Gemeenteberichten zondag 10 september 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Lied van de zondag

Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem jouw naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

John Bell (Iona Community)

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 10 september, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, m.m.v. PGO-cantorij; startzondag.

Bij de zondag – Startzondag
Komende zondag vieren we als gemeente startzondag met als thema Ga je mee?
Centraal staat het verhaal van Jezus’ roeping van de leerlingen met de uitdagende oproep ‘Kom, volg mij!’ (Matteüs 4: 18-22). Na een gezamenlijke start van de dienst gaan we uiteen en is er keuze uit allerlei verschillende workshops, voor alle leeftijden.
• Dans voor kinderen op de jeugdzolder o.l.v. Margreet Osinga
• Bibliodrama in zaal 1 en 2 o.l.v. Neely de Ronde. Wat zet het Bijbelverhaal bij jou in beweging en waar raakt het aan jouw levensverhaal?
• Wie volg jij op social media? Chillen met muziek voor tieners in de huiskamer o.l.v. Maartje
• Schilderen buiten in de tent o.l.v. Aaldert Rus
• Emmaüswandeling in tweetallen wandelen aan de hand van enkele vragen
• Luisteren naar elkaars muziek in de nok o.l.v. Geert ter Horst
• Navolging bij Bonhoeffer in de kerkzaal o.l.v. ds. Niek Smit.
We sluiten de dienst weer gezamenlijk af. Er is muziek van onze organist en pianist Leonard, de cantorij zingt.
Oproep: wilt u wat lekkers bakken voor bij de koffie en thee na de viering?
Na koffie en thee is er een halfuur (12.00-12.30 uur) Open Podium met de vacature-kruk en muziek van Margreet, Leonard en Pauline.
Aanmelden lunch tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur. We sluiten de startzondag af met een eenvoudige lunch (soep en broodjes) tussen 12.30 en 13.00 uur. Als u mee wilt lunchen, graag even aanmelden bij Trijnie Koelé Email of per telefoon: 06 30 48 08 96

Meeleven
Hage Verdun heeft bij een val zijn heup gebroken. Hij is geopereerd in het Alrijne Leiderdorp en zal t.z.t. worden overgebracht naar Van Wijckerslooth om te revalideren. Wij leven mee met hem en met zijn vrouw Audrey en wensen hem veel sterkte!
Wilma van den Berg is weer blij dat ze thuis is na een geslaagde operatie in het VUMC waar ze wat langer moest blijven dan verwacht; ze herstelt goed.
Een aantal mensen revalideert op dit moment van een gebroken heup of schouder of van een hersenbloeding. Revalideren is topsport en vraagt veel aan inzet, geduld, pijn en moeite. Het gaat vaak gepaard met tegenslagen. Wij leven met hen mee.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar Adri Krol en met een hartelijke groet naar Margreet Osinga.

Collecten zondag 10 september
De diaconale collecte is bestemd voor: Kinderen en jongeren: goed voorbereid met jongeren op weg.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Kinderen en jongeren.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Open Monumenten en Osger Weekend op 8, 9 en 10 september
Sinds een aantal jaren is het gebruikelijk om de Groene Kerk en de Regenboogkerk open te stellen tijdens het Osgerweekend. De opening van Open Monumentendagen Oegstgeest is op vrijdag 8 september om 19.00 uur in de Groene Kerk. Het jeugdsymfonieorkest Rijnstreek o.l.v. Mark Tempelaars speelt werken van o.a. Bach, Beethoven, Dvorak en Mendelsohn. Zaterdag 9 september is de Groene Kerk geopend voor rondleidingen door de dakgewelven en over de begraafplaats. Ook is er een voordracht over het leven van Ramses Shaffy. Op zondag 10 september brengt in de Regenboogkerk het blokfluit-ensemble Praetorius om 13.30 uur en om 14.30 uur enkele muziekstukken ten gehore.
De tijden en verdere informatie vindt u in het programmaboekje Open Monumenten & Osger Weekend, verkrijgbaar o.a. bij de boekhandels en Willibrords Erf of via Openmonumentendag.
Marianne Smit, secr. CvK

Running Dinner op zaterdag 16 september
Het jaarlijkse Running Dinner is inmiddels een mooie traditie binnen de PGO-gemeente. Doe mee als kok, gast of beide. Ontmoet elkaar rond de maaltijd bij gemeenteleden thuis en raak in gesprek met personen die je misschien nog niet zo goed kent. Iedere gang wordt op een andere plek geserveerd. Zo gaan we letterlijk in de benen. Voor vervoer kan worden gezorgd. We beginnen gezamenlijk in de Regenboogkerk en sluiten daar ook weer af met het dessert en koffie/thee.
Opgeven kan tot en met 9 september.
Voor vragen of opmerkingen: stuur een email naar RunningDinner
of bel met Marianne de Krou 06 45 01 39 88 of
Pieternel Kamphuis 06 17 76 82 44 .
Voorbereidingsgroep Running Dinner

Groetenactie Amnesty International zondag 10 september
Komende zondag is er weer een Amnesty-groetenactie in de Regenboogkerk. Helaas blijft het nog steeds nodig aandacht te besteden aan de schending van mensenrechten overal ter wereld. Er worden nog steeds mensen opgepakt, gevangen gezet of ter dood veroordeeld, omdat ze voor die mensenrechten opkomen. Amnesty is met niet aflatende inspanning actief op dit gebied.
Na afloop van de dienst vindt u op de tafel gezegelde kaarten en teksten met adressen. Een postzegel kost momenteel 1,65 euro. We zouden het zeer op prijs stellen als u een kaart wilt schrijven en in de collectebus die op tafel staat een bijdrage wilt doen voor kaart en postzegel. Alvast bedankt.
Marijke Visser-van Overeem, lid Kerngroep Amnesty International Oegstgeest

