Gemeenteberichten zondag 16 april

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Zondag 16 april, 10.00 uur: ds. Niek Smit, Pasen II, ‘Beloken Pasen’. Ds. N.C. (Niek) Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond (tot 2009), Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk.

Meeleven
Op witte donderdag overleed Guus Tijl-van Delft. Het afscheid was op donderdag 13 april in de Groene Kerk. We gedenken Guus als een actief en betrokken gemeentelid, tot op hoge leeftijd heel gezond, een optimistische vrouw, met een sterk geloofsvertrouwen.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet en bemoediging vanuit de gemeente naar Sietske Maandag en eveneens met een hartelijke groet en bemoediging naar dhr. en mw. Poppe-Rienks.

Collecten zondag 16 april
De diaconale collecte is bestemd voor Diaconale vakantieweken. Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Diaconale vakantieweken.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Boven is onder ons,
een theologie van God na God

Lezing door prof. dr. Rick Benjamins, bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de Universiteit Groningen en docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, over zijn nog te verschijnen boek, met dezelfde titel. Lees meer
In deze lezing geeft Benjamins een overzicht over de manieren waarop er na God over God gedacht wordt.
Dorpscentrum, zondag 16 april, 15.00-17.00 uur. Kosten/richtbedrag € 5,- p.p.
Info. ds. N.C. Smit, 06 57 22 98 96,
of dr. C de Jonge, 070 36 455 07

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Zondag 30 april, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, Pasen IV, ‘Jubilate’. 19.00 uur: Taizéviering.

N.B. Vanaf zondag 7 mei t/m zondag 29 oktober worden de kerkdiensten weer in de Regenboogkerk gehouden.

Lezing Paul van Tongeren
Filosoof en Denker des Vaderlands Paul van Tongeren geeft op donderdag 20 april een lezing in Oegstgeest. Op uitnodiging van PGO, Bibliotheek Bollenstreek en de Rijnlandse Boekhandel komt hij vertellen over zijn meest recente boek Identi-tijd, tussen toekomst en verleden. Lees verder
Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Oegstgeest, Lange Voort 2T, 20.00 uur.
Toegang: 10 euro. Kaarten te koop bij de Rijnlandse Boekhandel en Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Oegstgeest.

Feestelijk jubileumconcert Cappella pro Cantibus
Op 22 april is het tijd voor feest! Cappella pro Cantibus bestaat 50 jaar en viert dit met een uitbundig jubileumconcert. Voor deze uitvoering heeft het koor geput uit het rijke muziekarchief dat het in een halve eeuw heeft opgebouwd. Op het programma staan twee grote klassieke koorwerken: het majestueuze Magnificat van Bach en het Gloria van Vivaldi, uitgevoerd samen met het Nederlands Begeleidingsorkest en solisten. Natuurlijk ontbreekt niet het a capellarepertoire waarin het koor gespecialiseerd is, zoals Psalm 150
van Stanford en Cantate Domino van Monteverdi. Met als kers op de taart de wereldpremière van Psaume 122, een stuk dat dirigent en componist Rens Tienstra speciaal voor het koor heeft geschreven.
Zaterdag 22 april, 20.00 uur,
Regenboogkerk. Toegang: 20 euro.
Kaarten: website Cappella pro Cantibus.

Dienst van 23 april
Deze diaconale dienst staat geheel in het teken van het nieuwe Zendingsproject dat de diaconie voor de komende twee jaar steunt. Medewerking wordt verleend door Daan Verbaan, relatiebeheerder bij Kerk in Actie. Hij reisde meerdere keren naar Moldavië en weet veel van de situatie in dit arme land. Het gaat onder meer over de kinderen en ouderen, die de diaconie de komende twee jaar steunt.
Namens de taakgroep diaconie en zending, Guusje Onderwaater-Nortier, diaken ZWO

Bijeenkomst over het thema verbinding
Bijeenkomst over het thema verbinding voor leden van het bezoekteam, het verjaardagskaartenteam en belangstellenden op maandagavond 24 april in de grote zaal van Willibrords Erf. Verbinding is voor ieder mens van belang. Als bezoeker breng je een attentie of een bezoekje namens de kerk; dat alleen al is een moment van verbinding. Ds. Richtsje Abma zal een inleiding geven over het belang van ontmoeten, het stimuleren van relaties in de gemeente en het ontwikkelen van activiteiten die leuk, verdiepend of enthousiasmerend zijn. Na de inleiding praten we in groepjes door over vormen van verbinding in het gemeentezijn.
Vanaf 19.45 uur ben je van harte welkom en staat de koffie/thee klaar. We starten met het programma om 20.00 uur. Rond 21.30 uur sluiten we het inhoudelijke programma af en is er gelegenheid om elkaar informeel met een drankje te ontmoeten.
Weet je van harte welkom!
Namens het pastoraal kernteam PGO, Marga Hoogenkamp, secretaris

Denktank in gesprek met gemeenteleden
De Denktank toekomst gebouwen wil graag in gesprek met u, met jou, die betrokken is bij de PGO. We willen graag horen wat je belangrijk vindt in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst. Wat is wezenlijk, welke veranderingen voorzie je en welke zijn de belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden als we nadenken over onze kerkgebouwen?
Er zijn drie mogelijke momenten om uw/jouw stem hierin te laten horen:
zondag 7 mei na de dienst van 12.00-14.00 uur
vrijdagmiddag 12 mei van 14.00-16.00 uur of
maandagavond 15 mei van 20.00-22.00 uur.
Alle gemeentebijeenkomsten zijn in de kerkzaal van de Regenboogkerk. Van harte welkom!
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

OVERIG

Huub Oosterhuis
Iedereen heeft het deze week over Huub Oosterhuis, een mens die veel heeft betekend voor het geloof en het zingende geloven van heel veel mensen. We zongen in de vieringen van de Goede Week veel van zijn liederen: het prachtige Ken je mij (geïnspireerd door Psalm 139) klonk in het laatste avondgebed. Op Goede Vrijdag zongen we Gij die de stomgeslagen mond verstaat van alle stervelingen die wij zijn. Tijdens de paaswake klonk het lied Groter dan ons hart. Op paasmorgen, de dag van zijn overlijden, zongen we als slotlied De steppe zal bloeien.
Hij heeft veel betekend voor de liturgische vernieuwing, door Bijbelse herbronning. Dat
maakte hem ook voor protestanten inspirerend en aansprekend. Een begenadigd, begeesterd, poëtisch, mystiek en zeer creatief mens is van ons heengegaan, maar ook iemand met gebreken. Daarvan getuigt zijn lied 962, een vorm van absoute of schuldbelijdenis:
Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb
wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb
wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef
wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef
al ’t beschamende, neem ’t van mij
en dat ik dit was en geen ander
dit overschot van stof van de aarde:
dit was mijn liefde. Hier ben ik.
Zijn gedachtenis en zijn rijke nalatenschap zijn voor ons nu al tot zegen.

Terugblik
Dank aan alle mensen die zich hebben ingezet in de veertigdagentijd op weg naar het paasfeest; de medewerkers aan de avondgebeden, aan de palmpasenbloemengroet, aan de prachtige bloemschikkingen, de seniorenviering en alle betrokkenen bij de (Palm)paasdiensten. We deden het samen en het werd een betekenisvol feest. Dank jullie wel!


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309; Email. Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email