Dagwacht 14 februari 2023

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Muziek: Lied 846 : 1 , 2 , 3

08.35 uur      Welkom

Tekst van het openingslied

1   De wijsheid van vóór alle tijden
spreekt luid en dringend haar woord.
Zij wacht waar de wegen zich scheiden,
zij komt en klopt aan de poort.
Zij is op de hoogten getreden,
zij roept op de pleinen der steden
en al wie oren heeft hoort
2   Ik wil aan de mensen onthullen
wat waar is, edel en goed.
En allen die luisteren, zullen
mij volgen, ’t licht tegemoet.
Het recht zal op aarde geschieden
en vrees en geweld zullen vlieden
waar ik het leven behoed.
3   Met mij ging de Vader te rade
nog eer Hij iets deed ontstaan.
ik schreed lang de hemelse paden
de zon, de sterren vooraan.
Eer God nog hun weg had beschreven,
heeft Hij tot prinses mij verheven.
De eeuwen kennen mijn naam.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Lied 846 dat is een bijzonder lied.

Het is gebaseerd op hoofdstuk 8 en 9 van het boek Spreuken, onderdeel van de wijsheidsliteratuur in de Bijbel.

Daar komt de wijsheid naar voren als een vrouw, die geschapen is nog voordat God aan de rest van de schepping begon.

Misschien moeten we wel denken aan de Wijsheid als een soort godin, die bij God was zoals het Woord dat vleesgeworden is in den beginne er al was. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. (Joh. 1: 1-2)

Vers drie van lied 846 zegt het zo:

‘Met mij ging de Vader te rade nog eer hij iets deed ontstaan.

Ik ging de zon en de sterren vooraan’.

Eerst was er de wijsheid en toen pas het licht…

Een boeiende gedachte uit de wereld waarin het Oude Testament geschreven is.

Het laat in ieder geval zien hoe belangrijk wijsheid is, hoe nauw verbonden met God en geloof.

En hoe heilzaam, in een wereld waarin mensen doldraaien in dwaasheid en razernij.

Schiftlezing: Spreuken 22:1-8 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom,

waardering boven zilver en goud.

2Een arme en een rijke hebben dit gemeen:

de HEER heeft hen beiden gemaakt.

3Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor,

wie onnozel is, gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten.

4Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER

wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.

5Wie de verkeerde weg gaat, treft dorens en valstrikken aan,

wie zijn leven liefheeft, blijft er verre van.

6Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,

en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

7Een rijke heeft macht over armen,

wie leent is de slaaf van zijn geldschieter.

8Wie onheil zaait, zal onheil oogsten,

door de stok waarmee hij slaat zal hij te gronde gaan.

Gedachten bij de tekst

Iedere spreuk is lijkt wel een uitnodiging voor gesprek.

Vers 1:

Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom,

waardering boven zilver en goud.

Klopt dat wel?

Ken je er voorbeelden van?

Heb je kanttekeningen bij deze wijsheid?

Of vers 6:

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,

en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Klopt dat wel?

Wat is jouw ervaring?

Het loopt toch vaak anders in het leven?

Wijsheid bestrijkt alle terreinen van het leven; dat van de goede naam, het imago, de beeldvorming, de opvoeding, de economie, onheil zaaien en dan onheil oogsten.

Laten we elkaar wijsheid wensen om het leven als een geschenk van God te blijven zien, door alle dwaasheid, spanning en zorg heen.

Stilte

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: O Sapientia van Bob Chilcott