Gemeenteberichten zondag 19 november 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Zondag 19 november, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de negende zondag van de herfst; diaconale viering.

Bij de dienst

Ik verheug me op komende zondag. De dienst doen we samen met vier mensen van De Bakkerij, de instelling voor hulp en presentie namens de kerken in Leiden. Tamara Breton komt met drie mensen vertellen over het leven in Nederland zonder papieren. Dan moet je van school als je 18 bent, dan maak je schoon of was je borden af in de pizzeria en heb je verder geen rechten, geen dokter. We lezen Matteüs 25:31-46, het geweldige verhaal over hoe God ‘onderduikt’ in mensen die jij helpt. De collecte vandaag is voor dit doel, want de diaconie van de PGO steunt dit project meerdere jaren en koos het als ‘kapstok’ voor het binnenlandse diaconaat. De dienst is voorbereid door Wolter, Anna, Herma, Pieter, Tamara en Richtsje. We zingen als glorialied He’s got the whole world in his hands. Graag tot zondag!

Meeleven

Wij bidden alle zieken thuis of in de kliniek kracht toe. Wij denken ook aan alle mantelzorgers en naasten, die soms een beetje in een niemandsland belanden, een land waar je machteloos lijkt en niet te ver vooruit kunt kijken. Dat er kleine adempauzes mogen zijn – en goede mensen op jullie weg, liefdevol, troostend, verrassend nabij. Zoals Hij.

Bloemengroet

De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en blijk van meeleven naar mw. Ardi Warnar.

Collecten zondag 19 november 

De eerste collecte is bestemd voor Binnenlands diaconaat: hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. In Leiden trekt De Bakkerij zich hun lot aan. Kerken in Oegstgeest steunen dat werk. Niet alleen met geld, maar ook met betrokkenheid. Op zondag 19 november staat de dienst in het teken van ongedocumenteerden.

► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. ongedocumenteerden.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Inzamelen oude postzegels, ansichtkaarten, mobieltjes, cartridges en toners

Via een inzamelingsdoos in de Regenboogkerk en Willibrords Erf sparen we al enige tijd postzegels en ansicht- en geboortekaarten voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Lees verder…

Oude cartridges en toners
Lege toners en cartridges kunnen ook opnieuw worden gevuld. Voor iedere lege cartridge ontvangt Kerk in Actie 0,15 cent.
Vanaf zondag 19 november staat er in Willibrords Erf, naast een doos voor oude kaarten en postzegels, een doos om uw lege cartridges of toners in te deponeren.

Taakgroep Diaconaat & Zending

Meelezen op maandag

Het einde der tijden, is dat soms aangebroken? Moet je er bang voor zijn? Hoe verhoudt het zich tot de verwachting van Advent? Sommige Bijbelteksten zijn eerder een struikelblok dan een lamp voor je voet. Op maandag 20 november lezen we samen met wie wil aanschuiven Matteüs 24:14-35, de lezing voor de erop volgende zondag, met Richtsje als gids. Je mag alles vragen en zeggen. We leren van elkaar. Van 20.00-21.30 uur (max.) in Willibrords Erf.

Opgeven is handig via mail Richtsje. of per app 06-83116626.

Conceptbegrotingen 2024

De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2024 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO-website zijn de samenvattingen geplaatst: lees de samenvattingen. De volledige conceptbegrotingen 2024 liggen van maandag 13 t/m maandag 27 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak even een afspraak via 06 15 21 66 50 voordat u langsgaat.

Een elektronisch kopie van de conceptbegroting van de PGO is aan te vragen bij penningmeester Dieneke van Os via Email De begroting van de Taakgroep Diaconaat en Zending is aan te vragen bij penningmeester Willem Meerding via Email

Reacties op de conceptbegrotingen kunnen tot uiterlijk woensdag 29 november worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC, Oegstgeest, Email.
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de begrotingen voor 2024 worden vastgesteld.

Willem Meerding, penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters

Informatie vieringen

Vanaf zondag 19 november worden alle zondagse vieringen in de Groene Kerk gehouden.

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

Zondag 26 november, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tiende zondag van de herfst.

19.00 uur: Taizéviering.

Zondag 3 december, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, Advent I, zondag ‘Levavi’.

