Dagwacht 28 februari 2023

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Muziek: Lied 310 NLB

08.35 uur      Welkom

Tekst van het openingslied

Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren –
wie drift bemint wordt ziende blind.

Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Het bovenstaande lied van André Troost laat goed uitkomen wat de kern van de tien geboden is: het gaat om leven vanuit de bevrijding.

De laatste regel van het eerste en het vierde vers zegt: Er is geen god die zo bevrijdt…’

De wet helpt je om vrij te blijven.

Paulus had een andere ervaring met de Wet.

Hij was als Farizeeër opgevoed.

In die kringen lag de nadruk op het onderhouden van alle meer dan 600 geboden en verboden.

Dat was een streven, maar iedereen faalde altijd.

En dan volgt er straf.

Kijk maar naar Adam, de oermens, de ‘in principe’ mens.

Geloven in Jezus is geloven in de mens die een ander begin gemaakt heeft.

Jezus heeft de wet vervuld.

Leven in zijn spoor is vrij zijn van de krampachtigheid van angst voor straf bij het overtreden van de wet.

Je leert de wet kennen als de beste manier om je leven in vrijheid te bewaren.

Schiftlezing: Romeinen 6:15-23(Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

15Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17U was slaven van de zonde, maar – God zij gedankt! – nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18en bevrijd van de zonde bent u onderworpen aan de gerechtigheid. 19Ik gebruik dit soort menselijke termen omdat u zwakke mensen bent. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven. 23Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Gedachten bij de tekst

Jullie waren slaven van de zonde…

In onze tijd leerden we spreken over ‘tot slaaf gemaakten’…

Daarmee vragen we aandacht voor wie er belang hadden om mensen uit te buiten, winst te maken, letterlijk over de ruggen van anderen heen.

Mensen met macht die andere mensen machteloos maakten; ongekend onrecht in de toeslagenaffaire, gas boven Groningers in plaats van andersom.

Paulus noemt ‘de zonde’ de macht die mensen tot slaven maakt.

Maar het zijn altijd weer mensen die die macht aan ‘de zonde’ geven, mensen die bij de zonde in dienst gaan.

Zulke mensen hebben er altijd allerlei redenen voor, of belangen bij.

Maar het levert altijd weer ellende op.

Evangelie is dat je vrij kunt worden van belangen die geen goed doen aan andere mensen, aan de schepping èn aan jouzelf.

Geloven is: in dienst gaan bij de gerechtigheid.

Niet zo eenvoudig want juist dan kun je vaak het gevoel hebben dat anderen je uitlachen, denken dat je niet snapt hoe het werkt in de wereld.

Paulus kent dat, maar hij weet ook dat er maar één weg is die uiteindelijk het leven behoedt en bewaart.

Wie de belangen van het leven, van de levende Heer dient, die is niet gek.

Die is vrij van belangen die het leven kapot maken.

Gerechtigheid duurt het langst; loopt uit op eeuwig leven.

Stilte

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: we horen joodse muziek, Klezmer muziek, die als titel heeft: Simchat Torah (Vreugde der Wet). Joden dansen met de wet, de boekrollen van de Torah in hun armen. ‘Er is geen god die zo bevrijdt’.