Gemeenteberichten zondag 13 augustus 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed van Jona

In mijn wanhoop riep ik de LEVENDE,
Hij antwoordde mij,
Ik schreeuwde uit de schoot van het dodenrijk,
Jij hoorde mijn stem!
Je hebt me gegooid in de maalstroom,
In het hart van de zee, overal water om me heen,
Al je brandingen, je golven rolden over me heen.
Ik zei al: ik ben verloren, buiten het bereik van je ogen,
kon ik ooit maar weer kijken naar de hal van je heiligdom.
Het water raast om me heen,
Dit is geen leven meer,
Midden in de kolkende golven,
Mijn hoofd zit verward in zeewier.
Tot op de bodem van de bergen
Ben ik weggezonken in de aarde,
Haar grendels zijn voorgoed achter mij gesloten.
Maar jij trok mijn leven omhoog uit het graf,
JIJ, mijn God!
Toen mijn ziel in mij wegkwijnde,
Moest ik denken aan JOU,
Tot jou kwam mijn gebed,
Tot in de hal van je heiligdom (…)
bij JOU is bevrijding!

(Jona 2: 2-10, vertaling Gerard Swüste)

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 13 augustus, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de achtste zondag van de zomer.

Bij de zondag
Deze week raast storm Hans over Scandinavië, het is angstwekkend om te zien.
We lezen deze zondag twee verhalen waarin water (symbool voor chaos die angst oproept) een belangrijke rol speelt. Het verhaal van Jona die drie dagen en drie nachten in de buik van een grote (wal)vis verblijft. Daar, in die buik, begint hij te bidden, een psalm vanuit de diepte. Het is een klein paasverhaal. Uit het evangelie horen we over de leerlingen die in de nacht op het water zijn. Een storm steekt op, een schim verschijnt op het water en ze raken bevangen door paniek en doodsangst. Hoe ga je daarmee om, met angst? Petrus overwint zijn angst, stapt op het water, voelt hoe sterk de wind is en begint alsnog te zinken. Hij schreeuwt het uit… Het zal dus gaan over angst en vertrouwen en hoe wij daar tussen heen en weer kunnen worden geslingerd.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet naar mw. Irma Jalink-Verlinde en eveneens met een hartelijke groet naar mw. Inge de Ruiter.

Collecten zondag 13 augustus
De diaconale collecte is bestemd voor Zending: Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Ghana.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 20 augustus, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de negende zondag van de zomer.
Zondag 27 augustus, 10.00 uur: ambtsdragerszondag, ds. Richtsje Abma.
Rehobothkerk
Zondag 27 augustus, 19.00 uur: Taizéviering.

Leiden van een andere kant
De mensen van het onderling pastoraat willen op dinsdagmiddag 15 augustus, start 14.00 uur, een wandeling door Leiden organiseren met aandacht voor mensenrechten. Mensenrechten zijn de basis voor tolerantie en rechtsgelijkheid. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Sommige mensenrechten zijn honderden jaren oud, andere zijn van recente datum. De geschiedenis leert ons dat het behoud van de mensenrechten nooit zeker is. Een mensenrechtenwandeling door Leiden is kennismaken met historische plaatsen en met kunstwerken, die mensenrechten illustreren. Ben je geïnteresseerd om mee te gaan, dan kun je je per mail opgeven bij Jeanne Taal Email

Bevestiging ouderlingen
De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat zij voornemens is mevrouw T. (Trijnie) Koelee-Bal en de heer H. (Henk) van der Meij te bevestigen in het ambt van respectievelijk pastoraal ouderling en ouderling-kerkrentmeester met als aandachtsgebied personeelszaken. Voor beiden betreft het een herbevestiging.
Mw. M. (Maartje) van den Heuvel-Rijnsoever legt het ambt neer van diaken jeugd oecumene en neemt het ambt van ouderling op zich met als aandachtsgebied jeugd en jonge gezinnen.
Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zullen zij op zondag 27 augustus in de dienst in het ambt worden herbevestigd. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba via Email.
Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil, voorzitter

Running Dinner op zaterdag 16 september
Het jaarlijkse Running Dinner is inmiddels een mooie traditie binnen de PGO-gemeente. Doe mee als kok, gast of beide. Ontmoet elkaar rond de maaltijd bij gemeenteleden thuis en raak in gesprek met personen die je misschien nog niet zo goed kent. Iedere gang wordt op een andere plek geserveerd. Zo gaan we letterlijk in de benen. Voor vervoer kan worden gezorgd. We beginnen gezamenlijk in de Regenboogkerk en sluiten daar ook weer af met het dessert en koffie/thee.
Opgeven kan tot en met 9 september.
Voor vragen of opmerkingen: stuur een email naar RunningDinner
of bel met Marianne de Krou 06 45 01 39 88 of
Pieternel Kamphuis 06 17 76 82 44 .
Voorbereidingsgroep Running Dinner

OVERIG

Voortgang onderhoud orgel Groene Kerk
Het lang geplande grootonderhoud/schoonmaak van het monumentale orgel van de Groene Kerk is inmiddels in volle gang. Onder andere de 200 historische (16e- en 17e- eeuwse) orgelpijpen worden zorgvuldig bekeken en waar nodig verder geconserveerd, alsmede de 800 pijpen van latere datum. U ziet hier de bijbehorende foto’s, o.a. een foto van de Groene Kerk, genomen vanuit het orgel; een unieke foto, want als de pijpen er eenmaal weer inzitten, kan zo’n foto niet meer worden gemaakt. Bij het werk tot op heden zijn ook nog zes tot nu toe onbekende 16e-eeuwse orgelpijpen gevonden die ongebruikt op het dak van het orgel lagen. Die krijgen straks ook weer een plaats.
Tijdens het werk door firma H. van Eeken kunnen de diensten/bijeenkomsten in augustus gewoon blijven doorgaan. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van het koororgel.
College van Kerkrentmeesters


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
071 517 22 49 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email