zo 23apr2017

Pasen II ‘Beloken Pasen’: ds. Aart Verburg; Jeugdkapel

Aanvang 10:00

Locatie: Regenboogkerk

Pasen II ‘Beloken Pasen’: ds. Aart Verburg; Jeugdkapel

 

download Orde van Dienst (niet meer beschikbaar)

Orde van dienst - Regenboogkerk

zondag 23 april 2017 - tweede zondag van Pasen


Intrede

Muziek bij binnenkomst: Christ ist erstanden BWV 627
(LB 613) - Joh. Seb. Bach (1685-1750)

Welkom en mededelingen door de ouderling

Muziek tot verstilling: Wir wollen alle fröhlich sein –
Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973)

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken.

- na de muziek gaan wij staan -

Groet en bemoediging
v. De Heer zal bij u zijn.
g. DE HEER ZAL U BEWAREN.
v. Onze hulp is in de naam van de Heer,
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Gebed van toenadering

Eerste lied       Psalm 81: 1, 2, 4, 8

- wij gaan zitten –

Kyrie en Gloria, Lied 299e, ingeleid door een smeekgebed
Gebed van de zondag
v. ...
Door Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.


De heilige Schrift

Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij:
Heer, blijf bij ons, neem ons mee.
Geef uw woord, uw licht, uw zegen. (2x)

Eerste lezing 1 Johannes 5: 4-10a

Antwoordlied 353

Tweede lezing Johannes 20: 19-31

Acclamatie op de lezingen               339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.

Uitleg en verkondiging

Lied 103c: 1, 2, 3


Gaven en gebeden

Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken

Collecten  
De 1e rondgang is voor eredienst en kerkmuziek (wereldwijd)
De 2e rondgang is voor plaatselijk kerkenwerk


Muziek: Lied ohne Worte op. 38 nr. 2 –
               Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Tijdens het collecteren komen de kinderen terug in de kerk


Gebeden

Gebed over de gaven
Voorbede - … na iedere intentie:

DB-LG nr. 75

Houd ons in le - ven, wees on - ze red-ding.

Stil gebed


Onze Vader gezongen       melodie: Gert Landman

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat
wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iet schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep
Van het kwaad. Want aan U behoort het koningschap,
De macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.


Zending en zegen

- wij gaan staan -

Slotlied 642: 1, 2, 3, 4, 7, 8

Zegen
v. …
allen           429c

Postludium: Erschienen ist der herrlich Tag –
Hans Friedrich Micheelsen


Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.
Bij de uitgang hangt de zendingsbus.


Bij deze viering zijn o.m. betrokken:
ouderling - Marja van Doorninck
voorganger - ds. Aart Verburg
diaken - Wilco van der Plas
lector - Marja van Doorninck
organist - Cor de Jong
pianiste - Jasmijn van der Weide
koster - Gilles Verhaar
ontvangstcommissie - Regina van der Plas en Wil de Vries
kindernevendienst - Jan Willem Wevers
crèche - Els Roelofs

Terug naar Agenda