Gemeenteberichten zondag 29 oktober 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed

Voor hen die ons regeren,
de hoofden van het land,
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand,
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen,
die ons zijn aangezegd.

Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt,
bewaar het land voor overmoed,
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed.

Tom Naastepad (lied 994: 1 en 3)

Informatie vieringen

Regenboogkerk
Zondag 29 oktober, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de zesde zondag van de herfst. In deze dienst wordt ds. Janco Wijngaard verbonden aan de PGO als predikant met bijzondere opdracht voor de geestelijke verzorging aan thuiswonenden.
Zondag 29 oktober, 15.00-17.00 uur: Kliederkerk.
Groene of Willibrordkerk
Zondag 29 oktober, 16.00 uur: Preek van de Leek, mw. Kajsa Ollongren, demissionair minister van Defensie.
Rehobothkerk
Zondag 29 oktober, 19.00 uur: Taizéviering.

Op weg naar de zondag

Deze zondag zijn er vele momenten om te vieren!
In de ochtendviering horen we uit het evangelie de vraag aan Jezus naar het grootste gebod (Matt 22: 34-40). Een vraag van alle tijden: wat moet het zwaarst tellen in ons doen en laten? Jezus antwoordt met een kerncitaat uit de Tora: de geloofsbelijdenis ‘Hoor Israël hoor, God is één. Heb hem lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht.’ (Deut. 6: 1-9) Een tekst om door ons heen te laten gaan, door ons hart, onze ziel, al onze vermogens. We zullen deze morgen Janco Wijngaard een zending geven vanuit de PGO voor zijn werkzaamheden als geestelijk verzorger in de thuissituatie; werk dat hij met hart en ziel, met alles wat in hem is, doet. Luisteren naar levensvragen van mensen.

Kliederkerk

Op zondagmiddag 29 oktober is er van 15.00 tot 17.00 uur kliederkerk in de Regenboogkerk. Je mag verkleed komen, als tijger, muis of een ander dier. We gaan het verhaal ontdekken van regen, een boot, en allerlei dieren. Opa’s en oma’s, tantes, en kinderen van 2 tot 12 jaar zijn van harte welkom. Er zijn allerlei dingen te knutselen, te ontdekken en te vieren. Een mooie poster staat hier.
Hulp gevraagd In verband met de kliederkerk op zondagmiddag 29 oktober willen we graag zondag na de dienst alle stoelen aan de kant zetten zodat er speelruimte is in het midden en aan een paar zijkanten. Help je een handje mee? Heel graag.

Persbericht – Oegstgeester Preek van de Leek door Defensie-minister Ollongren
De Protestantse Gemeente Oegstgeest houdt op zondag 29 oktober voor de tweede keer een Preek van de Leek. Minister van Defensie Kajsa Ollongren, tot haar 18e jaar inwoner van Oegstgeest, zal de preek houden in de Groene of Willibrordkerk. Kateryna Pavlenko, een jonge pianiste uit Oekraïne, zal muziek verzorgen.
De roots van minister Ollongren liggen in Oegstgeest. Ze bezocht hier tussen 1979 en 1985 het Rijnlands Lyceum. Ze is een dochter van de Nederlandse informaticus en sterrenkundige prof. dr. Alexander Ollongren die politiek actief was in Oegstgeest.
Een preek wordt gewoonlijk door een dominee, pastoor of priester gehouden in een kerkdienst. Het idee van de Preek van de Leek is dat er buiten de kerk ook mensen zijn met mooie ervaringen, goede verhalen en interessante boodschappen. De uitdaging voor hen is dan ook om in de kerk daarover een echte preek te houden, ongeacht of ze gelovig zijn of niet.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op 29 oktober om 16.00 uur in de Groene of Willibrordkerk. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in het naastgelegen Willibrords Erf onder genot van een drankje.

Taizégebedsviering in de Rehobothkerk
Zondag 29 oktober om 19.00 uur
Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering.

Meeleven

Ria Binnendijk-Jongerius hoopt op 28 oktober 90 jaar te worden. Ria en haar man Maarten waren jarenlang trouw in de kerk, omdat haar man Maarten organist in de Pauluskerk was. De vlam van het geloof brandt in haar. Broos en dankbaar viert ze haar verjaardag in familiekring. Een hartelijke gelukwens vanuit de gemeente en Gods nabijheid gewenst voor iedere nieuwe dag.
Elly Varkevisser kwam ongelukkig ten val en brak daarbij haar pols. Een hele schrik. Wij wensen je veel sterkte bij het revalideren.
Anneke van Rijn heeft een longontsteking. Zij is al lange tijd mantelzorger van haar geliefde Wim die ernstig ziek is. Haar ziekte heeft dus impact voor hen allebei. Wij wensen Anneke van harte beterschap en leven met hen beiden mee.

Bloemengroet

De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar Anneke en Wim van Rijn, en met een hartelijke groet en felicitatie naar mw. M. Binnendijk-Jongerius.

