Dagwacht, 27 juni 2023

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Lied: 863

Tekst van het openingslied

1   Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.
2   Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.
3   Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.
4   Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

De Bijbeltekst voor vanmorgen heeft een hoge boodschap-dichtheid, een hoog evangeliegehalte.

Het zijn verschillende woorden en daden van Jezus die door Matteüs achter elkaar gezet zijn.

Wat zou het verband zijn tussen die verschillende gebeurtenissen en uitspraken?

Schiftlezing: Matteüs 9:1-17 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

1Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. 2Daar brachten een paar mensen een verlamde bij Hem op een draagbed. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Houd moed, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’ 3Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Die man slaat godslasterlijke taal uit! 4Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? 5Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? 6Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 7En hij stond op en ging naar huis. 8Toen de mensen dit zagen, werden ze van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die Hij aan mensen verleent.

9Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. 10Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ 12Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. 13Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

14Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij Hem en vroegen: ‘Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet?’ 15Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. 16Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. 17Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.’

Gedachten bij de tekst

Het viel mij op dat Jezus steeds in gesprek is met gelóvige mensen.

Bij de mensen die de verlamde man brengen ziet Jezus geloof; bij de verlamde ziet Jezus behoefte aan bemoediging en spreekt hij de taal van het geloof: je zonden zijn je vergeven.

Zonden? Welke zonden dan?

Wacht!

Laten we eerst eens blij zijn met die vergeving!

Want wat een mooie boodschap is dát.

Je mag opnieuw beginnen, je kunt weer verder met je leven!

Bij de schriftgeleerden zit diezelfde blokkade: dat zijn gelovige mensen, maar ze blijven haken op een theologische kwestie; alleen God kan toch maar vergeven?

Nou,  dan zal Jezus laten zien waar het om gaat bij vergeving, namelijk dat er nieuwe dynamiek komt in je leven: je kunt weer bewegen.

Kom, opstaan uit dat bed van je verlamming, aan de gang, naar huis; weg uit dat vastgelopen leven!

En jullie, schriftgeleerden, opstaan uit je vastgelopen theologische denken.

Wees blij dat er beweging komt in deze mens, en ga zelf ook eens meer bewegen met al je geleerdheid.

Oh, en jij tollenaar Matteüs, jij zit ook aardig vast.

Gevangen tussen je ‘soortgenoten’: tollenaars en zondaars.

Kom daar eens van los!

Ga eens aan barmhartigheid doen, dat zal je goed doen!

Farizeeën: laat je weer eens raken door wat mensen nodig hebben, in plaats van alleen maar te letten op wat hoort en moet volgens de regels…

Leerlingen van Johannes de Doper, stoer dat jullie vasten, maar wees niet te streng; blijf in beweging vanwege de bron van je geloof: de vreugde over de bruidegom en de bruiloft die komt.

En jullie gelovige kerkgangers uit 2023, Dagwacht-mensen, vergeet vandaag niet om te leven uit de vreugde.

Niet knoeien met de jonge wijn van Jezus, de bruidegom.

Geniet ervan.

De vreugde houdt je in beweging, je wordt er fit van.

Stilte

Gebeden

  • Aansteken intentiekaarsen; stille gebeden
  • Gesproken gebed
  • Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.

Mededeling

Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête (al schriftelijk uitgedeeld) is er vanaf volgende week gelegenheid om een kaarsje aan te steken las je de kerk binnen komt. Dus aan het begin van de Dagwacht.

Daarnaast blijft de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken bij het begin van het gebed na de gedachten bij de gelezen Bijbeltekst.

Zegenbede

5   Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.
6   Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Amen.

Muziek: Muzikale uitvoering van lied 749, ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ van Philipp Nicolai.