Dagwacht GWK, 21 maart 2023

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Muziek: Lied 591

08.35 uur      Welkom

Tekst van het openingslied

1   O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan,
maar zend uw kracht
diep in de nacht,
dan breekt de morgen aan.
2   Wij wachten U, o Zon,
het duister duurt zo lang,
het water stijgt
en Gij, Gij zwijgt,
het wordt ons al te bang.
3   Uw schepping vraagt naar U.
Volhardt Gij in uw rust?
De macht van ’t kwaad
gaat rond en gaat
zijn gang naar hartelust.
4   Het was de zesde dag
dat Gij de mensen riep
en schiep voorgoed
in vlees en bloed
en in uw beeld verdiept.
5   De vrijdag is voorbij,
de sabbath is vervuld.
O dageraad
toon uw gelaat,
een ochtend zonder schuld!
6   O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan
maar zend uw kracht
diep in de nacht,
uw kracht om op te staan.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Lied 591 is een lied voor de drie dagen van Pasen: Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en de Eerste Paasdag.

Dichter Willem Barnard verweeft het verhaal van de schepping met het verhaal over lijden en opstanding, de diepste thema’s van het geloof.

In hoofdstuk 8 van zijn brief aan de Romeinen worstelt Paulus ook met dat thema.

Paulus is diep geraakt door de kracht van de opgestane Heer, door de Geest van God die in mensen woont. Het glorieuze in de mens.

En tegelijkertijd ziet hij het lijden, van mensen, van heel de schepping waarin dat glorieuze zo totaal verduisterd is en grimmig wordt onderdrukt.

Hoe houden we het leven en geloven dan vol?

Schiftlezing: Romeinen 8:22-30 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23

En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. 28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30Wie Hij hiertoe heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen; en wie Hij heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij heeft vrijgesproken, heeft Hij ook laten delen in zijn luister.

Gedachten bij de tekst

We weten niet of Paulus ooit bij een bevalling is geweest, en het was ook nog niet op televisie geweest, maar er is waarschijnlijk geen gebeurtenis in het leven van mensen die pijn (barensnood) en vreugde over nieuw leven zo dicht bij elkaar brengt.

Zo dun en zo scherp is de grens tussen nood en verlossing.

Het is de hoop die zowel van de nood als van de verlossing weet.

Die hoop houdt het leven vol.

Naast wat Paulus en Petrus daarover schreven, Paulus hier in Romeinen 8 en Petrus in zijn eerste brief (1 Petrus 1: 3), zijn er die beroemde woorden van Vaclav Havel, de man van Charta 77 die later nog president van Tsjechië was.

Havel sprak over de hoop in een interview toen hij nog leefde in onderdrukking achter het IJzeren Gordijn.

Later zijn zijn woorden als volgt samengevat:

Diep in onszelf dragen wij hoop.

Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.

Stilte

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: ‘Was mein Gott will, das geschähe allzeit’ (Lied 899) uit album van Gottfried August Homilius-Works for Oboe and Organ; met Martin Jelev en Antonius Adamske.