zo 23apr2017

Pasen II ‘Beloken Pasen’: ds. O.Th. Boonstra. Ds. Otto Boonstra is emeritus predikant

Aanvang 10:00

Locatie: Groene kerk

Pasen II ‘Beloken Pasen’: ds. O.Th. Boonstra. Ds. Otto Boonstra is emeritus predikant, woont in Leidschendam en is regelmatig gastvoorganger in onze gemeente

download Orde van Dienst

Orde van dienst
Groene of Willibrordkerk

Zondag 23 april 2017
‘Beloken Pasen’
-----------------------------------

Intrede

Muziek bij binnenkomst: Praeludium a-moll BWV 543 van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Welkom en mededelingen door de ouderling

Muziek tot verstilling:
Versus 6ti Toni van Abraham van den Kerckhoven (1619 - 1701)
- 5.

Ondertussen worden de Tafelkaarsen aan de Paaskaars ontstoken.
- wij gaan staan -

Groet en bemoediging
v: De HEER zal bij u zijn.
g: DE HEER ZAL U BEWAREN.
v: Onze hulp in de naam van de HEER,
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Gebed van toenadering

Eerste psalm   Lied 81: 1, 2, 4 en 5
- wij gaan zitten -

Kyrie en Gloria, Lied 299e, ingeleid door een smeekgebed

Gebed van de zondag
v: (…) door Jezus Christus, onze Heer.
a: AMEN


De heilige Schrift

Profetenlezing Jesaja 43: 1 - 8
Lied Lied 767

Apostellezing Openbaring 7: 9 - 12

Lied Lied 412: 1, 2 en 3

Evangelielezing Marcus 16: 1 - 7

Acclamatie op de lezingen      Lied 339 a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader. o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.

Lied   Lied 643

Uitleg en verkondiging

Lied: ‘Uw lente werpt haar licht vooruit’
Lied 47 uit Liefste lied van overzee, dl I, t. Sytze de Vries

2.
In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.
De diepste schaduw kent zijn grens
zolang uw Paaslicht brandt.
3.
O licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,
die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.
4.
En houdt de slaap ons nog verblind,
zijn wij nog niet ontwaakt,-
Gij wekt ons met uw nieuwe wind:
de Geest die levend maakt!
5.
Herschep ons tot het mensenkind,
dat u als hartslag heeft,
in U alleen zijn bronnen vindt
en bij uw gratie leeft.
6.
Hergeef de aarde haar gelaat,
verzilver haar met licht
waarin uw trouw te lezen staat.
Vernieuw haar aangezicht!

 

Gaven en gebeden

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken
De 1e rondgang is voor Eredienst en Kerkmuziek (wereldwijd)
De 2e rondgang is voor het Plaatselijk Kerkenwerk

Muziek: Koraalvoorspelen over Lied 767 De toekomst van de Heer is daar van Cor de Jong en Jan D. van Laar


Gebed over de gaven
Voorbede
na iedere intentie:
v: daarom bidden, daarom zingen wij:    DB-LG nr. 75

Stil gebed

Onze Vader (gezongen): (t. NBV, m. Gert Landman)


Zending en zegen

- wij gaan staan -

Slotlied Lied 826

Zegen
v: …
allen:

Uit lied 429 c

Muziek: Fuga a moll BWV 543 van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Bij de uitgang hangt de zendingsbus.
Na de dienst bent u welkom in Willibrords Erf.

Bij deze dienst zijn onder meer betrokken:

voorganger: ds. Otto Th. Boonstra
ouderling: Marco Kortleve
diaken: Joke Plomp
cantor-organist: Hans de Jong
koster: Dirk Jan de Ruijter jr.
commissie van ontvangst: Fred Klaassen en Yanka van der Mark

 

Terug naar Agenda