zo 09apr2017

40-VI, begin van de Goede Week, PALMZONDAG: ds. Christiaan Donner

Aanvang 10:00

Locatie: Regenboogkerk

40-VI, begin van de Goede Week, PALMZONDAG: ds. Christiaan Donner

download Orde van Dienst

Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst

Regenboogkerk

 

9 april 2017

6e zondag in de Veertigdagentijd “Palmpasen”

 

Intrede

 

Muziek bij binnenkomst: Psalm 24 - Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875)

Welkom en mededelingen door de ouderling

 

Muziek tot verstilling: Poco lento - César Franck (1822-1890)

 

Ondertussen worden de Tafelkaarsen aan de Paaskaars ontstoken.

 

Groet en bemoediging

v:  De Heer zal bij u zijn.

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN.

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

 

Gebed van toenadering

 

Eerste psalm                  Lied 24: 1, 2 en 5

- wij gaan zitten -

 

Kyrie

Smeekgebed gevolgd door                        Lied 301k

 

Gebed van de zondag

 

De heilige Schrift

 

De kinderen volgen voor de Veertigdagentijd naar Pasen toe het project “Geloof in het leven”, met de zon als symbool.

Eerst zingen we nog zittend samen met de kinderen het ‘Projectlied’ (tekst Erik Idema, melodie Lied 215).

 

Sta op en kijk je ogen uit,

voel zachte warmte op je huid.

God ziet waar jij je best voor doet

en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.

 

O God, wilt U om helpen om,

te stralen als de ochtendzon?

Dan schijnt het deze wereld in:

het morgenlicht van het begin.

 

Hierna komen de kinderen naar voren en doven we telkens 1 van de zeven kaarsen. Want de weg naar Pasen is een opgang én een neergang: we gaan onderlangs, eerst komt ook Goede Vrijdag.

 

Moment met de kinderen: een voorwerp uit de rieten mand.

Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij:

   Heer, blijf bij ons, neem ons mee.

   Geef uw woord, uw licht, uw zegen. (2x)

Eerste lezing                       Jesaja 42, 1-4

 

Lied                                       550

 

Tweede lezing                    Johannes 12, 12-28

 

Acclamatie op de lezingen                    Lied 339 a

        U komt de lof toe, U het gezang

        U alle glorie, o Vader. o Zoon, O heilige Geest

        in alle eeuwen der eeuwen.

 

Uitleg en verkondiging

 

Lied                   767

 

Gaven en gebeden

 

Inzameling van de gaven

Collecten: De 1e rondgang is voor KiA/Mensen met een handicap in Myanmar (werelddiaconaat).

De 2e rondgang is voor plaatselijk kerkenwerk PGO

 

Palmpasen bloemen!

Tijdens de inzameling gaan bakjes rond met adressen van mensen aan wie we als PGO dit jaar bloemen willen brengen. Neemt u/neem jij één of meerdere namen voor uw rekening? De mandjes gaan rond tot ze leeg zijn!

 

Muziek:            Hosannah - Franz Liszt (1811-1886)

 

Kinderen komen terug en vullen het symbool van de zon.

 

Gebeden

Gebed over de gaven

Voorbede

 

Stil gebed

 

Onze Vader

 

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid in eeuwigheid.

AMEN

 

Kinderen komen terug, Palmpasen- optocht door de kerk

Wij zingen met hen Lied 555 zolang ze rondgaan.

 

Openen van de Stille Week

 

Brieflezing:                          Filippenzen 2, 5-11

 

Lied:                                      Naam van Jezus, hoog verheven

 

2.     In uw trouw aan God gebroken

        aan uw liefde opgebrand,-

        wie de dood zo heeft weersproken

        valt toch niet meer uit zijn hand?

 

3.     Sta ons liefdevol voor ogen,

        telkens als uw kruis verrijst,

        en ons mens’lijk mededogen

        U met Name eer bewijst.

 

4.     Doordat Gij u zo liet breken

        worden wij met U gevoed.

        brood en wijn heten de tekens

        waarin ik U zelf ontmoet.

 

5.     Naam van Jezus, alle talen

        stemmen in met dit gezang

        dat uw liefde blijft herhalen,

        van U zingt, een wereld lang!

 

Geloofsbelijdenis:

                                       (Iona)

vg.    Wij geloven in God

gem. die ouder is dan eeuwigheid

vg.    en jonger dan onze volgende ademhaling;

gem. die alle beschrijving te boven  gaat

vg.    maar die elk van ons bij name kent;

gem. die geloof wekt,

vg.    maar zich niet in godsdienst laat opsluiten.

 

gem. Wij geloven in Jezus Christus

vlees van ons vlees, been van ons gebeente.           

vg.    Hij werd mens

om  ieder menselijk leven waardigheid te geven.

gem. Hij raakte aan de onaanraakbaren

Hij had de ongeliefden lief

Hij vergaf de onvergeeflijken

vg.    en verdroeg laster, vervolging en dood

opdat door lijdende liefde

Gods Koninkrijk op aarde kon komen.

gem. Hij stond op uit het graf als levend bewijs

dat wat in geloof is neergelegd

tot glorie zal komen.           

vg.    Hij steeg ten hemel

om ten allen tijde aanwezig te kunnen zijn

voor alle mensen.

 

gem.   Wij geloven in de heilige Geest,

         die ons tot waarheid en vrijheid brengt,

         die goede gaven geeft aan al Gods kinderen,

vg.    die onderzoek inspireert, gebed mogelijk maakt,

        en wil dat menselijke economie en politiek

        voorop stellen wat rechtvaardigheid is,

        zorg voor de aarde en de genezing van de volken.

 

gem.   We vieren de kracht van de kerk

         het leven in ons lichaam,

         het verlangen van onze ziel,

         de belofte van zoveel goeds in petto

         voor wie de Heer liefhebben.

         Amen.

 

Zending en zegen

 

- wij gaan staan -

 

Slotlied                    556: 1, 4 en 5

 

Zegen       Lied 429 c         

 

Postludium: Sortie - César Franck

 

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.

Bij de uitgang hangt de zendingsbus.

 

In de kerk hangen schilderijen met het thema “Op weg naar het licht”. Ze zijn van de hand van Nelleke Vonk-van der Schee.

Na de dienst zal ds Henk Plomp de kunstwerken voor ons beschouwen.

 

Bij deze viering zijn o.m. betrokken:

 

ouderling                         Pieternel Kamphuis

voorganger                      ds Christiaan Donner

diaken                              Jan Hendrik Luijt

organist                           Cor de Jong

lector                               Inge de Ruiter

koster                              Gilles Verhaar

jeugdkapel                       Aaldert Rus

ontvangstcommissie        Juliëtte Dryburgh en Jasper de Kogel

kindernevendienst            allen

crèche                               Paola Rus

Terug naar Agenda