Gemeenteberichten zondag 17 september 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed om mensen van vrede

Vol verlangen bidden we
om mensen van vrede
om mensen die het geluid van oorlog en geweld
overstemmen met woorden en daden van liefde
Heer, ontferm U!

Vol verlangen bidden we
om mensen die helpen dragen
om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen
maar de gemeenschap in het oog houden
Christus, ontferm U!

Vol verlangen bidden we
om mensenkinderen van God
die het licht steeds weer opnieuw ontsteken
en met hoop en volharding staande blijven
onderweg naar morgen
Heer, ontferm U!

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 17 september, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de dertiende zondag van de zomer.

Bij de zondag
De komende dienst is de eerste in een serie van twee over Hizkia (de tweede van de serie valt in de maand oktober). Ik vind het leuk te duiken in een relatief onbekend verhaal, te vinden in 2 Koningen 18-20. Jeruzalem wordt belegerd door een vijandig leger, dat van de Assyriërs. Zij uiten hun spot: waarop berust jullie vertrouwen? God is een probleem, zo lijkt het. Als we eerlijk zijn, misschien wel herkenbaar. Daarover gaat het komende zondag. André Hoekema speelt op het orgel en Anja doet de schriftlezing.

Meeleven
We leven mee met Hage en Audrey Verdun en bidden jou, Hage, een rustig en voorspoedig herstel toe met je nieuwe heup.
Wil de Vries moest wegens veel pijn afgelopen week helaas opnieuw aan haar schouder worden geopereerd. We hopen van harte dat de operatie heilzaam zal blijken en je herstel spoedig zal voorlopen, Wil.
Ook leven we mee met wie tegenslag ervaren of op een spannende uitslag wachten.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar de heer H. Verdun en eveneens met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. W. de Vries-van der Kaay.

Collecten zondag 17 september
De diaconale collecte is bestemd voor: Werelddiaconaat: Myanmar, jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Myanmar.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Groetenactie Amnesty International zondag 10 september
Komende zondag is er weer een Amnesty-groetenactie in de Regenboogkerk. Helaas blijft het nog steeds nodig aandacht te besteden aan de schending van mensenrechten overal ter wereld. Er worden nog steeds mensen opgepakt, gevangen gezet of ter dood veroordeeld, omdat ze voor die mensenrechten opkomen. Amnesty is met niet aflatende inspanning actief op dit gebied.
Na afloop van de dienst vindt u op de tafel gezegelde kaarten en teksten met adressen. Een postzegel kost momenteel 1,65 euro. We zouden het zeer op prijs stellen als u een kaart wilt schrijven en in de collectebus die op tafel staat een bijdrage wilt doen voor kaart en postzegel. Alvast bedankt.
Marijke Visser-van Overeem, lid Kerngroep Amnesty International Oegstgeest

Vredesweek in tijden van oorlog
Al meer dan anderhalf jaar is er oorlog in Oekraine. De Raad van Kerken Oegstgeest wil tijdens de vredesweek (16-24 september) stilstaan bij enkele van de vele vragen en dilemma’s, die deze oorlog oproept:
• Solidariteit met Oekraïne staat voorop. Daarmee ook militaire steun aan Oekraïne. Dit alles leidt wel tot inmiddels al vele duizenden doden en gewonden aan beide kanten. Is er nog sprake van proportionaliteit? En wie maakt dat uit?
• Wordt oorlog weer niet acceptabel als middel om conflicten op te lossen?
• Deze oorlog heeft ook het mogelijke gebruik van kernwapens opnieuw actueel gemaakt. Wat valt daarover vanuit de ethiek te zeggen?
• Wat is de rol van kerken en vredesbeweging?
Over deze en andere vragen zal worden gereflecteerd door Koos van der Bruggen. Hij is lid van de Raad van Kerken. In het verleden was hij onder meer wetenschappelijk onderzoeker m.b.t. (de ethiek van) vrede en veiligheid en bestuurslid van Pax Christi.
De lezing is op maandag 18 september om 20.00 uur, in de Kleine Zaal van het Dorpscentrum.

