Dagwacht 6 juni 2023

Openingslied

Lied: 672: 1 en 2

Kom laat ons deze dag

met heilig vuur bezingen

en met vernieuwde vreugd,

want God deed grote dingen.

Eens gaf de heilige Geest

aan velen heldenmoed.

Bid dat Hij ons vandaag

verlicht met Pinkstergloed.

O Geest der eeuwigheid,

gij Trooster aller tijden,

deel thans uw zegen uit

aan wie uw komst verbeiden.

O heldere fontein,

die uit Gods tempel welt,

gij wordt een brede stroom

die met de eeuwen zwelt.

Welkom

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Vorige week was het Pinksteren,

de uitstorting van de Heilige Geest

Afgelopen zondag was het de zondag van de Drieëenheid,

Vader, Zoon en Heilige Geest

We lezen nu een tekst die

goed past bij zowel Pinksteren en als bij Drievuldigheidszondag: Johannes 14: 15-20 en 25-27

Schiftlezing

Johannes 14: 15-20 en 25-27

15  Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. 19  Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. 20  Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben.

25 Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26  Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

27  Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Meditatie

Best een mysterieuze, welhaast mystieke tekst.

Een aantal opmerkingen nav deze tekst.

  1. Enthousiast

Bent u enthousiast? Want daar gaat deze tekst over.

Over enthousiasme.  

Want wat betekent Enthousiasme? Het komt oorspronkelijk uit het Grieks: en theous

Enthousiasme betekent letterlijk in God zijn.

En dat lezen we hier, vs 20:

Dan zul je begrijpen   (zegt Jezus) dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. (vs 20)

God is ons en wij in Hem > dat veroorzaakt enthousiasme

  1. Inspiratie

Bent u geïnspireerd? Want daar gaat deze tekst ook over, over inspiratie

 26  Later zal de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. (vs 26)

In vs 17 wordt de HG

17 de Geest van de waarheid. genoemd

Jezus belooft zijn discipelen de Heilige Geest te zenden.

En die komt met Pinksteren. De Geest komt in hen. Zij worden geïnspireerd. Zij worden van discipelen apostelen, gezondenen.

Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u, in de kracht van de Heilige Geest.

Jezus kreeg de Geest bij zijn doop in de Jordaan. En nu na zijn opstanding kunnen zijn discipelen ook de Geest krijgen.

Geïnspireerd gaan de apostelen de wereld in om het goede evangelie van Gods liefde te verkondigen. God sluit een nieuw verbond met de mensen. De Heilige Geest is er voor iedereen , die zich voor Hem openstelt. Fantastisch toch!

Ook wij kunnen nu enthousiast en geïnspireerd raken, we kunnen vol worden van de Heilige Geest, net zoals Jezus. Ons laten leiden door de Geest van Jezus.

Jezus heeft de Geest voor ons verworven. Dat was toen zo, maar dat is vandaag nog zo, ook hier in Oegstgeest

  1. Tegenstelling

Wat verder opvalt in deze tekst is de scherpe tegenstelling die gemaakt wordt tussen de Heilige Geest en de wereld:

De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. (vs.17)

mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. (vs. 27).

Jezus heeft ook gezegd: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”

Daar zou het een en ander over te zeggen zijn, maar daar ontbreekt mij de tijd nu voor. Wel wilde ik toch even wijzen op deze tegenstelling.

Ik wil besluiten met een laatste opmerking

  1. Belofte

Jezus geeft ook een belofte mee bij zijn uitzending. Hij geeft ons zijn vrede mee, pax Christi, de vrede van Christus, zijn shalom. Vs. 27

27  Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, [zoals de wereld die niet geven kan.]

Wat ik ook mooi en herkenbaar vind, is het vervolg van deze tekst:

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Want dat zijn twee grote vijanden van enthousiasme en inspiratie:

bezorgdheid en moedeloosheid, maar hoe herkenbaar

Want hoe zeer kunnen we moedeloos zijn en bezorgd over de toekomst van de wereld en zorgen hebben in ons eigen leven.

Maar Jezus zegt: wees niet ongerust en verlies de moed niet. Hoe bemoedigend.

Stilte

Gebeden

Aansteken intentie-kaarsen; stille gebeden

Gesproken gebed

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

in eeuwigheid.

Amen.

Zegen

Fil. 4:7

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Muziek

Spiegel im spiegel van Arvo Pärt