Zondag collectebonnen te koop en hulp Appostel App

Wegbrengen van munt- en papiergeld naar de bank kost geld; voor ieder muntje moet iets worden betaald. Daarom is het heel fijn dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van collectebonnen of de Appostel App. Collectebonnen zijn via de website/webshop of het kerkelijk bureau te bestellen. De app is te gebruiken vanaf een telefoon of tablet/Ipad.

Komende zondag zal tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst de mogelijkheid zijn om hulp te vragen bij installatie en/of gebruik van de app. Tevens kunnen er collectebonnen worden gekocht. Voorin de kerk zitten een paar gemeenteleden om u te helpen.

Appgebruikers: Het is mogelijk om een tegoed aan te maken. U kunt dan met het tegoed de bedragen toekennen aan de verschillende collectedoelen. Het voordeel is dat u makkelijker een kleiner overzicht heeft van bedragen voor uw belastingaangifte, en in de toekomst zal ook voor Ideal-betalingen, boven een bepaald aantal, kosten worden berekend aan de PGO. Dus met betalen van een tegoed brengt u het aantal Ideal-betalingen terug.

Als u in de app komt, staat er nu een button collecte kerkdiensten. U klikt op gift en in één scherm is het mogelijk om voor alle drie de collecten te geven. Dit gaat sneller, want u hoeft maar eenmaal te openen. In dit scherm kunt u aangeven of u wilt betalen via Ideal of via tegoed.

Willem Meerding, penningmeester diaconie
Dieneke van Os, penningmeester college van kerkrentmeesters

Collecten zondag 29 oktober     

De eerste collecte is bestemd voor Zending: Colombia, sociaal bewogen predikanten opleiden. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Colombia.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Inzameling Voedselbank
Deze zondag is alweer de laatste zondag van de maand; dat is de vaste dag voor de voedselbank. Iedereen kan op twee manieren bijdragen: door zelf houdbare producten mee te brengen, en door in de kerk aan de tafel van het voedselbankwinkeltje te kopen en te doneren. Beide vormen zijn en blijven belangrijk.
Deze zondag richt het ’winkeltje’ voor en na de dienst zich op tandpasta en luiers. Die hygiëneproducten komen goed van pas in gezinnen die van de voedselbank afhankelijk zijn. Op de open dag van de voedselbank (afgelopen zaterdag) hebben we met eigen ogen gezien dat onze bijdragen ertoe doen. We hopen op een ruime deelname. Alvast veel dank, Herma Pauptit, Mirjam Huizer en Pieter Hellinga

Organist

Vanuit de eerste sollicitatieronde voor een organist is er voor onze gemeente nog geen nieuwe organist gevonden. Wij zoeken dus per ingang van direct een nieuwe organist. Kent u iemand in uw omgeving die voor deze functie geschikt zou zijn, wilt u hem of haar dan op de vacature opmerkzaam maken? Klik hier. Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met Henk van der Meij, CvK-Personeelszaken, 06 188 181 05 of met het Kerkelijk Bureau, 06 15 21 66 50.

Gemeenteavond maandag 30 oktober
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op maandag 30 oktober. Deze avond zal het definitieve rapport van de Denktank met diverse uitgewerkte scenario’s voor de toekomst van onze kerkgebouwen worden gepresenteerd en besproken. De avond is bedoeld om alle gegevens, zoals die nu beschikbaar zijn, te delen met de gemeente, eventuele vragen te beantwoorden, en verder met elkaar in gesprek te gaan. Op deze vergadering zullen geen beslissingen worden genomen.
Het eindrapport is te vinden op de website. Klik hier om het te bekijken.
De bijeenkomst zal ook te volgen zijn via kerkdienstgemist

Plaats: Regenboogkerk, inloop om 19.30 uur, vergadering start om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil, voorzitter

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Zondag 12 november, 10.00 uur: : ds. Rian Veldman, de achtste zondag van de herfst, afscheid van Leonard Seeleman; viering Maaltijd van de Heer.

Regenboogkerk
Zondag 5 november, 10.00 uur: ds. Rian Veldman en ds. Richtsje Abma, de zevende zondag van de herfst, gedachtenis van de overledenen; m.m.v. Cappella pro Cantibus.

Vanaf zondag 12 november worden alle zondagse vieringen in de Groene Kerk gehouden.

De Sinterklaasactie gaat weer van start!
Ook dit jaar slaan de gezamenlijke kerken in Oegstgeest de handen ineen om samen met Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. weer heel veel kinderen in onze regio een fijn Sinterklaasfeest te bezorgen.
Sinds 2013 organiseert Voor Elkaar Leiden deze Sinterklaasactie in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest. Via de voedselbank, SchuldHulpMaatjes, Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus krijgen ouders/verzorgers die het financieel moeilijk hebben de gelegenheid om hun kind(eren) op te geven. Op deze manier komen de cadeautjes op de goede plekken terecht. In totaal zijn er vorig jaar 560 kinderen verrast.

Wat kunt u doen?
Als u een cadeautje van € 12,50 wilt kopen voor een kind, kunt zich hiervoor tot en met 31 oktober aanmelden bij Herma Pauptit. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over deze mooie actie. Ook de Oekraïense kinderen die in gastgezinnen wonen, krijgen via deze actie een cadeautje.