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Zondag 24 september, 19.00 uur: Taizéviering.
Regenboogkerk
Zondag 24 september, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de eerste zondag van de herfst.
Zondag 1 oktober, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag van de herfst.

Inzameling Voedselbank krijgt een impuls
Begin deze maand ging er weer een volle kruiwagen naar de centrale inzameling voor de voedselbank. Bijeengebracht op de laatste zondag van augustus. Heel veel dank voor alle bijdragen. En ook aan de mensen die hun bijdrage zelf naar de centrale brengen. Het is hard nodig. Ook in Oegstgeest. Die noodzaak bracht ons ertoe om na te denken over mogelijkheden om de opbrengst te verhogen, zodat één kruiwagen straks niet meer voldoende is.
De PGO-inzameling is steeds op de laatste zondag van de maand, voor en na de dienst. Dat blijft zo. De belangrijkste verandering is dat er op die zondag ook een tafeltje met ’producten van de maand’ wordt ingericht. Belangstellenden kunnen daar die producten kopen en doneren of een geldelijke gift doen. Bij dat tafeltje is steeds een van ons beschikbaar voor informatie over de voedselbank en voor de verkoop. De aangeboden producten zijn gewild bij de voedselbank. Natuurlijk hopen we dat ieder ook eigen gekozen producten blijft meebrengen. Veel mensen doen dat heel trouw en daar zijn we dankbaar voor. Met het maandelijkse tafeltje hopen we de kring van gevers verder uit te breiden.
Deze werkwijze gaat de laatste zondag van deze maand in. Dat is volgende week, op zondag 24 september. Wij gaan nu de praktische kant van het tafeltje, zoals producten op voorraad, kasgeld en een QR-code, regelen. En u bent alvast op de hoogte voor volgende week.
Namens de diaconie: Herma Pauptit, Mirjam Huizer en Pieter Hellinga

Taizégebedsviering in het Groene kerkje
Zondag 24 september om 19.00 uur
Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering.

Informatieavond geestelijke begeleiding (spiritual guidance)
Het landschap van geloof, zingeving en spiritualiteit is in verandering. Dat raakt ieder van ons. Dat vraagt om hernieuwde zorg voor de ziel. Geestelijke begeleiding is een eigentijdse vorm van begeleiding op de geestelijke weg, met eeuwenoude wortels. In het Engels wordt de term spiritual guidance gebruikt. Het speelt zich dus af op het vlak van spiritualiteit, de laag van de ziel.
Wil jij het landschap van je ziel verkennen of verlang je naar verdieping van je geloof?
Weet je eigenlijk niet meer zo wat je gelooft of hoe je dat eigenlijk doet, geloven? Wil je samen zoeken naar (nieuwe) bronnen en vormen? Ben je op zoek naar regelmaat of hernieuwde vormgeving van je eigen spiritualiteit? Dan zou geestelijke begeleiding iets kunnen zijn voor jou.
Is je nieuwsgierigheid gewekt? Welkom bij de informatieavond. Of maak een afspraak om verder te verkennen of dit iets is voor u/jou.
maandagavond 25 september, 20.00 uur, in Willibrords Erf.
Info. & begeleiding ds. Rian Veldman, Email, 06 14 27 30 13