Lectio Divina: luisterend lezen
Maandagavond 11 september start het nieuwe seizoen. Lectio Divina is een eeuwenoude spirituele praktijk uit de kloosters. Het is een eenvoudige meditatieve manier van lezen, waarin je minder met je hoofd en meer met je hart leert lezen. Het is een vorm van Slow Reading. Langzaam, liefdevol, luisterend lezen; zo ontstaat er een dialoog tussen jou en de tekst en omgekeerd. De deelnemers van het afgelopen jaar heeft het veel gebracht: het is voedzaam voor je innerlijke leven. We zullen oefenen met Bijbelteksten en andere teksten uit de christelijke traditie. De avonden zijn los te bezoeken, maar de ervaring leert dat je er beter inkomt als je een aantal avonden deelneemt. Willibrords Erf; overige data: 9 oktober, 13 november, 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 10 juni.
Info. & begeleiding ds. Rian Veldman

Onthulling muurgedicht
Op vrijdag 15 september is de onthulling van het vijfde muurgedicht van Oegstgeest om 17.00 uur bij Juffermansstraat 50. Het gedicht Jij voor deze muur is geschreven door onze oud-predikant Ronald da Costa. De officiële onthulling wordt onder andere verricht door Ronald da Costa, en zijn kleindochter Lieke zal het gedicht voordragen.
U bent van harte welkom om bij de onthulling te zijn.
In verband met de organisatie is het gewenst om u aan te melden vóór 12 september, via Email.

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 17 september, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de dertiende zondag van de zomer.
Zondag 24 september, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de eerste zondag van de herfst.
Zondag 24 september, 19.00 uur: Taizéviering.

Vredesweek in tijden van oorlog
Al meer dan anderhalf jaar is er oorlog in Oekraine. De Raad van Kerken Oegstgeest wil tijdens de vredesweek (16-24 september) stilstaan bij enkele van de vele vragen en dilemma’s, die deze oorlog oproept:
• Solidariteit met Oekraïne staat voorop. Daarmee ook militaire steun aan Oekraïne. Dit alles leidt wel tot inmiddels al vele duizenden doden en gewonden aan beide kanten. Is er nog sprake van proportionaliteit? En wie maakt dat uit?
• Wordt oorlog weer niet acceptabel als middel om conflicten op te lossen?
• Deze oorlog heeft ook het mogelijke gebruik van kernwapens opnieuw actueel gemaakt. Wat valt daarover vanuit de ethiek te zeggen?
• Wat is de rol van kerken en vredesbeweging?
Over deze en andere vragen zal worden gereflecteerd door Koos van der Bruggen. Hij is lid van de Raad van Kerken. In het verleden was hij onder meer wetenschappelijk onderzoeker m.b.t. (de ethiek van) vrede en veiligheid en bestuurslid van Pax Christi.
De lezing is op maandag 18 september om 20.00 uur, in de Kleine Zaal van het Dorpscentrum.

Theologische gespreksgroep
Aanmelding Theologische gespreksgroep (Groene Boekje, blz. 9) is mogelijk voor de eerste vier bijeenkomsten (sept. t/m dec.) over het boek Çatherine Keller’s constructieve theologie en/of voor de tweede serie van vier bijeenkomsten (jan. t/m april) met teksten over postmoderne theologie (o.a. over John Caputo en Richard Kearney) van Nederlandse theologen als Rick Benjamins, Carel ter Linden, Arne Jonges, Taede Smedes (45 pagina’s gebundeld € 5). Aan de bijeenkomsten zijn verder geen kosten verbonden.

Expositie Ruud Bartlema in Voorschoten
Van 24 augustus tot 19 oktober exposeert kunstenaar Ruud Bartlema in de Dorpskerk te Voorschoten. Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en joodse mystiek een belangrijke bron van inspiratie. Via het werk van de joodse denker Martin Buber kwam hij in aanraking met de joodse mystieke tradities van het Chassidisme. Deze ontmoeting ontsloot een onuitputtelijk reservoir van beelden, bijvoorbeeld de mystieke betekenis van de Hebreeuwse letters en van Bubers Chassidische vertellingen. In opdracht van de KRO-televisie werd een moderne kruisweg geschilderd die door het Bijbels Museum in Amsterdam werd aangekocht, evenals een serie van vijf schilderijen rond de beginzinnen van de eerste vijf Bijbelboeken.
Bartlema maakte voor verschillende kerken en zorginstellingen gedachtenispanelen en wandschilderingen. In de Groene Kerk hangen een dooppaneel en een gedachtenispaneel van zijn hand. De tentoonstelling is open op vrijdagen van 10.30 tot 14.30 uur, zaterdagen van 12.00 tot 15.30 uur en op zondag na de kerkdienst. Op donderdagavond 28 september zal de kunstenaar in de Dorpskerk een lezing geven over de schilderijen die daar te zien zijn en zal hij ingaan op het thema Mystiek, poëzie en verhaal als inspiratie.


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
071 517 22 49 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email