Gemeenteberichten zondag 6 augustus

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed

Midden in de zomer een gebed van de Ierse heilige Columba (521-597), stichter van de Iona Abdij in het uiterste noorden van Schotland, founding father van de Keltische spiritualiteit.

Laat mij de Heer zegenen
die het al behoudt:
de hemel met zijn talloze stralende sterren,
het land, het strand en de vloed.
Laat mij alle boeken opsporen
die goed zijn voor mijn ziel.
Laat mij knielen onder de geliefde hemel,
soms psalmen zingen,
soms de koning des hemels beschouwen,
heilig is de Heerser,
soms werken zonder dwang,
dat zou heerlijk zijn.
Soms zeewier plukken van de rotsen,
soms vissen, soms voedsel geven aan de armen,
soms in een eenzame cel zitten:
mij is de allerbeste raad gegeven.

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 6 augustus, 10.00 uur: ds. Aart Verburg, de zevende zondag van de zomer. Ds. A. Verburg was van 2010-2020 predikant van de PGO en is na zijn emeritaat in 2020 gemeentelid gebleven.

Meeleven
Meindert Danhof heeft tijdens zijn verblijf in Frankrijk zijn heup gebroken. Hij moest aldaar worden geopereerd en een paar dagen in het ziekenhuis verblijven. Vervolgens is hij samen met zijn geliefde Marita met een ambulance gerepatrieerd naar Oegstgeest. Het heeft een behoorlijke impact en Marita is nu fulltime mantelzorger. We leven met hen mee.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar dhr. Meindert Danhof en met een hartelijke groet naar dhr. en mw. Teus en Suze van Oostenbrugge.

Collecten zondag 6 augustus
De diaconale collecte is bestemd voor La Sonrisa Naranja, Ecuador.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. La Sonrisa Naranja.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 13 augustus, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de achtste zondag van de zomer.
Zondag 20 augustus, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de negende zondag van de zomer.

Leiden van een andere kant
De mensen van het onderling pastoraat willen op dinsdagmiddag 15 augustus, start 14.00 uur, een wandeling door Leiden organiseren met aandacht voor mensenrechten. Mensenrechten zijn de basis voor tolerantie en rechtsgelijkheid. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Sommige mensenrechten zijn honderden jaren oud, andere zijn van recente datum. De geschiedenis leert ons dat het behoud van de mensenrechten nooit zeker is. Een mensenrechtenwandeling door Leiden is kennismaken met historische plaatsen en met kunstwerken, die mensenrechten illustreren. Ben je geïnteresseerd om mee te gaan, dan kun je je per mail opgeven bij Jeanne Taal Email

Bevestiging ouderlingen
De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat zij voornemens is mevrouw T. (Trijnie) Koelee-Bal en de heer H. (Henk) van der Meij te bevestigen in het ambt van respectievelijk pastoraal ouderling en ouderling-kerkrentmeester met als aandachtsgebied personeelszaken. Voor beiden betreft het een herbevestiging.
Mw. M. (Maartje) van den Heuvel-Rijnsoever legt het ambt neer van diaken jeugd oecumene en neemt het ambt van ouderling op zich met als aandachtsgebied jeugd en jonge gezinnen.
Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zullen zij op zondag 27 augustus in de dienst in het ambt worden herbevestigd. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba via Email.
Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil, voorzitter

Verslag gemeentebijeenkomsten Denktank beschikbaar
Op 7, 12 en 15 mei jl. vonden drie gemeentebijeenkomsten plaats. Hierbij was de insteek wat belangrijk wordt gevonden in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst en welke de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden zijn bij het nadenken over de kerkgebouwen van de PGO.
Het verslag van deze drie bijeenkomsten is nu hier na te lezen. Dit verslag is input voor het eindverslag van de Denktank, waarin naast een brede inventarisatie diverse toekomstscenario’s worden beschreven. Naar verwachting wordt dit eindverslag in september aangeboden aan de kerkenraad.
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
071 517 22 49 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email