Gemeenteberichten zondag 20 augustus 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Om bij stil te staan

Vanwege Gods verborgenheid
zijn wij royaal met vraagtekens;
zijn openbaring maakt ons royaal
met uitroeptekens.
En het evenwicht tussen die vraag-
en uitroeptekens, dat is het gebed.
De kortste aanduiding
voor het gebed is: ?!

Okke Jager

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 20 augustus, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de negende zondag van de zomer.

Bij de zondag
We lezen komende zondag verder in het prachtige, kleine profetenboekje van de eigenzinnige profeet Jona. Jona is door een grote vis uitgespuwd en krijgt een nieuwe kans om alsnog naar de heidense metropool Nineve te gaan. Om haar aan te klagen, dat is zijn roeping als onheilsprofeet. Tot zijn grote verbazing komt de stad (inclusief de dieren!) daadwerkelijk tot inkeer en de Eeuwige blijkt genadig en liefdevol. Goed nieuws, zou je denken. Maar ja, Jona ergert zich en wordt steeds kwader. De HEER vraagt hem: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’
Het zal gaan over woede. In onze samenleving is er sprake van alledaagse agressie. Mensen die werken in de zorg of bij de politie kunnen ons er alles over vertellen. Waar komen die korte lontjes vandaan? Wat maakt Jona nou zo woest? En hoe zit het eigenlijk met onze woede? Kunnen we die een beetje hanteren? We vieren samen de Maaltijd van de Heer, om zo de verregaande liefde van onze Heer te gedenken.

Meeleven
Op 4 augustus overleed Joke Kok-Brandt in de leeftijd van 92 jaar. Joke was een dame. Ze was actief in de kringloopwinkel en ze was een trouwe bezoeker van de Dagwacht. Wij gedenken Joke met liefde en respect en vertrouwen haar toe aan God onze hemelse vader en aan de hoogte, diepte en breedte van zijn ontferming.
Het was even schrikken in de pastorie, toen Maurits, na onze vakantie gelukkig, plotseling een blindedarmontsteking bleek te hebben. Intussen is hij geopereerd in Alrijne Leiderdorp en na één dag werd hij ontslagen en kwam hij aanwandelen uit het ziekenhuis met zijn plunjebaal alsof hij een dagje op vakantie was geweest. Alles gaat goed. Hij kwam thuis met de hartelijke complimenten voor de zorg in het ziekenhuis: veelal jonge artsen en verpleegkundigen, maar kundig, aardig en menselijk. Wij zijn dankbaar en opgelucht.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar dhr. A.R. Braaksma en ook met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. Ingrid Franke-v.d. Pijpekamp.

Collecten zondag 20 augustus
De diaconale collecte is bestemd voor Voedselbank Leiden e.o.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Voedselbank.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 27 augustus, 10.00 uur: ambtsdragerszondag, de tiende zondag van de zomer: ds. Richtsje Abma.
Zondag 3 september, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de elfde zondag van de zomer.
Rehobothkerk
Zondag 27 augustus, 19.00 uur: Taizéviering.

Taizégebedsviering in de Rehobothkerk
Zondag 27 augustus om 19.00 uur.
Vooraf meerstemming liederen inzingen vanaf 18.30 uur.
Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering, de eerste viering van dit nieuwe seizoen.

Bevestiging ouderlingen
De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat zij voornemens is mevrouw T. (Trijnie) Koelee-Bal en de heer H. (Henk) van der Meij te bevestigen in het ambt van respectievelijk pastoraal ouderling en ouderling-kerkrentmeester met als aandachtsgebied personeelszaken. Voor beiden betreft het een herbevestiging.
Mw. M. (Maartje) van den Heuvel-Rijnsoever legt het ambt neer van diaken jeugd oecumene en neemt het ambt van ouderling op zich met als aandachtsgebied jeugd en jonge gezinnen.
Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zullen zij op zondag 27 augustus in de dienst in het ambt worden herbevestigd. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba via Email.
Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil, voorzitter

