gemeenteberichten zondag 30 juli 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 30 juli, 10.00 uur: ds. Niek Smit, de zesde zondag van de zomer. Ds. N.C. Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond (tot 2009), Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk.

Bij de zondag
Ter inleiding
We vervolgen deze zondag het oecumenisch leesrooster met de gelijkenissen over het Koninkrijk van de hemel uit Mattheus 13. Vorige week ging het over het goede en het slechte zaad, de vraag naar het onkruid en of er niet moest worden gewied. In Mattheus 13: 44-52 vergelijkt Jezus het Koninkrijk met de landarbeider die in de akker een schat vond, alles verkocht om de akker te kunnen kopen en evenzo de koopman die een uitzonderlijke parel vond. Wat betekent dat: alles achterlaten voor het Koninkrijk? En de gelijkenis van de vissers die na de vangst de goede en de slechte vissen uitzoeken. Gaat het hier om de uitverkiezing en het oordeel? Nogal een zwaar beladen dogma. Wat is dat eigenlijk, het Koninkrijk? Is dit begrip ook niet een gelijkenis? Genoeg om over na te denken en te kijken of we uit de tekst ‘oude en nieuwe dingen tevoorschijn halen’.

Wij gedenken
Op 22 juli overleed in de leeftijd van 95 jaar ons gemeentelid Jeltje de Bondt-Verburg. Jeltje de Bondt trouwde met Dingeman de Bondt en samen kregen ze vier kinderen, 3 zoons en een dochter. Ze was een opgewekte, lieve moeder en grootmoeder, een vrouw met een warm hart. Op de kaart staat: voortreffelijk eenvoudig, genieten van duizend kleine dingen, doen en doorgeven, moeder voor velen.
Ze was al lang weduwe – dertig jaar – en ze was een betrokken lid van onze gemeente. Vele jaren kwam ze naar de kerk op zondagmorgen en ze was een trouw lid van de Bijbelkring in de Regenboogkerk. Zij wist van het leven te genieten. Het afscheid was vrijdag 28 juli met een ceremonie in de Groene Kerk. Wij vertrouwen Jeltje de Bondt toe aan Gods grote liefde over de grens van de dood – en leven mee met haar kinderen en familie in het gemis.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke felicitatie naar Hanneke Kuipers en Christiaan Pelgrim, en met een hartelijke groet naar mw. Annelies Damsma.

Collecten zondag 30 juli
De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Schuldhulpmaatje.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Schuldhulpmaatje.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Deze zondag weer inzameling voor de voedselbank
Zondag 30 juli is de laatste zondag van deze maand, daarom is er weer een inzameling voor de voedselbank. Dat blijft – helaas – broodnodig. In deze tijd van stijgende kosten en prijzen kost het steeds meer mensen moeite om financieel rond te komen; ook in Oegstgeest. In onze gemeente zijn nu meer dan vijftig adressen klant bij de voedselbank.
De oproep is om houdbare etenswaar en hygiëneproducten te geven. Voorbeelden zijn (zilvervlies)rijst en pasta, glas- en blikgroenten, koffie en thee of houdbaar broodbeleg. Of tandpasta, maandverband en shampoo. Kortom, alles aan houdbare producten in een huishouden. De ingezamelde producten worden naar de centrale inzameling in de Rehobothkerk gebracht. Daar zorgen wij voor. Mocht zondag u niet uitkomen, dan kunt u daar ook terecht. Op dinsdagavond tussen 19.00 en 19.45 uur.
We hopen, dat weer veel mensen meedoen. Het is nodig!
Namens de diaconie, Pieter Hellinga

Pastorale achterwacht
Van 24 juli tot en met 1 augustus vervangt ds. Janco Wijngaard de beide PGO-predikanten. U kunt contact met hem krijgen via onze scriba, Maureen van den Brink. Haar nummer is: 06 23 12 35 37. Bij ziekenhuisopname, overlijden, crisis in uw ziel, kunt u haar bellen en dan zal zij u met ds. Wijngaard in verbinding brengen. Janco is lid van de PGO en werkt in Leiden-zuidwest en in de verpleeghuiszorg als predikant en geestelijk verzorger. Dank Janco, voor je bereidheid ons te vervangen.

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 6 augustus, 10.00 uur: ds. Aart Verburg, de zevende zondag van de zomer. Ds. A. Verburg was van 2010-2020 predikant van de PGO en is na zijn emeritaat in 2020 gemeentelid gebleven.
Zondag 13 augustus, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de achtste zondag van de zomer.

Leiden van een andere kant
De mensen van het onderling pastoraat willen op dinsdagmiddag 15 augustus, start 14.00 uur, een wandeling door Leiden organiseren met aandacht voor mensenrechten. Mensenrechten zijn de basis voor tolerantie en rechtsgelijkheid. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Sommige mensenrechten zijn honderden jaren oud, andere zijn van recente datum. De geschiedenis leert ons dat het behoud van de mensenrechten nooit zeker is. Een mensenrechtenwandeling door Leiden is kennismaken met historische plaatsen en met kunstwerken, die mensenrechten illustreren. Ben je geïnteresseerd om mee te gaan, dan kun je je per mail opgeven bij Jeanne Taal Email

Verslag gemeentebijeenkomsten Denktank beschikbaar
Op 7, 12 en 15 mei jl. vonden drie gemeentebijeenkomsten plaats. Hierbij was de insteek wat belangrijk wordt gevonden in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst en welke de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden zijn bij het nadenken over de kerkgebouwen van de PGO.
Het verslag van deze drie bijeenkomsten is nu hier na te lezen. Dit verslag is input voor het eindverslag van de Denktank, waarin naast een brede inventarisatie diverse toekomstscenario’s worden beschreven. Naar verwachting wordt dit eindverslag in september aangeboden aan de kerkenraad.
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email