Gemeenteberichten zondag 23 juli 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed van de week

God,
geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich uit zorg en verantwoordelijkheid los kan maken,
de aarde kan proeven en ruiken
de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart, God,
dat – klein als een kind – de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten in een ondergaande zon.

Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat
naar vreemde mensen en andere dingen
en gelukkig is om hun anders-zijn.

Geef mij een hart dat nog kan spelen,
en alles kan vergeten
bij een bal in het water of een kind in het zand.

Geef mij een hart God,
om naar mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap als de avond valt.

Geef mij een hart dat uitnodigt – als een rustbank in de zomer –
iedere voorbijganger, ieder mens onderweg.

Manu Verhulst (België)

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 23 juli, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vijfde zondag van de zomer.

Bij de zondag
Komende zondag pakken we de draad weer op van het Matteüsevangelie. We lezen een gelijkenis over koren en onkruid, die samen opgroeien tot de oogst (13:24-30 en 36-43). Jezus houdt niet van wieden – zo werd het samengevat. Maar verderop gaat het over ‘geween en tandengeknars’ en ‘vuur’ voor de werkers der ongerechtigheid. Hoe wenselijk/geloofwaardig/begrijpelijk is dat? En werkers der ongerechtigheid, zijn dat mensen, systemen, opent ons dat de ogen? We zingen nog twee ingediende favoriete liederen. Het ene is lied 839, Ik danste die morgen. Lilian Hoogendoorn vertelt er haar motivatie bij. We besluiten met het pelgrimslied: Jeruzalem, mijn vaderhuis, mijn moederstad, wij zijn op reis (737). Graag tot zondag!

Meeleven
We leven mee met de gemeenschap rond De Bakkerij na het geweld met een steekwapen vorige week vrijdag. We denken aan de overledene, zijn familie, aan de mensen van het straatpastoraat, de gemeenschap van de Marekerk, aan pastores Femke Post en Judith van den Berg, alle vrijwilligers en getroffenen. De Hooglandse kerk was open zondagavond; het was steunend en troostend om de verslagenheid te delen. Je kon een gebedslichtje aansteken en men sloot af met het lied Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, vuur dat nooit meer dooft.
Ons meeleven is ook met de dochters van mevrouw Mak, die deze week afscheid nemen van hun moeder, oma en overgrootmoeder.
We denken aan hen die komen bij de grens van het leven en zoeken naar rust en vertrouwen en aan mensen die revalideren. Sterkte gewenst.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. A. Siere-Teekens en eveneens met een hartelijke groet en bemoediging naar dhr. A. Hoekema.

Collecten zondag 23 juli
De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Exodus Nederland. Lees verder.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Exodus.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Pastorale achterwacht
Van 24 juli tot en met 1 augustus vervangt ds. Janco Wijngaard de beide PGO-predikanten. U kunt contact met hem krijgen via onze scriba, Maureen van den Brink. Haar nummer is: 06 23 12 35 37. Bij ziekenhuisopname, overlijden, crisis in uw ziel, kunt u haar bellen en dan zal zij u met ds. Wijngaard in verbinding brengen. Janco is lid van de PGO en werkt in Leiden-zuidwest en in de verpleeghuiszorg als predikant en geestelijk verzorger. Dank Janco, voor je bereidheid ons te vervangen.

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 30 juli, 10.00 uur: ds. Niek Smit, de zesde zondag van de zomer. Ds. N.C. Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond (tot 2009), Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk.
Zondag 6 augustus, 10.00 uur: ds. Aart Verburg, de zevende zondag van de zomer. Ds. A. Verburg was van 2010-2020 predikant van de PGO en is na zijn emeritaat in 2020 gemeentelid gebleven.

Zin in film
Op donderdag 27 juli organiseert Jorine de Klerk een filmmiddag vanuit de protestantse gemeente Leiden. De film die getoond wordt, is Where are you Adam? en gaat over het leven van monniken op de berg Athos. Het is een unieke film, vertoond in meer dan 15 landen, met verstilling en mooie natuurbeelden. Het is in de Vredeskerk, Van Vollenhovekade 24, aanvang: 14.30 uur. Een van de Oekraïense makers is aanwezig en de entree van 5 euro komt volledig ten goede aan deze makers. Er kan worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee. Vertel het voort. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.
Bekijk de trailer

Leiden van een andere kant
De mensen van het onderling pastoraat willen op dinsdagmiddag 15 augustus, start 14.00 uur, een wandeling door Leiden organiseren met aandacht voor mensenrechten. Mensenrechten zijn de basis voor tolerantie en rechtsgelijkheid. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Sommige mensenrechten zijn honderden jaren oud, andere zijn van recente datum. De geschiedenis leert ons dat het behoud van de mensenrechten nooit zeker is. Een mensenrechtenwandeling door Leiden is kennismaken met historische plaatsen en met kunstwerken, die mensenrechten illustreren. Ben je geïnteresseerd om mee te gaan, dan kun je je per mail opgeven bij Jeanne Taal Email

Verslag gemeentebijeenkomsten Denktank beschikbaar
Op 7, 12 en 15 mei jl. vonden drie gemeentebijeenkomsten plaats. Hierbij was de insteek wat belangrijk wordt gevonden in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst en welke de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden zijn bij het nadenken over de kerkgebouwen van de PGO.
Het verslag van deze drie bijeenkomsten is nu na te lezen op de website. Dit verslag is input voor het eindverslag van de Denktank, waarin naast een brede inventarisatie diverse toekomstscenario’s worden beschreven. Naar verwachting wordt dit eindverslag in september aangeboden aan de kerkenraad.
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email