Dagwacht 9 mei 2023

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Muziek: Lied 967

08.35 uur      Welkom

Tekst van het openingslied

1   Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.
2   Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.
3   Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.
4   Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.
5   Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.
6   Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donk’re tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.
7   Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Aan het eind van hoofdstuk 12, het op één na laatste hoofdstuk van het Bijbelboekje Nehemia, is het werk af.

Ezra heeft de tempel herbouwd, Nehemia heeft de muur om Jeruzalem herbouwd, er is schuld beleden over het verleden en er zijn plechtige beloften gedaan dat het volk Israël voortaan trouw zal zijn aan God en zijn regels voor ‘goed samenleven’.

Er is een belastingsysteem opgezet waaruit ook de kosten voor de tempel, de priesters en de zangers, worden betaald.

De kerk en de staat gaan mooie tijden tegemoet, het kan weer worden als in de goede oude tijd van David en Asaf, de koning en de psalmdichter.

Maar er komt nog een hoofdstuk.

Dat begint met het noemen van volken die in het verleden al tegenstanders waren van Israël, of eigenlijk, want daar gaat het ten diepste om: tegenstanders van God.

Ammonieten en Moabieten.

Vanaf de aankomst van Nehemia uit Babel in Jeruzalem horen we over tegenstanders. Het zijn Sanballat uit Bet-Choron en Tobia, zijn dienaar van Ammonitische afkomst. Ze vertrouwen Nehemia niet, ze spotten met hem, voeren fake news campagnes en willen zelfs militair geweld gebruiken om het werk van Nehemia te laten mislukken.

Dat is hun allemaal niet gelukt, maar het onkruid is ook niet met wortel en tak uitgeroeid.

De spanningen steken weer de kop op.

Schiftlezing: Nehemia 13:4-14 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

4Eerder al had de priester Eljasib, die verantwoordelijk was voor de voorraadkamers in de tempel van onze God en nauw verwant was met Tobia, 5voor deze Tobia een groot vertrek ingericht. Het was het vertrek waar vroeger de graanoffers werden opgeslagen, en ook de wierook en het tempelgerei; en verder de tienden van graan, wijn en olie die aan de Levieten, de zangers en de poortwachters toekwamen, en de bijdragen voor de priesters. 6Toen dit alles gebeurde was ik niet in Jeruzalem, want ik was in het tweeëndertigste jaar van zijn regering naar koning Artaxerxes van Babylonië gegaan. Na verloop van tijd vroeg ik de koning toestemming 7om naar Jeruzalem terug te keren. Daar aangekomen ontdekte ik het kwaad dat Eljasib had aangericht door voor Tobia een vertrek in te richten in de tempelhoven. 8Dit beviel mij in het geheel niet, en daarom gooide ik alle huisraad van Tobia naar buiten, het vertrek uit. 9Ik beval de vertrekken te reinigen en bracht vervolgens het tempelgerei weer terug, en ook de graanoffers en de wierook.

10Ook kwam ik te weten dat de Levieten hun aandeel niet kregen, en dat zij en de dienstdoende tempelzangers daarom wegliepen, terug naar hun akkers. 11Ik maakte de bestuurders verwijten en vroeg hun: ‘Waarom wordt de tempel verwaarloosd?’ Ik liet de Levieten bijeenkomen en hun plaats weer innemen, 12en alle Judeeërs brachten hun tienden van graan, wijn en olie naar de voorraadkamers. 13Ik belastte de priester Selemja, de schrijver Sadok en de Leviet Pedaja met het toezicht op de voorraadkamers, met Chanan, de zoon van Zakkur, de zoon van Mattanja, als hun helper, want deze mannen werden betrouwbaar geacht. Het was hun taak alles onder hun ambtgenoten te verdelen. 14Mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan; laten de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God en voor de eredienst, niet worden uitgewist.

Gedachten bij de tekst

Dan denk je dat het goed voor elkaar hebt: de voorraadkamers in de tempel zijn hersteld, het hele kerkelijk bedrijf draait gezond en wordt door iedereen gewaardeerd… en dan blijkt degene die verantwoordelijk is voor de zaken van de tempel corrupt te zijn.

Of te zwak, of met te veel loyaliteiten vanwege familieaangelegenheden en dan gaat het weer mis.

De hogepriester Eljasib richt nota bene in de tempelgebouwen een luxe appartement in voor Tobia de Ammoniet, een tegenstander van Nehemia.

En aan het eind van hoofdstuk 13 blijkt de kleinzoon van Eljasib getrouwd te zijn met een dochter van Sanballat, de baas van Tobia.

Nehemia treedt nog wel één keer op. Hij komt terug uit Babel, reorganiseert en zet de zaken weer recht, maar…

Het gebed aan het eind van de lezing van vandaag heeft ook iets van een verzuchting: ‘God ik heb mijn best gedaan, laat het niet voor niets zijn geweest…’

Twee gedachten:

1. Wat een diep menselijke ervaring: je kunt je nog zo ingezet hebben voor de goede zaak, maar als je er niet meer bij bent kan het, in jouw ogen, naar jouw beleving, zomaar weer verkeerd gaan. Andere mensen hebben andere ideeën, andere loyaliteiten.

De tijden veranderen ook en je verliest jouw greep op de gang van zaken.

Wie kent het niet in haar of zijn werk, in haar of zijn kerk, in haar of zijn familie en in het eigen leven en lichaam?

Loslaten… zeggen we dan.

Nehemia bidt: Mijn God laat niet alles wat ik gedaan heb voor U worden uitgewist…

2. Even uitzoomen: De restauratie van Nehemia bracht niet de tijd van David en Asaf terug.

Het liep anders. Een paar honderd jaar later werd een kind geboren dat als volwassene werd gekruisigd.

Van Hem geloven we nog steeds dat Hij de Opstanding is, en het leven.

De Nehemia’s en wij doen ons best.

God doet de rest.

Stilte

Gebeden

  • Aansteken intentiekaarsen; stille gebeden
  • Gesproken gebed
  • Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Irish Blessing

May the road rise to meet you.

May the wind be always at your back.

May the sun shine warm upon your face,

the rains fall soft upon your fields

and until we meet again,

until we meet again,

may God, may God hold you

in the palm of His hand.