Avond met Judith Koelemeijer over Etty Hillesum
Op dinsdag 26 september organiseert de Rijnlandse Boekhandel samen met Bibliotheek Bollenstreek, locatie Oegstgeest, en de Protestante Gemeente Oegstgeest een literaire avond met Judith Koelemeijer. Zij komt in de bibliotheek vertellen over haar prachtige biografie van Etty Hillesum, die vorig jaar verscheen.
Op 9 maart 1941 begint de dan 27-jarige Etty Hillesum een dagboek. Terwijl de nazi’s haar als Joodse vrouw in Amsterdam steeds openlijker vervolgen, getuigt zij van een imponerende geestelijke vrijheid. Haar aantekeningen over de liefde, erotiek, familierelaties, vriendschap, geloof, zinloze haat en lotsverbondenheid zijn hoogstpersoonlijk, zeldzaam eerlijk, en tegelijkertijd volstrekt universeel. Sinds de eerste publicatie van haar dagboeken en brieven in 1981 hebben de geschriften van Etty Hillesum (1914-1943) wereldwijd miljoenen lezers geïnspireerd. Maar wie was zij eigenlijk? Welke vrouw van vlees en bloed gaat schuil achter haar mooie woorden?
Judith Koelemeijer wist een schat aan nog onbekend materiaal te verzamelen. In deze biografie geeft zij een verrassend nieuw perspectief op Etty’s rusteloze jeugd, haar linkse studentenjaren, en haar uiteindelijke keuze om ‘het lot van haar volk te delen’ en niet onder te duiken. Zodoende ontstaat een veel completer beeld van de iconische schrijfster dan wat tot nu toe voorhanden was.
Dinsdag 26 september, Bibliotheek Oegstgeest, Lange Voort 2T. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: 10 euro, kaarten verkrijgbaar bij bibliotheek en boekhandel.

Expositie Ruud Bartlema in Voorschoten
Van 24 augustus tot 19 oktober exposeert kunstenaar Ruud Bartlema in de Dorpskerk te Voorschoten. Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en joodse mystiek een belangrijke bron van inspiratie. Via het werk van de joodse denker Martin Buber kwam hij in aanraking met de joodse mystieke tradities van het Chassidisme. Deze ontmoeting ontsloot een onuitputtelijk reservoir van beelden, bijvoorbeeld de mystieke betekenis van de Hebreeuwse letters en van Bubers Chassidische vertellingen. In opdracht van de KRO-televisie werd een moderne kruisweg geschilderd die door het Bijbels Museum in Amsterdam werd aangekocht, evenals een serie van vijf schilderijen rond de beginzinnen van de eerste vijf Bijbelboeken.
Bartlema maakte voor verschillende kerken en zorginstellingen gedachtenispanelen en wandschilderingen. In de Groene Kerk hangen een dooppaneel en een gedachtenispaneel van zijn hand. De tentoonstelling is open op vrijdagen van 10.30 tot 14.30 uur, zaterdagen van 12.00 tot 15.30 uur en op zondag na de kerkdienst. Op donderdagavond 28 september zal de kunstenaar in de Dorpskerk een lezing geven over de schilderijen die daar te zien zijn en zal hij ingaan op het thema Mystiek, poëzie en verhaal als inspiratie.

Kindernevendienst en crèche
Even een update vanuit jeugdteam en kerkenraad. Iedere eerste zondag van de maand is er kindernevendienst en crèche. Voor de crèche zijn leuke nieuwe boekjes gekocht, met liedjes erin, om met en voor de kinderen te zingen (o.a. uit de babybijbel). Het gaat dit najaar om 1 oktober, 5 november, 3 december en natuurlijk 25 december, kerstochtend. De andere zondagen ben je ook welkom met je kind en kunnen we soms ad-hoc iets regelen. Voel je welkom.

OVERIG

Herinnering toezeggingsformulier diaconie en zending
In april van dit jaar hebt u een toezeggingsformulier ontvangen van de taakgroep Diaconaat & Zending. Hierop hebt u kunnen aangeven of u dit jaar wilt schenken voor de diaconie, het werelddiaconaat of de zending.
Mogelijk is dit formulier aan uw aandacht ontsnapt, maar wilt u wel geven. Dat kan nog steeds. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet, zodat we met elkaar vele goede doelen kunnen blijven steunen.
U kunt uw bijdrage(n) overmaken op de volgende rekeningnummers:
Diaconie PGO: NL87 INGB 0000 3734 56
Zending PGO: NL94 INGB 0005 5235 45
Werelddiaconaat PGO: NL96 INGB 0002 4050 56.
Samen zijn we de kerk in actie, een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en met elkaar delen van wat we ontvangen.
Namens de taakgroep Diaconaat & Zending, Willem Meerding, penningmeester


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
071 517 22 49 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email