge de Heer u antwoord geven

als u het kwaad benauwt.

U wacht een onaantastbaar leven,

zo gij zijn naam vertrouwt.

God heeft zijn vaandel hoog verheven

om ons zijn heil te tonen;

daarin heeft Hij zijn wil geschreven:

Mijn volk zal veilig wonen.

Hoe men zich ook verheft en hoe men

praalt met zijn wapening,

wij willen om zijn kracht niet roemen

enig geschapen ding,

maar ’s Heren naam als houvast noemen

die ons zal staande houden

en die tot ondergang zal doemen

al wie op macht vertrouwde.

Openingsgebed (voorstel)

Inleiding op de lezing

Psalm 20 is een gebed van het volk Israël voor zijn koning.

Er is oorlog, er vallen slachtoffers.

En de vraag is natuurlijk: geldt de belofte van God nog dat zijn volk veilig zal wonen?

Is vertrouwen op God wel een goede ‘strategie’?

Leggen mensen die geloven en naar hun geloof leven (offers brengen) het niet af tegen de paarden en wagens, de wapens van die tijd?

Schiftlezing: Psalm 20

1Voor de koorleider. Een psalm van David.

2Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood

en de naam van Jakobs God u beschermen,

3moge Hij hulp zenden uit zijn heiligdom,

uit Sion u bijstaan.

4Moge Hij al uw gaven gedenken,

uw brandoffers welwillend aanvaarden. sela

5Moge Hij geven wat uw hart verlangt,

en al uw plannen doen slagen.

6Laat ons juichen om uw overwinning,

het vaandel heffen, in de naam van onze God.

Moge de HEER al uw wensen vervullen.

7Nu weet ik zeker:

de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,

Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel

met de overwinning door zijn machtige hand.

8Anderen vertrouwen op paarden en wagens,

wij op de naam van de HEER, onze God.

9Anderen buigen en vallen ter aarde,

wij richten ons op en houden stand.

10HEER, schenk de koning de overwinning,

antwoord ons wanneer wij U aanroepen.

Gedachten bij de tekst

Eén van de doelen van mijn recente reis door Indonesië was; het bezoeken van oud studenten uit Indonesië die in 1993 een cursus van twee maanden volgden in het Hendrik Kraemer Instituut in het Zendingshuis hier in Oegstgeest.

Hun kerken hoopten dat zij, mede door die cursus, leidinggevende rollen in de kerk zouden kunnen spelen.

Eén van hen, ik noem hem Anton, kwam uit Midden-Sulawesi, Celebes.

Anton is jurist en werd bestuurslid van zijn synode om plaatselijke kerken en hun leden te ondersteunen bij het opkomen voor recht en gerechtigheid.

Welke rechten hebben kleine boeren en arbeiders, hoe verweer je je als grote partijen met grote economische belangen over ‘kleine’ mensen heen proberen te lopen.

In 1998 en 2002 waren er conflicten uitgebroken tussen moslims en christenen. Huizen werden in brand gestoken, er vielen slachtoffers, over en weer.

De synodevoorzitter en Anton waren overgegaan tot het evacueren van kerkmensen.

Weg uit de dorpen waar moslims in de meerderheid waren, naar dorpen waar vooral christenen woonden.

Want dat moest het lijken; een godsdienstig conflict.

Mensen die niet beter wisten geloofden dat ook.

Maar zoals zo vaak werd godsdienst gebruikt om mensen bang te maken en op te hitsen, terwijl de echte oorzaak van het conflict grote economische belangen waren.

Anton en zijn synode wilden voorkomen dat mensen nog meer naar geweld zouden grijpen en haalden kerkleden dus weg uit het conflictgebied.

Op een gegeven moment werden Anton en de synodevoorzitter gearresteerd omdat er een wapen in hun auto was gevonden.

Zij wisten van niets.

En het was wel heel toevallig dat het wapen was van het soort dat de militaire politie werd gebruikt.

Dezelfde politietroepen die op de hand waren van de grote palmolieonderneming die enorme investeringen in Midden-Sulawesi deed en daarbij weinig oog had voor kleine boeren en hun grond.

De synodevoorzitter ging twee jaar de gevangenis in en Anton moest een periode onderduiken.

Later heeft hun kerk hen toch weer gekozen in het synodebestuur.

Omdat zij geen geweld wilden gebruiken, omdat zij mensen, christenen en moslims, veilig wilden laten wonen.

Psalm 20: 8 zegt:

8Anderen vertrouwen op paarden en wagens,

wij op de naam van de HEER, onze God.

Hoe spannend is het voor ons om op God te vertrouwen en niet naar de middelen van de macht te grijpen?

Stilte

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.           

Zegenbede (voorstel)

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Da Pacem