Uitkomst van de gemeentevergadering van 30 oktober

Levende stenen
De PG Oegstgeest is een vitale en levendige geloofsgemeenschap. Omdat wij dat ook in de toekomst willen blijven, zal de PGO op termijn een beslissing moeten nemen over de toekomst van haar kerkgebouwen (Regenboogkerk, Groene of Willibrordkerk, en Willibrords Erf). Op 20 september is een rapport uitgebracht met vier mogelijke scenario’s (het rapport is beschikbaar op de PGO website). Veel groepen en individuen uit de gemeente waren al geraadpleegd bij de voorbereidingen van dit rapport. Deze gemeente vergadering was bedoeld om het volledige rapport te bespreken, de doorgerekende scenario’s te vergelijken, en de kerkenraad te adviseren over eventuele volgende stappen.
Uit de discussie bleek dat het merendeel van de gemeenteleden inziet dat de financiële lasten van de Regenboogkerk op termijn veel te hoog uitvallen (scenario 1 en 2). Het gebouw is bijzonder energie-onzuinig, heeft drastische verbouwingen nodig, en is bijna niet duurzaam te maken. In deze scenario’s zullen, ook zonder verdere investeringen, in de komende vier tot zes jaar vrijwel alle financiële reserves van de gemeente opgebruikt zijn. Scenario’s 1 en 2 zijn daarom niet verenigbaar met een gezonde en weerbare kerkgemeente nu en voor de volgende generatie.
In de navolgende discussie werd ook duidelijk dat de gemeente vooral bezorgd is over de continuïteit van de vele, ook nieuwe, gemeenteactiviteiten buiten de zondagse erediensten. Het is dus belangrijk om goed te bekijken hoe het mogelijke verlies van de grote en flexibele ruimte van de Regenboogkerk (scenario’s 3 en 4) opgevangen kan worden in andere locaties. Een van de opties (scenario 4) is om daarbij meer gebruik te maken van de faciliteiten van het Dorpscentrum, en ook actief mee te doen in het verder ontwikkelen van het Dorpscentrum als gezamenlijk gebouw met andere kerken.

Volgende stappen
Op 2 november vergaderde de kerkenraad om de uitkomst van de gemeentevergadering te bespreken en verdere stappen te bepalen. Er werd daarbij opgemerkt dat, hoewel de vergadering de onvermijdelijke financiële situatie vrijwel unaniem begreep en accepteerde, er ook (soms onuitgesproken) emoties van verdriet en rouw spelen. De Kerkenraad besloot daarom de volgende stappen te nemen. Ten eerste wordt er een gedetailleerde planning opgesteld van de aantallen en soorten ruimtes die wij nu gebruiken als geloofsgemeenschap en in de toekomst nodig hebben voor al onze diverse activiteiten. Zo kunnen we een gedetailleerd en praktisch voorstel presenteren ter aanvulling van scenario 4 (doorgaan met Groene of Willibrordkerk en Willibrords Erf, en meer gebruik van het Dorpscentrum). Ten tweede werd besloten om actief deel te nemen aan de discussies met andere kerken om te verkennen hoe het dorpscentrum en het gebied aan de Lijtweg er in de toekomst uit kunnen gaan zien. Dat past ook goed in het PGO beleid van bezieling delen met jongeren en anderen buiten de directe kerkgemeenschap. Ten derde besloten we om begin volgend jaar pastorale gesprekken te organiseren. Daarin zal aandacht zijn voor gevoelens van rouw en verdriet, nu we mogelijk een kerkgebouw moeten sluiten waar veel gemeenteleden in de loop der jaren veel beleefd hebben. Als de plannen verder uitgewerkt zijn zal een volgende gemeentevergadering bijeen geroepen worden om opnieuw de gemeente te horen, waarna de kerkenraad in de loop van 2024 een beslissing zal nemen. We willen graag met u en jullie allemaal verder bouwen aan onze kerkgemeente, in vertrouwen op God.

Hans Hogerzeil, voorzitter van de Kerkenraad