Dagwacht 25 april 2023

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Psalm 66 : 1 , 2

08.35 uur Welkom

Tekst van het openingslied

Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorierijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid
Heel d’aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit

Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan;
Hij stelde aan de waat’ren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing
De Bijbelboeken Ezra en Nehemia beschrijven een belangrijke periode uit de geschiedenis van de terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap in Babel. De priester Ezra was in het jaar 450 voor Christus teruggekeerd naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Vijf jaar later krijgt Nehemia van de Perzische koning toestemming om naar Jeruzalem te gaan en de muur om de stad te herbouwen. Zowel Ezra als Nehemia ondervonden tegenstand bij de herbouwactiviteiten. Die kwam van de plaatselijke machthebbers. In hoofdstuk 2 van zijn boek vertelt Nehemia al over de drie aanvoerders van het verzet tegen de herbouw van Jeruzalem. Sanballat, met zijn ondergeschikte Tobia, een Ammoniet, een buurvolk van Israël – vaak ook vijand – en de Arabier Gesem.
Je zou bijna denken dat je een bericht over het Midden-Oosten leest uit de kranten van vandaag.
Eerst zijn ze ontstemd, dan proberen ze Nehemia belachelijk te maken, ze kraken het herbouwproject af – Tobia zegt; er hoeft maar een vos over die muur van jullie te lopen en hij valt al om… – en dan gaan ze dreigen met militair ingrijpen. Nehemia heeft blijkbaar een uitstekende inlichtingendienst zodat hij steeds op de hoogte is van de plannen van zijn vijanden. De bouwers aan de muur worden bewapend en krijgen een dubbelfunctie: bouwvakker en soldaat. In hoofdstuk 6, waaruit we vandaag lezen, proberen de heren Sanballat, Tobia en Gesem nog twee andere tactieken. De eerste is ‘fake’ nieuws verspreiden: Nehemia zou koning willen worden en dus in opstand komen tegen de Perzische koning die Nehemia zijn vertrouwen had gegeven bij de herbouw van Jeruzalem. Als Nehemia dat weerlegt komt de volgende truck: het spannen van een godsdienstige valstrik.

Schiftlezing: Nehemia 6:10-19 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)
10Toen ik op bezoek was bij Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabel, deed hij zeer bezorgd en zei:
‘Wij moeten naar het huis van God gaan,
elkaar ontmoeten in het hart van het heiligdom;
we moeten de tempeldeuren sluiten,
ze komen om u te doden,
ze komen u doden in de nacht.’
11Maar ik zei: ‘Zou iemand in mijn positie op de vlucht slaan? Waarom zou iemand als ik zijn leven redden door het heiligdom binnen te gaan? Nee, ik ga niet.’ 12Ik had namelijk gemerkt dat het niet God was die hem opdracht had gegeven deze profetie tegen mij uit te spreken, maar dat Tobia en Sanballat hem ervoor hadden betaald. 13Hij was betaald om mij bang te maken, zodat ik op zijn voorstel zou ingaan en heiligschennis zou plegen. Dan hadden ze iets om mij zwart te maken en mij in opspraak te brengen. 14Mijn God, denk aan alles wat Tobia en Sanballat hebben gedaan, en ook aan de profetes Noadja en de andere profeten die erop uit waren mij bang te maken.
15Na tweeënvijftig dagen was de muur voltooid, op 25 elul. 16Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht.
17In die tijd onderhield een aantal vooraanstaande Judeeërs een intensieve briefwisseling met Tobia. 18Velen in Juda waren door een eed met hem verbonden, omdat hij de schoonzoon was van Sechanja, de zoon van Arach, en zijn zoon Jochanan getrouwd was met de dochter van Mesullam, de zoon van Berechja. 19In mijn aanwezigheid gaven ze zelfs hoog van hem op, en ze vertelden alles wat ik zei aan hem door. Tobia zelf stuurde mij brieven om me bang te maken.

Gedachten bij de tekst
Het is toch alsof je de krant van vandaag leest: als je wilt weten wat er werkelijk speelt, wat er achter mooie of bezorgde verhalen schuilgaat, probeer dan te ontdekken hoe de geldstromen lopen. Follow the money…
Sanballat en Tobia betaalden de profeet Semaja en de profetes Noadja.
En, even erg, die twee lieten zich ervoor betalen.
Godsdienstige corruptie.
Hoe blijft Nehemia dan toch overeind?
Omdat hij een ander verhaal heeft.
Hij blijft het verhaal vertellen over de God van Israël die mensen wil bevrijden.
De muur moet de stad Jeruzalem maken tot een veilige stad voor de mensen die er wonen, voor de mensen in ballingschap die terug willen keren, voor de bevolking van het land om Jeruzalem heen.
Nehemia zorgt ervoor dat dat verhaal de vijanden, de volken rondom Jeruzalem bereikt: God die ons ooit uit Egypte bevrijdde is bezig om dat opnieuw te doen.
Het is dezelfde God die altijd weer mensen wil bevrijden van vijandschap en onderdrukking en een toekomst van vrede en veiligheid wil geven.
We hoorden aan het begin van deze Dagwacht psalm 66.
Er is altijd tegenstand, maar God houdt vol: zijn bevrijding, zijn koninkrijk is voor alle tijden.
Welk verhaal gaat voor ons vandaag bepalen: het verhaal van weerstand en tegenwerking?
Of het verhaal van meewerken aan een toekomst die past bij Gods bevrijdende werken in ons persoonlijke leven en in de geschiedenis van vandaag de dag?

Stilte

Gebeden
• Aansteken intentiekaarsen; stille gebeden
• Gesproken gebed
• Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Lied 756: St. Cecilia van Leigthon George Hayne