Dank voor de royale inzameling voedselbank en volgende week weer

Heel veel dank voor alle meegebrachte en gekochte producten. Een goede opmaat naar volgende week, zondag 26 november, dan is het al weer de laatste zondag van november. Meegebrachte waren zijn dan weer welkom en het ‘winkeltje’ staat voor en na de dienst in de hal van Willibrords Erf.
Lees verder…

Herma Pauptit, Mirjam Huizer en Pieter Hellinga

Advent

Voor de tijd van Advent zoeken we een poppenkast die we een maand mogen gebruiken – of timmerlieden die er eentje kunnen en willen timmeren en versieren. Mooi klusje bij regenachtig weer. Wie heeft er van die handige handen? Ik (Richtsje) hoor het graag.

Avondgebeden in de adventstijd

Op de woensdagen in de adventstijd (6, 13 en 20 december) zullen we gebedsvieringen houden om 19.30 uur in de Groene- of Willibrordkerk onder het motto Bidden om vrede. In de chaos van onze tijd delen we de hoop die ons gaande houdt en kijken we uit naar het licht dat doorbreekt bij de geboorte van Jezus.
We komen samen in het koor van de kerk; de vieringen zullen ook live worden gestreamd en zijn te zien via kerkdienstgemist (meer informatie vindt u te zijner tijd op de PGO-website).

We zoeken mensen die willen meewerken aan deze bijeenkomsten. Graag aanmelden bij Geert ter Horst via e-mail.

OVERIG

Groet overzee

We hebben ook lezers van de gemeenteberichten overzee. Een van hen is mw. Jootje Waworoentoe, een goede bekende voor mensen uit de ‘zendingsfamilie’ in de PGO. Jootje is in juli geholpen aan een nieuwe hartklep, zij is nu bezig aan een periode van herstel en dat is op hoge leeftijd een langzaam proces. Zij verblijft bij haar zus in de warme kring van neven en nichten en verdere familie. Ook Aart Verburg is nu niet zo ver bij haar vandaan. Jootje, ontvang een hartelijke groet vanuit alle kerkvrienden en kerkvriendinnen hier in Oegstgeest. We denken aan u en bidden u Gods liefde en nabijheid toe. Er is blijvende verbondenheid in Christus. Cepat sembuh! Bahasa!

Uitkomst gemeentevergadering over toekomst kerkgebouwen

Een verslag van de gemeentevergadering van 30 oktober staat inmiddels op de website. Lees verder…

Als de plannen verder zijn uitgewerkt, zal een volgende gemeentevergadering worden belegd om opnieuw de gemeente te horen, waarna de kerkenraad in de loop van 2024 een beslissing zal nemen.

Hans Hogerzeil, voorzitter van de kerkenraad

Op weg met de klimaatmars

Zondag eind van de ochtend ging ik (RA) op weg naar Amsterdam. Bij het station trof ik mensen uit de Ekklesia, en van grootouders voor het klimaat (ben ik echt te jong voor!), heel gezellig. Voorafgaand aan de klimaatmars wilden we naar de interreligieuze klimaatviering in de Westerkerk. We vierden de viering mee, inspirerend was dat. Het is na te kijken op YouTube. Daarna op weg naar de Dam. Vooraf had ik gezien dat je in verschillende blokken kon meelopen, milieudefensie, christenen, zorg, politiek, etc. Lees verder…

Herinnering oproep bijdrage Solidariteitskas en PGO

Enige weken geleden hebt u via de mail of per post een verzoek ontvangen voor een bijdrage aan de PGO ten behoeve van onze afdracht aan de landelijke Solidariteitskas. Lees verder…

Mocht het verzoek aan uw aandacht zijn ontsnapt en wilt u alsnog een bijdrage geven, dan kan dat op: NL17 INGB 0002341294 t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest o.v.v. ‘Solidariteitskas’.

Dieneke van Os, penningmeester CvK
Chris van der Oord, coördinator kerkbalans PGO

Nalaten dicht bij huis, dicht bij uw hart

We zijn dankbaar dat onze gemeente het afgelopen jaar een aantal nalatenschappen heeft mogen ontvangen. Lees verder…


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.

Het kerkelijk bureau is geopend op dinsdag en donderdag van 10 uur tot 12 uur voor inloop. Voor andere tijden graag een afspraak maken:
tel. 06 15 21 66 50
Desiree de Jong, de office manager, is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
Voor vragen kunt u een mail sturen aan het Kerkelijk Bureau Stuur Email .
Op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur is iemand van de Ledenadministratie aanwezig.