Dagwacht 7 februari 2023

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Lied 848
08.35 uur Welkom

Tekst van het openingslied

Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing
We lezen vandaag weer uit Spreuken, het Bijbelboek dat behoort tot de wijsheidsliteratuur in de Bijbel.
Algemene wijsheid waarin wie God hebben leren kennen ook de bedoelingen, de wijsheid van God herkennen.
Maar dat blijft een spannende vraag: wat zijn de eigen gedachten van een mens, een koning, en waar herkennen we God?

Schiftlezing: Spreuken 21:1-11 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

1De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER,
Hij leidt ze waarheen Hij maar wil.
2Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
3De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt
dan dat je een offer brengt.
4Een hooghartige blik, een aanmatigend hart,
wat een goddeloze uitstraalt is zondig.
5Weldoordachte ijver strekt een mens tot voordeel,
wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden.
6Rijkdom verworven door bedrog
is als een vluchtige adem op zoek naar de dood.
7Het geweld van goddelozen sleurt hen naar de ondergang,
omdat ze weigeren het recht in acht te nemen.
8Een bedrieger bewandelt slinkse wegen,
een eerlijk mens handelt oprecht.
9Je kunt beter op een hoek van het dak wonen
dan in één huis met een vrouw die ruzie zoekt.
10Een goddeloze is uit op het kwaad,
hij toont geen medelijden met zijn medemens.
11Als je een spotter bestraft, leren onnozelen daarvan,
als je een wijze berispt, vermeerdert zijn wijsheid.

Gedachten bij de tekst
Het lied waar we mee begonnen ‘Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin…’ over de mens als wijsheid-zoeker loopt uit op een lofzang op de drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest.
Eenvoudig gezegd: God de Vader als God groter dan wij, boven ons en om ons heen. God de Zoon als God naast ons, die ons dagelijkse leven als mens op aarde van dichtbij kent en daarin naast ons staat.
En dan God als Geest die van binnen, in ons, woont en werkt.
Soms ervaren we die Geest sterk als bewustzijn, als weten wat goed is en wijs, wat troost geeft en sterk maakt.
In de Spreuken voel ik de Geest in de aandacht waarmee naar het leven gekeken wordt.
De koning kan wel gedachten hebben, de regering moet wel besturen, maar laten we vooral blijven kijken of dat denken en dat bestuur in de goede richting stroomt, de juiste bedding vindt, doet wat het moet doen.
En ik kan zelf wel denken dat ik de beste weg kies, wijs ben, gelijk heb, maar weet ik wel wat mijn diepste motieven zijn?
Wat bezielt mij, wat drijft mij?
Leven met aandacht voor wat mensen, inclusief mijzelf, beweegt, is wijsheid die je elke dag moet oefenen.

Stilte

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Nog even iets over die spreuk uit vers 9:
9Je kunt beter op een hoek van het dak wonen
dan in één huis met een vrouw die ruzie zoekt.
Leven met ruzie is heel naar, maar koppel ruzie maken niet alleen aan vrouwen.
De muziek die we gaan horen zet ik naast die spreuk.
Het is muziek van Hildegard von Bingen (1098-1179), een vrouw die diep heeft nagedacht over hoe Gods Geest haar bezielde.

Muziek van Hildegard von Bingen.