Komende zondagen
Op 27 augustus vieren we de komst van twee nieuwe ouderlingen, Trijnie Koelé en Henk van der Meij, en het afscheid van ouderling Mirjam Huizer. Ook verwelkomen we Maartje van den Heuvel als jeugdouderling. We verwelkomen nieuwe taakdragers en bedanken mensen die een taak neerleggen.
Op zondag 3 september zullen er twee kinderen worden gedoopt:
Felien, zusje van Julius en dochter van Sander en Margretha van der Salm-Kiela. Sander en Margretha wonen nu iets meer dan een jaar in Nieuw Rhijngeest. Ze woonden hiervoor in Amsterdam waar ze door ds. Ruben van Zwieten betrokken waren bij zingeving op de Zuidas.
Anna, dochter van Hanneke Kuipers en Christiaan Pelgrim. Zij zijn sinds een jaar betrokken bij de PGO en wonen in de Stevenshof in Leiden. Met de ouders en hun families zien we uit naar een feestelijke viering van de doop van Anna en Felien!
Op zondag 10 september vieren we als gemeente startzondag met als thema “Ga je mee?” In dit thema passen allerlei subthema’s: doe mee, zing mee, speel mee, luister mee. Centraal staat het verhaal van Jezus’ roeping van de leerlingen met de uitdagende oproep ‘Kom, volg mij!’ (Matteüs 4: 18-22). Na een gezamenlijke start van de dienst gaan we uiteen en is er keuze uit allerlei verschillende workshops, voor alle leeftijden.
Oproep: wilt u wat lekkers bakken voor bij de koffie en thee na de viering?
Aanmelden: we sluiten de startzondag af met een eenvoudige lunch (soep en broodjes).
Als u mee wilt lunchen, graag even aanmelden bij Trijnie Koelé Email of per telefoon: 06 30 48 08 96

Running Dinner op zaterdag 16 september
Het jaarlijkse Running Dinner is inmiddels een mooie traditie binnen de PGO-gemeente. Doe mee als kok, gast of beide. Ontmoet elkaar rond de maaltijd bij gemeenteleden thuis en raak in gesprek met personen die je misschien nog niet zo goed kent. Iedere gang wordt op een andere plek geserveerd. Zo gaan we letterlijk in de benen. Voor vervoer kan worden gezorgd. We beginnen gezamenlijk in de Regenboogkerk en sluiten daar ook weer af met het dessert en koffie/thee.
Opgeven kan tot en met 9 september.
Voor vragen of opmerkingen: stuur een email naar RunningDinner
of bel met Marianne de Krou 06 45 01 39 88 of
Pieternel Kamphuis 06 17 76 82 44 .
Voorbereidingsgroep Running Dinner

Preek van de Leek door defensieminister Ollongren: 29 oktober
Eerder hebben we gemeld dat op zondag 3 september voor de tweede keer een Preek van de Leek zou worden gehouden. Lekenpreker zou zijn de demissionaire minister van Defensie Kajsa Ollongren. Minister Ollongren is dan helaas niet in de gelegenheid om te komen. Er is een nieuwe datum afgesproken: zondag 29 oktober.
Iedereen is dan welkom om 16.00 uur in de Groene of Willibrordkerk. De inloop is vanaf 15.45 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in het naastgelegen Willibrords Erf onder het genot van een drankje.

OVERIG

Mensenrechtenwandeling in Leiden
Met zeventien deelnemers was de wandeling door Leiden een succes. De groep werd door twee rondleiders van Amnesty International door Leiden geleid. Het was heel druk in de stad wegens de El Cid-week. Op verschillende plaatsen werd stilgestaan voor nadere uitleg. Voor ons was het nieuw dat we een standbeeld zagen wat we nog niet eerder hadden gezien; het staat voor de Hartebrugkerk. Het beeld laat de mens in al zijn verschijningsvormen zien. Iedereen mag er zijn zoals hij of zij is. Dat paste in de rondleiding over de mensenrechten. We eindigden de wandeling bij De Bakkerij. Daar werden we ontvangen en kregen we onder het genot van een kopje thee of koffie uitleg over de doelstelling van De Bakkerij. Het was een zeer interessante middag. Klik hier voor de foto’s.
Jeanne Taal-Haasnoot

Voortgang onderhoud orgel Groene Kerk
Het lang geplande grootonderhoud/schoonmaak van het monumentale orgel van de Groene Kerk is inmiddels in volle gang. Onder andere de 200 historische (16e- en 17e- eeuwse) orgelpijpen worden zorgvuldig bekeken en waar nodig verder geconserveerd, alsmede de 800 pijpen van latere datum. U ziet hier de bijbehorende foto’s, o.a. een foto van de Groene Kerk, genomen vanuit het orgel; een unieke foto, want als de pijpen er eenmaal weer inzitten, kan zo’n foto niet meer worden gemaakt. Bij het werk tot op heden zijn ook nog zes tot nu toe onbekende 16e-eeuwse orgelpijpen gevonden die ongebruikt op het dak van het orgel lagen. Die krijgen straks ook weer een plaats.
Tijdens het werk door firma H. van Eeken kunnen de diensten/bijeenkomsten in augustus gewoon blijven doorgaan. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van het koororgel.
College van Kerkrentmeesters


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
071 517 22 49 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email