Gemeenteberichten zondag 9 juli 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Geloofsbelijdenis bij Keti Koti

Ik geloof / m’e bribi / I believe
dat wij veelkleurig en veelstemmig
zijn geschapen om elkaar tot zegen te zijn.
Ik geloof in God de Schepper
die levensadem schenkt
om zo op Hem te lijken
dat Zijn liefde leeft in ons.
Vrouwelijk en mannelijk
zwart en wit
alle schakeringen
daartussenin.
Ik belijd
dat wij daarin tekort zijn geschoten;
medemensen hebben wij ontmenselijkt,
heerser waren wij over hun levens.
Ik geloof in Christus de Zoon
onze enige Heer, wi Masra, our Lord,
die ons vrij maakte door op te staan
uit mensonwaardig lijden.
Beeld van de Eeuwige
ieders broeder
goddelijke genade
in levende lijve.
Ik belijd
dat wij Hem alleen werkelijk volgen
als wij anderen de vrijheid gunnen
die wij onszelf toe-eigenen.
Ik geloof in de Heilige Geest
Santa Yeye, Holy Spirit
die blijvend in ons werkt
aan een leefbare wereld.
Ik geloof in haar Wijsheid
die ons leert zien
die ons leert luisteren
die ons elkaar leert verstaan.
Ik geloof in haar Kracht
die ons inspireert
om zo te vieren
dat ieder voluit mee kan doen.
Ik geloof dat het kan:
elkaar tot zegen zijn,
veelkleurig, veelstemmig.
God zij dank! Grantangi gi Masra! Thank you Lord. Amen

Ds. Marianne Bogaard

Afgelopen weekend is er Keti Koti (het verbreken van de ketenen) gevierd. Het herdenkingsjaar slavernijverleden is begonnen. Ds. Marianne Bogaard (predikant in Rotterdam-Kralingen, zij was ook predikant in Suriname) schreef deze inspirerende geloofsbelijdenis bij Keti Koti.

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 9 juli, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de derde zondag van de zomer, viering Maaltijd van de Heer.

Bij de zondag
Deze zondag weer een viering in de zomerse reeks ‘Het liefste lied’. Centraal staat in deze viering een gezongen pelgrimsgebed van de Zuid-Afrikaanse Amanda Strydom. Ze zingt over God die kent ‘my binnegoed en buitestaan / my grootpraat en my klein verdriet’. God kent mij van binnen en van buiten. Emmy de Bruin zal vertellen waarom dit lied haar dierbaar is. We lezen delen uit Psalm 139, zingen ook andere dierbare liederen én vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer. Zo vieren wij gemeenschap, met alles wat in ons is. Vier je mee?

Meeleven
Op 26 juni is geboren Anna Baukje Trudy Pelgrim, dochter voor Hanneke Kuipers en Christiaan Pelgrim. Wat een mooi nieuws! We delen in de vreugde van Hanneke en Christiaan, en we feliciteren jullie van harte. Anna wensen we toe dat ze mag opgroeien als een gezegend mensenkind.
Echtpaar P. Chrispijn-M. Pieete hoopt op 10 juli 50 jaar getrouwd te zijn. Wij wensen hen een vreugdevolle feestdag samen met hun dierbaren. Namens onze geloofsgemeenschap zal onze pastoraal ouderling Marga Hoogenkamp een bijzondere kaars en een kaart brengen. Komende zondag kunt u uw naam daarop schrijven met een hartelijke gelukwens.
Alle vakantiegangers wensen we een tijd van rust en herademen toe. De mensen die later vakantie hebben en/of in de zomer thuisblijven, wensen we ook mooie zomerdagen toe.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. Cocky Bootsma-Klein, en met een hartelijke groet naar dhr. Laurens van der Laan.

Collecten zondag 9 juli
De diaconale collecte is bestemd voor Edukans: Onderwijs, de kans van je leven!. Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Edukans.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Vakantie
Ds. Rian Veldman heeft komende weken vakantie. Voor dringende pastorale situaties kunt u een beroep doen op ds. Richtsje Abma.

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 16 juli, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vierde zondag van de zomer.
Zondag 23 juli, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vijfde zondag van de zomer.

OVERIG

Thuisgeven
In onze landelijke kerk is vorig jaar het project De Thuisgevers van start gegaan (zie website ). Op creatieve wijze zoeken kerken en gemeenteleden naar manieren om statushouders tijdelijk te huisvesten in kerkelijke gebouwen. Lees meer.
We houden u op de hoogte en hopen op uw instemming en gebed voor alle betrokkenen.
Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil

Webmasters gezocht
Na vele jaren hebben onze webmasters aangegeven hun taak te willen overdragen aan twee nieuwe webmasters. Heb je/hebt u redactioneel inzicht en/of technische kennis van CMS WordPress en per week een aantal uur beschikbaar, dan komen we graag in contact met jou/u. Of misschien is er iemand in jouw/uw vriendenkring die interesse heeft in deze vrijwilligerstaak. Klik hier voor de vacature. Voor meer informatie kan ook contact worden opgenomen met de webmasters Marita Danhof en Ruurt van den Berg, via Email .
Maureen van den Brink, scriba

Verslag bezoek Soefitempel
Met een groep van ruim 25 mensen gingen wij eind juni naar de Soefitempel in de duinen van Katwijk.
Lees verder
Hennie Dijkhuis

Bedankt!
Bedankt voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas 2023!
Afgelopen mei heeft de taakgroep Diaconaat & Zending van de PGO een oproep gedaan via de gemeenteberichten voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas. Wij zijn enorm blij met de overweldigende belangstelling voor deze actie. Velen van u hebben tasjes met speelgoed gevuld voor kinderen in kwetsbare gezinnen. Vele anderen hebben deze sympathieke actie ondersteund door een gift in geld of door middel van collectebonnen. Met uw hulp en steun hebben we 193 tasjes kunnen (laten) vullen, waarvoor heel veel dank! Graag doen we volgend jaar opnieuw een beroep op u!
Anna Louwerse, Guusje Onderwaater en Herma Pauptit, taakgroep Diaconaat & Zending


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email