Ziet u geen kans om een cadeautje te kopen, maar wilt u wel meedoen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. Diaconie PG Oegstgeest o.v.v. Sinterklaasactie. Ook dit kan tot en met 31 oktober.

Werkgroep Sint/Actie Vakantietas: Emmy Bruins, Hanneke Huisman, Gerrina van Schagen, Aafke Vries, Marleen van Waveren en Herma Pauptit

Koffiekamer over troost en muziek
Donderdagmorgen 2 november (Allerzielen) zullen we met elkaar luisteren naar delen uit de troostende muziek van Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms en in gesprek gaan over wat ons troost biedt. Van harte welkom vanaf 9.45 uur in Willibrords Erf. We beginnen om 10.00 uur.
Bea de Kogel en Rian Veldman

Bijeenkomst ‘dementie-vriendelijke kerk’ op maandagavond 6 november
Voor de leden van het bezoekteam PGO komt ds. Janco Wijngaard spreken over ‘dementie-vriendelijke kerk’. Ook u bent van harte welkom!
Ds. Janco Wijngaard, gemeentelid, predikant en geestelijk verzorger, heeft veel kennis en ervaring op het gebied van dementie, ouderen en palliatieve zorg. Hij gaat met ons in gesprek over ‘dementie-vriendelijke kerk’. Wat is dementie, wat doet het met je, hoe kun je ermee omgaan? Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom in de grote zaal van Willibrords Erf en staat de koffie/thee klaar. Het programma start om 20.00 uur. Rond 21.30 uur sluiten we het programma af en is er gelegenheid om elkaar informeel met een drankje te ontmoeten.
Namens het Pastoraal Kernteam, Marga Hoogenkamp, secretaris

Huiskamergesprekken

Heb je zin andere gemeenteleden te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn? Het thema dit jaar is: zorg om de aarde. Vanouds staan we in november stil bij dankdag, de goede gaven van lucht en water en de vruchten van het land. Dankdag is en was ook een dag van bezinning. Wie een volkstuin heeft en erin zwoegt, weet hoe weinig wij betalen voor een zak appels of een mud aardappels. Het staat er met onze schepping en met de zorg voor de schepping niet goed voor. Hoe komt dat bij jou binnen? Hoe voorkomen we dat we elkaar beschuldigen of de maat nemen in deze discussie? Vind je dat er in onze kerkgemeenschap voldoende aandacht is voor vergroening en leven van genoeg? Hoe geef je daar zelf vorm aan? Je kunt op drie momenten meedoen: woensdag 8 november (lunch), donderdagavond 9 november en woensdag 15 november (van 18.00-19.30 uur, rond de maaltijd). Voel je welkom – en geef je op bij Jeanne Taal.

Werkgroep Duurzame Kerk – mars voor klimaat en rechtvaardigheid
Op zondag 12 november wordt in Amsterdam een vreedzame mars voor klimaat en rechtvaardigheid gehouden, startend om 13.00 uur op de Dam. Doel is om, vlak voor de Tweede Kamer-verkiezingen, aan te dringen op doortastend klimaatbeleid van het kabinet. Voorafgaand is er om 12.30 uur een interreligieuze klimaatviering in de Westerkerk. Meer informatie over de klimaatmars is te vinden op klimaatmars.nl

Ds. Judith van den Berg-Meelis van Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden biedt geïnteresseerden aan om samen te reizen met de trein vanaf Leiden CS, vertrek rond 11.50 of 12.09 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Oproep: collectanten gezocht voor de huis-aan-huiscollecte voor de kinderen in Oekraïne

Van 20 tot en met 25 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte. Met de opbrengst helpen we kinderen in Oekraïne de verschrikkelijke oorlog door. Om deze collecte tot een succes te maken, zijn veel collectanten nodig. Doet u mee? Kerk in Actie organiseert de collecte in 2023 voor de vierde keer. De afgelopen jaren was de landelijke collecteweek steeds een groot succes. ‘Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien’, zeiden gevers. Het doel van de collecte dit jaar is: kinderen in Oekraïne. Zij leven nu al bijna twee jaar in een verschrikkelijke situatie van oorlog en geweld. Kerk in Actie helpt hen deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen, zodat ze naar school kunnen blijven gaan. En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken.

U kunt zich opgeven bij de collectecoördinator, J.E.L.M. Mooi-Lavrijsen, Johan de Wittstraat 11, 2334 AL Leiden, 06 46 87 86 96 of per mail familie Mooi. Samen staan we sterk!

Hanneke Mooi en taakgroep Diaconaat & Zending


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.

Het kerkelijk bureau is geopend op dinsdag en donderdag van 10 uur tot 12 uur voor inloop. Voor andere tijden graag een afspraak maken:
tel. 06 15 21 66 50
Desiree de Jong, de office manager, is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
Voor vragen kunt u een mail sturen aan het Kerkelijk Bureau Stuur Email .
Op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur is iemand van de Ledenadministratie aanwezig.